• Out-of-Stock
Adengo 315 SC a 5l
search
  • Adengo 315 SC a 5l

Adengo 315 SC a 5l

2,980.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta Adengo 315 SC

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 436/2019d z dnia 12.07.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 14/2011 z dnia 04.02.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer S.A.S., 16 Rue Jean - Marie Leclair, CP 106, 69009 Lyon, Republika Francuska,

tel.: +33 04 728 54 888, fax: +33 04 728 54 926

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

Bayer Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 158 ,02 - 326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 573

36 03

Adengo 315 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

tienkarbazon metylu (związek z grupy triazolinonow) - 90 g/l,

izoksaflutol (związek z grupy izoksazoli) - 225 g/l.

Zezwolenie MRiRW nr R - 14/2011 z dnia 04.02.2011 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 436/2019d z dnia 12 lipca 2019 r.

Uwaga

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P308+P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Adengo 315 SC jest środkiem chwastobojczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny

do rozcieńczania wodą. Stosowany doglebowo lub krotko po wschodach rośliny uprawnej,

przeznaczony do zwalczania chwastow prosowatych (chwastnica, włośnice) i jednorocznych

chwastow dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Etykieta Adengo 315 SC

2

Adengo 315 SC zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje czynne z rożnych

grup chemicznych.

Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) blokującej

aktywność określonego enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasow, co

w konsekwencji prowadzi do zakłocenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie

wzrostu i rozwoju roślin.

Izoksaflutol jest inhibitorem syntezy barwnikow fotoaktywnych, ktora powoduje zamieranie

chloroplastow w komorkach roślin.

Środek działa systemicznie, pobierany jest zarowno poprzez korzenie, a w stosowaniu

powschodowym rownież przez łodygi i liście kiełkujących chwastow. Preparat jest szybko

transportowany w całej rośliny. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krotko po

wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.

Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na

utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy

skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości

przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastow.

Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota

purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity,

samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,44 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,33-0,44 l/ha.

Termin stosowania:

Rośliny kukurydzy opryskiwać:

po siewie ale przed wschodami,

po wschodach, w fazie 1 - 2liści.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Wyższą zalecaną dawkę środka należy stosować na polach silnie zachwaszczonych oraz

na glebach cięższych.

2. W przypadku konieczności zwalczania rdestow, przytulii czepnej i jasnoty purpurowej

zaleca się stosować dawkę wyższą 0,44 l/ha.

3. Środek można stosować także w systemie uproszczonej uprawy gleby. Nie wymaga

wymieszania z glebą, nie rozkłada się na świetle, nie ulatnia się.

4. W przypadku wystąpienia silnych opadow po wykonaniu zabiegu może wystąpić

przejściowe bielenie blaszek liściowych kukurydzy. Objawy te szybko mijają i nie mają

wpływu na plon.

5. Po zastosowaniu środka nie wykonywać mechanicznych zabiegow pielęgnacyjnych.

6. W przypadku suszy skuteczność środka może ulec obniżeniu wskutek braku możliwości

przedostania się substancji aktywnej do systemu korzeniowego chwastow.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo.

Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu

wegetacji można po wykonaniu orki i zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać

wszystkie rośliny rolnicze w zmianowaniu kukurydzy.

Etykieta Adengo 315 SC

3

Uwaga:

W przypadku stosowania uproszczeń uprawowych, szczegolnie na glebach lekkich, gdzie

stosowano gorną zalecaną dawkę herbicydu w warunkach długo utrzymującej się suszy

w okresie wegetacji, możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu herbicydu w glebie i wzrost

ryzyka ujemnego oddziaływania na niektore rośliny następcze takie jak: burak cukrowy,

ziemniak, groch, soja czy fasola.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania kukurydzy (w wyniku uszkodzenia roślin

przez przymrozki, choroby lub szkodniki), na tym samym polu po wykonaniu orki na

głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

na glebach silnie zasadowych (o pH powyżej 7,5), piaszczystych, torfowych

o nieregularnych stosunkach wodnych oraz w przypadku widocznych niedoborow

składnikow pokarmowych mogących prowadzić do zaburzeń we wzroście

i rozwoju kukurydzy,

w rodach hodowlanych kukurydzy nasiennej i w kukurydzy cukrowej.

2. Środka nie należy stosować w temperaturze poniżej 8oC, powyżej 25oC, w przypadku

dużych dobowych wahań temperatury oraz spodziewanych przymrozkow lub

w warunkach panującej bądź spodziewanej suszy.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach.

4. Nie przetrzymywać cieczy roboczej w zbiorniku opryskiwacza i nie używać jej do

ponownego opryskiwania.

5. Środka nie mieszać z innymi preparatami, nawozami i dodatkami wspomagającymi.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Zawartością opakowania przed użyciem wielokrotnie wstrząsnąć do chwili, gdy

w opakowaniu pojawi się jednorodna zawiesina.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej objętości. Opryskiwać z włączonym

mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed

ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku

opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposob ograniczający ryzyko

skażenia wod powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisow Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Etykieta Adengo 315 SC

4

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środkow przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka

myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i ktore zwrociły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środkow ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wod powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i drog.

W celu ochrony organizmow wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiornikow i ciekow wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej od terenow nieużytkowanych:

- o szerokości 5 m lub

- o szerokości 1 m z rownoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie

cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w ktorych zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osob trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą.

Przechowywać z dala od źrodeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

Etykieta Adengo 315 SC

5

Zabrania się wykorzystywania oprożnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celow.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow

niebezpiecznych.

Oprożnione opakowania po środku zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

0000000024

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Download

Adengo 315 SC

Karta charakterystyki

Download (379.39KB)
Comments (0)
No customer reviews for the moment.