• Out-of-Stock
Asahi SL a 20 L...
search
  • Asahi SL a 20 L...

Asahi SL a 20 L...

2,248.85
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

ASAHI SL

 

 


Zawartość substancji aktywnych :

para-nitrofenolan sodu ( 4-nitrofenol w postaci soli sodowej ) - 0,3%

orto-nitrofenolan sodu (2-nitrofenol w postaci soli sodowej ) - 0,2%

5-nitrogwajakolan sodu (2-metoksy-5-nitrofenol w postaci soli sodowej )- 0,1%

(związki z grupy pochodnych nitrofenoli).

Zezw. MRiRW. Nr 835/2001 zmienione decyzją MRiRW Nr R- 178/2003p z dnia 31.07.2003

r. ,decyzją MRiRW Nr R-96/2004 z dnia 20.02.2004 r., decyzją MRiRW Nr R-48/2005 z

dnia 13.12.2005 oraz decyzją MRiRW nr R- 203/2009 z dnia 24.11.2009 r.

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody i na terenie

rezerwatów.

2.Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA


Stymulator wzrostu i plonowania roślin w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Środek ma wpływ

na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest wskazane w

warunkach stresowych, nie sprzyjających wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i po posadzeniu

lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin lub nawozami.

II ZAKRES STOSOWANIA , TERMINY I DAWKI

 

1. ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy, kukurydza , rzepak.

Zalecana dawka: 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

2. ROŚLINY WARZYWNE

Ogórek, pomidor, por, seler, marchew.


Zalecana dawka: 0,5 l/ha lub stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 1 wody).

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

3. ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń, porzeczka, malina, truskawka.


Zalecana dawka: 0,5 l/ha lub stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 1 wody).

Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

4. ROŚLINY OZDOBNE POD OSŁONAMI

Sadzonki cisa, cyprysika, pelargonii i niecierpka.


Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość wody: 10 1/100 m2.

Opryskiwać dokładnie całe rośliny w dowolnie wybranej fazie rozwojowej rośliny uprawnej, 1 -3

razy w sezonie wegetacyjnym.

Najbardziej wskazane jest zastosowanie środka w warunkach nie sprzyjających wzrostowi i

rozwojowi rośliny (uszkodzenia środkami chemicznymi, wskutek suszy, przymrozków,

posadzenia).

III OKRES KARENCJI


Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.

NIE DOTYCZY.

 

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT


Okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY.

 

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z

włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VII PRZECHOWYWANIE

 


Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA


- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.

- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną.

- Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.

- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

- Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

 

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.


W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to

możliwe, należy pokazać etykietę).

IX ANTIDOTUM

 


BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

X POMOC MEDYCZNA

 


W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w

wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25

Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45

Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09


Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54

Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - ………………

Zawartość netto - ………………

Nr partii - ……………………..

0000000110

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
Inne uprawy
Kukurydza
Rzepak
Sady
Warzywa
Zboża
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.