• Out-of-Stock
Cerone 480 SL a 5L...
search
  • Cerone 480 SL a 5L...

Cerone 480 SL a 5L...

403.02
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R - 58/2015d z dnia 04.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 1/2013 z dnia 10.01.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: +33 4 72 85

25 25, fax: + 33 4 72 85 30 82

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

 

 

Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 35 00, fax: (22) 572

36 03

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

 

roślin:

 

 

AGROPAK Sp. j., B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno,

tel.: (32) 615 69 18, fax: (32) 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl

 

CERONE 480 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

etefon (związek z grupy fosfonowych) - 480 g/l (40,0%)

 

Zezwolenie MRiRW nr R- 1/2013 z dnia 10.01.2013 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 58/2015d z dnia 04.02.2015 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H290 - Może powodować korozję metali.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P390 - Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

OPIS DZIAŁANIA

 

 

Cerone 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu

rozpuszczalnego w wodzie. Cerone 480 SL stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu

jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub

nawożonych wysokimi dawkami azotu.

Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu.

Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny

uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Etykieta CERONE 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

 

1

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R - 58/2015d z dnia 04.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 1/2013 z dnia 10.01.2013 r.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

 

Jęczmień ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–

39).

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

Żyto

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 32–

39).

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

Pszenżyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy ukazania się liścia

flagowego (BBCH 32–37).

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia

flagowego (BBCH 31–37).

Środek Cerone 480 SL można stosować po uprzednim zastosowaniu środka Antywylegacz

Płynny 675 SL w dawce 2,0 l/ha w terminie od fazy 1. kolanka do fazy 2 .kolanka (BBCH 31–

32).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy liścia podflagowego do fazy ukazania się liścia

flagowego.

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

Jęczmień jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2. kolanka do fazy pojawienia się pierwszych

ości (BBCH 32–49).

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Etykieta CERONE 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

 

2

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R - 58/2015d z dnia 04.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 1/2013 z dnia 10.01.2013 r.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

Pszenica jara

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy ukazania się liścia

flagowego (BBCH 31–37).

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

 

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 

 

Środki chwastobójcze z grupy fenoksypochodnych przeznaczone do zwalczania chwastów

dwuliściennych stosować przed środkiem Cerone 480 SL - w dawkach i terminach podanych

w ich etykietach.

Środka Cerone 480 SL nie stosować:

- od okresu kłoszenia się zbóż,

- na rośliny mokre lub chore,

- w temperaturze poniżej 10oC,

- na 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem,

- na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych,

ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed użyciem - nie trzymać dłużej niż 4 godziny.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą,

przy włączonym mieszadle uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

 

 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

 

Etykieta CERONE 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

 

3

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R - 58/2015d z dnia 04.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 1/2013 z dnia 10.01.2013 r.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 

 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 

 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o

szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

 

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 

 

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

 

karencji):

 

 

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

 

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 

 

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

 

sadzić rośliny uprawiane następczo:

 

 

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

 

ROŚLIN I OPAKOWANIA

 

 

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

 

 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Okres ważności - 2 lata

Etykieta CERONE 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

 

4

Załącznik do decyzji MRiRW Nr R - 58/2015d z dnia 04.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 1/2013 z dnia 10.01.2013 r.

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Etykieta CERONE 480 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

 

5

0000000402

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.