Cyperkil Max 500 EC a 0,25l
search
  • Cyperkil Max 500 EC a 0,25l

Cyperkil Max 500 EC a 0,25l

64.34
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

C Y P E R K I L L  MAX 500 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 500 g/l (51,6 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 55/2012 z dnia 19.03.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Środek łatwopalny

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe

Działa drażniąco na skórę

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

Cyperkill Max 500 EC

jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE 1. Pszenica ozima, pszenica jara

Mszyca zbożowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna

(pszenica w fazie BBCH 59-73) Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-55/2012 z dnia 19.03.2012

r.

Etykieta Cyperkil Max 500 EC, załącznik do zezwolenia

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

14 dni.

Skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Środek stosować od początku wylęgania się larw (pszenica w fazie BBCH 39-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

14 dni.

2. Jęczmień jary

Skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Środek stosować od początku wylęgania się larw (jęczmień w fazie BBCH 39-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

14 dni.

3. Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,06 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,06 l/ha.

Środek stosować na larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej (ziemniak w fazie BBCH 10-51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

10 dni.

4. Rzepak ozimy.

Słodyszek rzepakowy

Chowacz czterozębny - ograniczenie występowania

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zabiegi stosować zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy (rzepak w fazie BBCH 39-59)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

14 dni.

Chowacz podobnik

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych (rzepak w fazie BBCH 65-67),

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-55/2012 z dnia 19.03.2012 r.

Etykieta Cyperkil Max 500 EC, załącznik do zezwolenia

Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

II ROŚLINY WARZYWNE

1. Kapusta głowiasta

Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Opryskiwać w okresie masowego wylegania się gąsienic (kapusta w fazie BBCH 10-46).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

10 dni.

2. Groch ogrodowy

Mszyca grochowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc (groszek w fazie BBCH 19-55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

10 dni.

3. Por

Wciornastki

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 l/ha.

Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników (por w fazie BBCH 11-47)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

2.

Odstęp pomiędzy zabiegami:

10 dni.

Zalecana ilość wody 200-600 l/ha

Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty

UWAGI:

Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20

0 C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających przestrzegać następujących zaleceń:

- nie stosować środka na rośliny uprawne w czasie kwitnienia

- nie stosować środka kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty

- nie stosować środka w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji

Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności na substancje pyretroidowe środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-55/2012 z dnia 19.03.2012

r.

Etykieta Cyperkil Max 500 EC, załącznik do zezwolenia

z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary, ziemniaki -

14 dni

Rzepak ozimy –

49 dni

Kapusta głowiasta, groszek ogrodowy, por -

7 dni

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN

Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-55/2012 z dnia 19.03.2012

r.

Etykieta Cyperkil Max 500 EC, załącznik do zezwolenia

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych

W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

V. PIERWSZA POMOC

Antidotum

: brak, stosować leczenie objawowe

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem. Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku, gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Wskazówki dla lekarza:

leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne), zalecane płukanie żołądka.

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25

Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45

Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09

Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54

Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0

oC i nie wyższej niż 30oC oraz z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dostępem wilgoci.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000000449
24 Items

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
Inne uprawy
Rzepak
Warzywa
Zboża
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.