• Out-of-Stock
Elumis 105 OD a 1l
search
  • Elumis 105 OD a 1l

Elumis 105 OD a 1l

165.24
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 396/2015d z dnia 20.05.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 61/2014 z dnia 30.04.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Rzeczpospolita Polska. Tel.:

(22) 326 06 01. Fax.: (22) 326 06 99.

ELUMIS 105 OD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 75 g/l (7,73%)

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 30 g/l (3,09%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 61/2014 z dnia 30.04.2014 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R -396/2015d z dnia 20.05.2015 r.

UWAGA

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Elumis 105 OD jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci zawiesiny olejowej

do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego

zwalczania perzu właściwego i innych chwastów jednoliściennych oraz chwastów

dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu

opryskiwaczy polowych.

Elumis 105 OD zawiera w swoim składzie dwie substancje czynne.

Mezotrion, który głównie działa na jednoroczne chwasty jedno-i dwuliścienne i jest pobierany

przez liście jak również przez łodygi i korzenie chwastów. W klasyfikacji HRAC należy do

grupy F2, czyli jest inhibitorem biosyntezy karotenoidów doprowadzając do zaniku ich

wytwarzania, powodując tym samym zanik chlorofilu. Typowym charakterystycznym

objawem dla takiego mechanizmu działania widocznym na roślinach zwalczanych jest

całkowite ich bielenie.

Nikosulfuron należy do grupy herbicydów sulfonylomocznikowych. Jest selektywną

substancją o działaniu układowym szybko przemieszczającą się w roślinie. Głównie jest

pobierany przez liście hamując ich wzrost i rozwój. Według klasyfikacji HRAC nikosufluron

należy do grupy B jako Inhibitor biosyntezy aminokwasów (inhibitor funkcjonowania syntazy

acetolaktanowej). Charakterystycznymi objawami po zastosowaniu środka są:

- bielenie roślin,

- zahamowanie wzrostu, zwłaszcza merystemów korzeniowych, które obserwuje się

już w kilka godzin po zastosowaniu,

- podłużne chlorozy liści - różowe bądź czerwone zabarwienie nerwów,

Etykieta środka ochrony roślin Elumis 105 OD, załącznik do decyzji MRiRW 1

- obumieranie tkanek w okolicy merystemów i w efekcie zamieranie całych roślin;

objawy widoczne są dopiero po kilkunastu dniach (czasami w przypadku

niekorzystnych warunków pogodowych po 3 tygodniach).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe:

- chwasty dwuliścienne:

bodziszek drobny, dymnica pospolita, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica

pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, maruna

morska, przetacznik perski, przytulia czepna, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest

plamisty, rdest ptasi, rumian polny (w dawce 1,5 l/ha), rumianek pospolity (w dawce 1,5

l/ha), rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity,

tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

- chwasty jednoliścienne:

chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, perz właściwy (w dawce 1,5 l/ha).

Chwasty średniowrażliwe:

rdest powojowaty, ostrożeń polny, rumian polny (w niższej dawce 1,0 l/ha), rumianek

pospolity (w niższej dawce 1,0 l/ha).

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha – 1,5 l/ha.

Termin stosowania: zabieg można wykonać po wschodach kukurydzy (od fazy 2 liści do fazy

8 liści rośliny uprawnej, BBCH12-18).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W zwalczaniu perzu właściwego, ostrożenia polnego (kiełkującego z nasion oraz części

nadziemnych odrastających z korzeni), jak też w zaawansowanych fazach rozwojowych

chwastów stosować wyższą z zalecanych dawek.

Zwalczanie perzu wykonać, gdy większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm (4-7

liści).

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem

Elumis 105 OD (w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub

przymrozki) na polu można uprawiać kukurydzę lub życicę trwałą. Po wykonaniu głębokiej

orki oprócz w/w roślin można także uprawiać sorgo.

Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej

środkiem Elumis 105 OD do 1 lipca oraz po wykonaniu głębokiej orki można wysiewać

wszystkie rośliny uprawne. W przypadku uprawy roślin wrażliwych tj. buraka, strączkowych,

rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz wcześnie sianych zbóż ozimych możliwe jest

wystąpienie uszkodzeń.

W skrajnie niekorzystnych warunkach (gleby piaszczyste, gleby łatwo przesychające, gleby

o niskim pH [<6.0], gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej [>4.0%], niskiej

aktywności biologicznej, wyjątkowo niskich temperaturach w okresie zimowym, wyjątkowo

niskiej wilgotności gleby latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładania się powierzchni

opryskanej preparatem, gleby nadmiernie ugniecionej) mogą wystąpić tymczasowe

wybielenia, zahamowanie wzrostu, zmniejszenie obsady w roślinach wrażliwych (buraki,

strączkowe, słonecznik i warzywa). Dlatego też uprawa w/w roślin jako roślin następczych

nie jest zalecana, gdy pH gleby jest znacznie poniżej 6.0 lub jeśli po zastosowaniu środka

w poprzednim sezonie, wystąpił długotrwały okres posuchy. Głęboka orka po uprawie

kukurydzy i pH gleby ponad 6.0 znacząco zmniejszają ryzyko uszkodzeń tych roślin.

Etykieta środka ochrony roślin Elumis 105 OD, załącznik do decyzji MRiRW 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy

dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania

cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkownych rolniczo lub

strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkownych rolniczo z równoczesnym

Etykieta środka ochrony roślin Elumis 105 OD, załącznik do decyzji MRiRW 3

zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu

o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać

lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą

- w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

Etykieta środka ochrony roślin Elumis 105 OD, załącznik do decyzji MRiRW 4

0000000525

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.