Gold 450 EC a 0,5 L'
search
  • Gold 450 EC a 0,5 L'

Gold 450 EC a 0,5 L'

34.04
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-53/2019d z dnia 09. 01.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-183/2015 z dnia 27.10.2015

Etykieta środka ochrony roślin Gold 450 EC,

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: 22 395 66 60, infolinia:

22 395 66 66, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18 wew. 136, email:

biuro@pakon-konin.pl

ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: 71 794 22 35, fax:

71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com

"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 64-605 Wargowo,

Świerkówki 15A, tel.: 61 297 26 00, fax: 61 297 26 03, e-mail: sumin@sumin.com.pl,

www.sumin.com.pl

Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 02,

www.whlogistics.pl

GOLD 450 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

2,4D (związek z grupy fenoksykwasów), w formie estru – 360 g/l (33,68%).

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) w formie estru – 90g/l

(8,42%)

Zezwolenie MRiRW nr R-183/2015 z dnia 27.10.2015 r.

odnowione decyzją MRiRW nr R-457/2017d z dnia 11.09.2017 r.

oraz ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-53/2019d z dnia 09.01.2019 r.

Niebezpieczeństwo

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 Działa drażniąco na skórę.

H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 Zawiera sól dimetyloaminową kwasu (2,4-dichlorofenoksy)octowego. Może

powodować wystąpienie reakcji alergicznej

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy

P280 Stosować rękawice ochronne.

P302 +

P352

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody

z mydłem.

P304 +

P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do

swobodnego oddychania.

P331 NIE wywoływać wymiotów.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-53/2019d z dnia 09. 01.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-183/2015 z dnia 27.10.2015

Etykieta środka ochrony roślin Gold 450 EC,

P391 Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Gold 450 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie w formie

koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna 2,4D i fluroksypyr zaliczane są do grupy O.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Gold 450 EC jest herbicydem, pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko

przemieszczanym w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie

powoduje zamieranie chwastu. Środek działa głównie poprzez liście chwastów, lecz w warunkach

wysokiej wilgotności może działać także poprzez korzenie.

Fluroksypyr blokuje auksyny, tj. hormony roślinne odpowiedzialne za wzrost roślin. Unieczynnienie

(blokada) hormonów wzrostu powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów i białek.

2,4-D wstrzymuje rozwój tkanki merystematycznej odpowiedzialnej za wzrost roślin.

Obie substancje czynne działają jednakowo skutecznie zarówno w części korzeniowej, jak i w części

nadziemnej.

Pierwsze efekty działania widoczne są już po kilku dniach. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody

całkowite zamieranie chwastów następuje po 2-3 tygodniach.

Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach wzrostu, tj. od fazy 2 do 8

liści (przytulia czepna do fazy 8 okółków, a chwasty rumianowate do fazy rozety

o średnicy do około 5 cm.).

Intensywność działania środka zależy od terminu wykonania zabiegu, fazy rozwojowej rośliny

uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych.

Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała,

krzywoszyj polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny (rośliny

młode do fazy 4 liści), przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka

powojowata (syn. rdest powojowaty), rumian polny, samosiewy

rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik

perski, rumianek pospolity.

Chwasty średnioodporne: przetacznik polny.

Chwasty odporne: rdest kolankowaty, skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek Gold 450 EC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto

ozime, żyto ozime.

Termin stosowania: środek stosować na wiosnę, od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka zbóż,

tj. gdy kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 13 – 31).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0- 1,25 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach silnego zachwaszczenia oraz zwalczania

takich chwastów jak: jasnoty, przytulia czepna, chwasty rumianowate, ostrożeń polny, a także na

chwasty zaawansowane w rozwoju tzn. w fazach bliskich górnej granicy stosowania.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-53/2019d z dnia 09. 01.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-183/2015 z dnia 27.10.2015

Etykieta środka ochrony roślin Gold 450 EC,

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

1. Strategia zarządzania odpornością

Celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju chwastów odpornych herbicyd

Gold 450 EC powinien być stosowany zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek

w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów.

– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju

i nasilenia chwastów,

– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

– stosuj rotacje i/lub mieszanki herbicydu Gold 450 EC z herbicydami o odmiennych

mechanizmach działania,

– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów,

– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego

rośliny uprawnej,

– informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą, posiadaczem zezwolenia

lub jego przedstawicielem.

2. Środek może powodować przejściowe zahamowanie wzrostu oraz odbarwienia blaszek liściowych

u niektórych odmian zbóż.

3. W niektórych odmianach zbóż środek może powodować obniżenie plonu ziarna.

4. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich przez 21 dni od wykonania

oprysku.

5. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości

środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed

użyciem w innych roślinach niż zalecane w niniejszej etykiecie.

6. Środka nie stosować:

– w temperaturze powietrza poniżej 8oC i powyżej 25oC,

– po nocnych przymrozkach i przed spodziewanymi przymrozkami,

– w zbożach z wsiewką roślin motylkowych,

– na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

– w czasie nadmiernej suszy,

– nie później niż na 2 godziny przed spodziewanym deszczem,

– na glebach o odczynie pH>7.

7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz na rośliny nie będące

obiektem działania,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem Gold 450 EC

w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, konieczne jest wykonanie

orki, a następnie można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-53/2019d z dnia 09. 01.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-183/2015 z dnia 27.10.2015

Etykieta środka ochrony roślin Gold 450 EC,

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza

z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do

zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową

w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka

myjącego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków

ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej

oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Dla ludzi – nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Dla zwierząt - 21 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-53/2019d z dnia 09. 01.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-183/2015 z dnia 27.10.2015

Etykieta środka ochrony roślin Gold 450 EC,

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

5 m lub,

1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas

zabiegu o 50 %.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na

świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Nie

wywoływać wymiotów.

Okres ważności- 2 lata

Data produkcji- ........

Zawartość netto- ........

Nr partii- ........

0000000652
26 Items

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.