Goltix S 700 SC a 5 L...
search
  • Goltix S 700 SC a 5 L...

Goltix S 700 SC a 5 L...

594.48
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Golx -S 700 SC, załącznik do decyzji MRIRW 1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-351/2018d

z dnia 27.07.2018 r. zmieniającej zezwolenie

MRiRW nr R-144/2015 z dnia 22.09.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Polska Sp. z o.o.. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.:+48 22 395 66 60,

infolinia: +48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail:biuro@adama.com,

www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18,

fax: +48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2. „SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4,

62-002 Suchy Las, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,

e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82,

fax: +48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl

4. ADAMA Manufacturing Poland SA. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,

tel.: +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, e mail: biuro_amp@adama.com

G O L T I X - S 700 S C

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

metamitron - (związek z grupy triazynonów) -700 g/l (58,3%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 144/2015 z dnia 22.09.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-351/2018d z dnia 27.07.2018 r.

Uwaga

H302. - Działa szkodliwie po połknięciu.

H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P330 - Wypłukać usta.

Etykieta środka ochrony roślin Goltix -S 700 SC, załącznik do decyzji MRIRW 2

OPIS DZIAŁANIA

Goltix-S 700 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej

zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do

zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym

i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub

ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od

fazy kiełkowania do fazy liścieni.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,

przetacznik perski, przytulią czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity,

tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna.

Chwast: średnio odporne: rdest plamisty.

STOSOWANIE: ŚRODKA

Burak cukrowy

W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania

zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne

w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi.

Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu

i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym

opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami,

każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów).

Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności,

na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach.

Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:

zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC

pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodami chwastów

Maksymalna / zalecana dawka: 2,0 l/ha,

drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:

Maksymalna / zalecana dawka:

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu

ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)

Maksymalna / zalecana dawka:

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Goltix –S 700 SC, załącznik do decyzji MRIRW

Zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC

Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie

liścieni:

pierwszy zabieg:

Maksymalna / zalecana dawka:

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty

Maksymalna / zalecana dawka:

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu

ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)

Maksymalna / zalecana dawka:

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub

Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody. 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Burak ćwikłowy

Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich

wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych

w rozwoju:

Goltix-S 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do

fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego:

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania;

Goltix-S 700 SC 3,0 - 4,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

Goltix-S 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:

pierwszy zabieg po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego

Zalecana dawka: 2,0 l/ha

drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu

Zalecana dawka: 2,0 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Goltix -S 700 SC, załącznik do decyzji MRIRW 4

Uwagi:

Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej

pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach

wieczornych.

Stosując Goltix-S 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń

i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie

z etykietą stosowania).

Środek Goltix-S 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10°C wolniej działa.

Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Goltix-S 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla

roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia

roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można

uprawiać buraki cukrowe i pastewne, łubin, seradelę.

Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin

środków należy uwzględnić działanie następcze innego środka wchodzącego w skład

mieszaniny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:

w terminie przedwschodowym:

- w okresie długotrwałej suszy,

w terminie powschodowym:

- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,

- na rośliny mokre,

- w okresie spodziewanych przymrozków.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Nie zaleca się wykonywania zabiegów gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi

powyżej 25°C.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości

i dokładnie wymieszać.

Sporządzając mieszaninę środków Goltix-S 700 SC, Kontakttwin 191 EC lub Powertwin 400

SC najpierw sporządzić ciecz użytkową tych środków (wlewając środek do małej ilości wody

w zbiorniku - zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie jego stosowania) i uzupełnić

zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika odmierzoną ilość środka Goltix-S 700

SC (ciągle mieszając). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny

wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości,

nadal dokładnie mieszając.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Etykieta środka ochrony roślin Goltix –S 700 SC, załącznik do decyzji MRIRW 5

Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc

od powierzchni pola 50-60 cm.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą

przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie

przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

- 10 m lub

- 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy

użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

w przypadku uprawy buraka ćwikłowego:

- przy zastosowaniu jednorazowym dawki 3-4 l/ha - na obszar potraktowany środkiem

nie wchodzić przez 24 godziny,

- przy zastosowaniu w dawce dzielonej - nie dotyczy,

w przypadku pozostałych zastosowań środka: nie wchodzić do czasu całkowitego

wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin,

zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez 60 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Goltix-S 700 SC, załącznik do decyzji MRIRW 6

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie stosować jako paszy części nadziemnych buraka pozostałych po zabiegu przerywania

roślin, lub w przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

- w temperaturze 0°C-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem

zatruć lub z lekarzem. Wypłukać usta.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ...........

Zawartość netto - .........

Nr partii -…...

0000000657
110 Items

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.