• Out-of-Stock

Zamir 400 EW a 1 L'

122.08
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 435/2018d z dnia 29.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 162/2016 z dnia 25.07.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 - 019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin (…):

Zamir 400 EW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 267 g/l (24,64%)

tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 133 g/l (12,28%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 162/2016 z dnia 25.07.2016 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 435/2018d z dnia 29.08.2018 r.

Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 208 - Zawiera ester 2-etyloheksylowy kwasu (S)-mlekowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji oleju w wodzie o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Etykieta środka ochrony roślin Zamir 400 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

2

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:

W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew i fuzariozy kłosów w pszenicy ozimej termin zabiegu można wydłużyć do końca fazy kwitnienia (BBCH 69). Termin wykonania zabiegu musi uwzględniać okres karencji środka.

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, w terminie od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób:

- sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń - od początku fazy wydłużania pędu głównego do końca fazy wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39),

- czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa - od początku do pełni fazy kwitnienia (BBCH 61-65).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ Etykieta środka ochrony roślin Zamir 400 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

3

Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.

Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:

- tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,

- przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Środka ochrony roślin Zamir 400 EW, jak również innych produktów zawierających substancję czynną prochloraz stosowanych poza pomieszczeniami zamkniętymi, nie stosować w dawce przekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Etykieta środka ochrony roślin Zamir 400 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

4

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Środka ochrony roślin Zamir 400 EW, jak również innych produktów zawierających substancję czynną prochloraz stosowanych poza pomieszczeniami zamkniętymi, nie stosować w dawce przekraczającej 450 g substancji czynnej na ha na jedno zastosowanie.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima, jęczmień jary – 42 dni

rzepak ozimy- 56 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiąania zabezpieczająe przed skażniem śodowiska oraz dostęem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożiwiająy kontakt z żwnośią napojami lub paszą,

 w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów.

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżione opakowania po śodku zwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin bęąych śodkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

W przypadku połnięia: w przypadku złgo samopoczucia skontaktowaćsięz ośodkiem zatruć/lekarzem.

W przypadku dostania siędo oczu: Ostrożie płkaćwodąprzez kilka minut. Wyjąćsoczewki kontaktowe, jeżli sąi moża je łtwo usunąć Nadal płkać

Okres ważośi - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartośćnetto - ........

Nr partii - .........

0000000681
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.