Lentipur Flo 500 SC a 20 L...
search
  • Lentipur Flo 500 SC a 20 L...

Lentipur Flo 500 SC a 20 L...

833.17
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.


1

Etykieta środka ochrony roślin Lentipur Flo 500 SC

Załącznik do decyzji MRIRW nr R -48/2017d z dnia 01.02.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 121/2012 z dnia 06.09.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm GmbH & Co KG, Peter Strasse 25, A - 4021 Linz, Republika Austrii, tel.: +43 7326918 2006, fax: +43 7326918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium RzeczypospolitejPolskiej:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 - 019 Warszawa, tel.: (22) 620 32 52, fax: (22)654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

roślin:

Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43 - 603 Jaworzno, tel.: (32) 745 11 12, www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcoweetykietowanie środka ochrony roślin:

Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel.: (22) 731 50 82, fax: (22)725 54 01, www.whlogistics.pl


LENTIPUR FLO 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

chlorotoluron (związek z grupy pochodnych mocznika) - 500 g/l (35,71%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 121/2012 z dnia 06.09.2012 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 441/2014d z dnia 18.11.2014 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 48/2017d z dnia 01.02.2017 r.

Uwaga

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dlazdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

2

Etykieta środka ochrony roślin Lentipur Flo 500 SC

P 391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Lentipur Flo 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny

do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania

miotły zbożowej oraz jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej,

pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu ozimym. Pobierany jest przez korzenie i liście

chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Substancja czynna chlorotoluron jest inhibitorem procesu fotosyntezy. Objawem działania

herbicydu jest chloroza liści roślin wrażliwych, a następnie ich zamieranie. Środek działa

również w niskich temperaturach. Chwastydwuliścienne niszczy najskuteczniej od fazy

kiełkowania do fazy6 liści, a chwasty jednoliścienne od fazy kiełkowania do końca fazy

krzewienia.

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała,

miotła zbożowa, rumianpolny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny.

Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik polny.

Chwasty średnio odporne: bodziszek drobny, samosiewy rzepaku (w fazie kiełkowania).

Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, mak polny, przytulia czepna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy

A. Jesienią od fazy 3 liści zbóż do wystąpienia przymrozków (faza 3 liści ma miejsce

wówczas, gdy liść trzeci jest dłuższy od drugiego i przestaje rosnąć).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana dawka dlajednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

W przypadku dużych wahań temperatury między dniem i nocą środek może spowodować

okresowe żółknięcieliści zbóż.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

B. Wiosną, bezpośrednio po rozpoczęciu wegetacji zbóż, do pełni fazy krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: niskociśnieniowe.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się podczas okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla

roślin uprawianych następczo, z wyjątkiem rzepaku ozimego uprawianego na polu, na

3

Etykieta środka ochrony roślin Lentipur Flo 500 SC

którym wiosną zastosowano Lentipur Flo 500 SC, który w niesprzyjających warunkach może

reagować negatywnie.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji (np. w wyniku uszkodzenia

roślin przez szkodniki, choroby, przymrozki, suszę itd.) roślinami następczymi mogą być:

jęczmień jary, pszenica jara, ziemniak, groch siewny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu

herbicydów, to jest podczas niskiej temperatury i suszy oraz na chwasty występujące w

większym nasileniu.

2. Środek można stosować tylko na plantacjach o starannej uprawie przedsiewnej, przy

wysiewie ziarna na jednakową głębokość 2-3 cm oraz wyrównanych wschodach.

3. Gdy wschody są nierównomierne środek może powodować uszkodzenie zbóż.

4. W celu niedopuszczenia do powstawania odporności chwastów na środek stosować

przemiennie herbicydy należące do grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące

rośliny uprawne, szczególnie dwuliścienne. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody.

6. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych

i uwrociach.

7. Środka nie stosować:

- w temperaturze powyżej 20°C,

- naglebach piaszczystych i torfowych oraz łatwo zamulających się,

- na rośliny mokre lub zwiędnięte,

- na rośliny uszkodzone przezchoroby lub szkodniki,

- po wschodach, wcześniej niż w fazie trzech liści pszenicy i jęczmienia,

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniemdo sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie

wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechaniczniewymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, apopłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do

potrzebnej ilości. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do

pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

4

Etykietaśrodka ochrony roślin Lentipur Flo 500 SC

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka

myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakciewszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Stosować odzieżochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin,

oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzeniasię z nierozcieńczonym

preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okresod ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami(okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,

napojami lub paszą,

− w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

5

Etykieta środka ochrony roślin Lentipur Flo 500 SC

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okresważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000000870
100 Items

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.