• Out-of-Stock

Mavrik Vita 240EW a 1 L'

243.40
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

etykieta środka ochrony roślin Mavrik Vita 240 EW, załącznik do decyzji MRiRW 1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 435/2016d z dnia 07.09.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 229/2014 z dnia 30.10.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:

+48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

roślin:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240

01 18 wew. 136, email: biuro@pakon-konin.pl

2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul.

Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax. +48 61 297 26 02, e-mail:

sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3. Wilshire Holding Sp. z o. o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 86 85 84, fax:

+48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl

MAVRIK VITA 240 EW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

tau-fluwalinat (związek z grupy pyretroidów) - 240 g/l (22,06%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 229/2014 z dnia 30.10.2014 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 289/2016d z dnia 03.06.2016 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 435/2016d z dnia 07.09.2016 r.

Uwaga

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy

postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P 391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej,

o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących

i gryzących w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek

przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

chowacz brukwiaczek

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

etykieta środka ochrony roślin Mavrik Vita 240 EW, załącznik do decyzji MRiRW 2

Termin stosowania:

Preparat stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 1.

słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza

czterozębnego)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Preparat stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-

63).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp między zabiegami: 7 dni.

szkodniki łuszczynowe

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:

Preparat stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn

osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegów: 1.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 2.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 200 C. W wyższej temperaturze

powietrza zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

2. Nie stosować na rośliny zwiędnięte lub porażone przez choroby.

3. Zabieg wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym,

przemiennie ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych

o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

etykieta środka ochrony roślin Mavrik Vita 240 EW, załącznik do decyzji MRiRW 3

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości:

- 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych lub

- 1 metra od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

rzepak ozimy – 60 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać

lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

etykieta środka ochrony roślin Mavrik Vita 240 EW, załącznik do decyzji MRiRW 4

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000000919
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.