Metazanex 500 SC a 1 L'
search
  • Metazanex 500 SC a 1 L'

Metazanex 500 SC a 1 L'

87.00
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 54/2015d z dnia 02.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 147/2013 z dnia 08.11.2013 r.

Posiadacz zezwolenia: Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.

(22) 395 66 60, infolinia: (22) 395 66 66, fax (22) 395 66 67, e - mail: biuro@adama.com,

www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel. (63) 240 01 18, Fax. (63)

240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

2. „Sumin” D. Czabańka, W. Czabańki i Wspolnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 - 002

Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax (61) 297 26 02;

e - mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel. (22) 731 50 82, fax:

(22) 725 54 01, www.whlogistics.pl

4. Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel. (71)

794 22 35, fax: (71) 794 39 66, infolinia: (71) 794 20 40, e - mail:

biuro_amp@adama.com

METAZANEX 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidow) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 147/2013 z dnia 08.11.2013 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 287/2014d z dnia 08.08.2014 r.

oraz decyzją MRiRW nr R-54/2015d z dnia 02.02.2015 r.

UWAGA

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skory.

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środkow

bezpieczeństwa.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ: Umyć dużą ilością wody

z mydłem.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobojczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,

stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastow

jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej

i kalafiorze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Etykieta Metazanex 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 1

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastow i niszczy je przed

wschodami. Działa rownież na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,

jasnota rożowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żotlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne,.

Chwasty odporne: ostrożeń polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co

najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w

fazie liścieni).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować przedwschodowo, wiosną BBCH 00

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kapusta biała głowiasta, kalafior

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych

następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej

środkiem Metazanex 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby

lub szkodniki) po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać

rzepak jary, ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej

uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm -

począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek ochrony roślin Metazanex 500 SC, jak rownież inne środki ochrony roślin zawierające

substancję aktywną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie

częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej

na ha.

Uwagi:

1. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin,

lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są

szczegolnie widoczne wowczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich

Etykieta Metazanex 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 2

i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na

przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.

2. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegow pielęgnacyjnych.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach.

4. Środka nie stosować:

- w okresie wschodow rzepaku,

- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na

sąsiadujące rośliny uprawne.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposob ograniczający ryzyko

skażenia wod powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisow Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i ktore zwrociły się o taką

informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wod powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i drog.

W celu ochrony organizmow wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy

ochronnej o szerokości 10 metrow od zbiornikow i ciekow wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy

ochronnej o szerokości 5 metrow od terenow nieużytkowanych rolniczo lub zastosowanie

rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Etykieta Metazanex 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 3

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w ktorych zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osob trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą

Przechowywać pod zamknięciem.

Przechowywać z dala od źrodeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC .

Zabrania się wykorzystywania oprożnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celow.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow

niebezpiecznych.

Oprożnione opakowania po środku zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Etykieta Metazanex 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 4

0000000953
102 Items

Data sheet

Uprawa
Rzepak
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.