• Out-of-Stock
Miedzian 50 WP a 1,5 KG...
search
  • Miedzian 50 WP a 1,5 KG...

Miedzian 50 WP a 1,5 KG...

67.39
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian 50 WP, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 621/2019d z dnia 29.08.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-134/2015 z dnia 03.09.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Synthos Agro Sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1,

tel.: 33847 47 77, fax: 33847 47 78, e-mail:rejestracja@synthosgroup.com

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

1. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.j, 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, tel.: 61 2972600, 61 81 25 113, fax:612972602; e-mail: sumin@sumin.com.pl; www.sumin.com.pl

2. Agrecol Sp. z o.o. 98-400 Wieruszów, Mesznary 2; tel./fax: 62 78 32 000, email: agrecol@agrecol.pl; www.agracol.pl

3. Target S.A. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa; tel./fax: 58 774 10 90, e-mail: info@target.com.pl

4. „Agropak Sp. j. Brzeziński i Wspólnicy”, 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 1d, tel.: 32 615 69 18, tel./fax: 32 615 63 30

5. Pakon Sp. z o.o., 62-510 Konin, ul. Zakładowa 7, tel./fax. +48 (63) 240 01 18.

MIEDZIAN 50WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

miedźw postaci tlenochlorku miedz-50% (500g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R-134/2015 z dnia 03.09.2015r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 621/2019d z dnia 29.08.2019 r.

Niebezpieczeństwo

H302 -Działa szkodliwie po połknięciu.

H318 -Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P264 -Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.

P280-Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P312-W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczuciaEtykieta środka ochrony roślin Miedzian 50 WP, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

skontaktować się z OŚRRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P305+P351+P338-W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.Nadal płukać.

Zebrać rozsypany produkt

OPIS DZIAŁANIA

Miedzian 50 WP jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowymdo stosowania zapobiegawczegow ochronieprzed chorobami, wamatorskiej uprawie drzew owocowych niskopiennych i roślin warzywnych wogrodach działkowych i przydomowych.

Środek przeznaczony wyłącznie do stosowania punktowegoprzy użyciu opryskiwaczyręcznychopojemności do 10 l,z wykluczeniem opryskiwaczy znapędem spalinowymlub elektrycznym.

STOSOWANIE ŚRODKA

Uwaga:

Rośliny należy opryskiwaćpunktowow taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone ale nie tworzyły się na nich krople.

Jabłoń,grusza

parch jabłoni, parch gruszy

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo,w fazie zielonego pąka (BBCH 0 -7).Ze względu na możliwość spowodowania oparzeń,stosować tylko do pierwszych zabiegów.

Maksymalna / zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania:1,5 g/ 10 m2

Liczba zabiegów:2

Odstęp pomiędzy zabiegami:co najmniej7 –10 dni

Zalecana ilość wody: 0,5 -0,75 l/10 m2

Jabłoń

zaraza ogniowa

Termin stosowania: środek stosować w okresie kwitnienia(BBCH 60 –69).

Maksymalna / zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania: 1,5 g/10 m2

Termin stosowania: środek stosować w okresie wzrostu owoców(BBCH 71):

Maksymalna / zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania: 1,5 g/10 m2

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami:co najmniej 7 –10 dni

Zalecana ilość wody: 0,5 –0,75l/10 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni, w sezonie wegetacyjnym -4

Grusza

zaraza ogniowa

Termin stosowania: środek stosować w okresie kwitnienia(BBCH 60 –69).

Maksymalna / zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania: 1,5 g/10 m2Etykieta środka ochrony roślin Miedzian 50 WP, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania: środek stosować w okresie wzrostu owoców(BBCH 71).

Maksymalna /zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania: 0,75 g/10 m2

Liczba zabiegów: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami:co najmniej 7 –10 dni

Zalecana ilość wody: 0,5-0,75 l/10 m2.

Maksymalna liczba zabiegóww uprawie gruszy, w sezonie wegetacyjnym -4

Wiśnia, czereśnia

rak bakteryjny drzew pestkowych

Termin stosowania: środek stosować w fazienabrzmiewania pąków kwiatowych(BBCH 51 –61).

Maksymalna/ zalecanadawka środka do jednorazowego zastosowania: 3,0 g/10 m2

Termin stosowania: środek stosować w faziekwitnienia oraz w fazie wzrostu owoców(BBCH 65 –73).

Maksymalna / zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania: 1,5g/10 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp pomiędzyzabiegami: co najmniej7-10 dni

Zalecane ilości wody: 0,5-0,75 l/10 m2.

Brzoskwinia

kędzierzawość liści brzoskwini

Termin stosowania: środek stosować w okresie bezlistnym, najlepiej w czasie nabrzmiewania paków lub jesienią.

Maksymalne / zalecana stężenie: 1% (10 g środka w 1 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

Zalecana ilość wody: 0,7 l/10 m2.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew i ich koron.

Pomidor (w uprawie polowej)

bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka środka do jednorazowego zastosowania: 3,0 g/10 m2.

Zalecanadawka środka do jednorazowego zastosowania: 2,5 g/10 m2 –3,0 g/10 m2.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach podwyższonego zagrożenia chorobami

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:3

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej7-10 dni

Zalecana ilość wody:0,7 l/10 m2.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości. Środek stosować2-3 razyw sezonie co 7-10 dni, od początku rozwoju kwiatostanu do fazy, w której 50% owoców uzyska typową barwę (fazy BBCH 51-85). Stosować przemiennie zśrodkami grzybobójczyminależącymi do innych grup chemicznych oodmiennym Etykieta środka ochrony roślin Miedzian 50 WP, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

mechanizmie działania.

Uwaga:

W przypadku stosowania środka w maksymalnej dawce tj. 3 g/10 m2liczbę zabiegów ograniczyć do 2 w sezonie.

Pomidor (pod osłonami)

bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka

Maksymalne/ zalecane stężenie: 0,3% (3 g środka w 1lwody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:3

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1,5 –2,0l/10m2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej7-10 dni

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości,2-3 razyw sezonie wegetacyjnym co 7-10 dni,od fazy widocznego 6 kwiatostanu do fazy, wktórej 80% owoców uzyskuje typowa barwę (fazy BBCH 56–88). Stosować przemiennie ze środkami grzybobójczyminależącymi do innych grup chemicznych oodmiennym mechanizmie działania.

Uwagi:

W przypadku dużego zagrożenia chorobami zabiegi należy rozpocząć już od fazy produkcji rozsady i po posadzeniu w miejscu stałym.

W uprawach pod osłonami innego typu niż szklarnie i trwałe tunele foliowe stosować 1 raz wsezonie w dawce 0,3% (3 gśrodka w 1l wody).

Ogórek (w uprawie polowej).

bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych

Maksymalna dawka środka do jednorazowego zastosowania: 3,0 g/10 m2.

Zalecanadawka środka do jednorazowego zastosowania: 2,5 g/10 m2-3,0 g/10 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:3

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej7-10 dni

Zalecana ilość wody: 0,7 l/10 m2.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego lub bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka.Zabiegi wykonywaćod fazy gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (fazy BBCH 62–78).

Wykonać 2-3 zabiegiw odstępach co 7 dni, przemiennie ze środkami grzybobójczyminależącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Uwagi:

Miedzian 50 WP przeciwko mączniakowi rzekomemu stosować w dawce 3 g/10 m2.

W przypadku stosowania środka w maksymalnej dawce 3 g/10 m2liczbę zabiegów ograniczyć do 2 w sezoniewegetacyjnym.

Fasola

bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśńEtykieta środka ochrony roślin Miedzian 50 WP, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Maksymalna / zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania: 3,0 g/10 m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej7dni

Zalecana ilość wody:0,6-0,8l/10 m2.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo,od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło: widoczne pierwsze strąki-wfazie BBCH 65-69, wykonując 2 zabiegi w odstępach co 7dni, zwłaszcza w przypadku zagrożenia chorobami bakteryjnymi.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu, zamknąć szczelnie opryskiwacz i wymieszać ją zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. W czasie pracy ze środkiem ściśle przestrzegać zalecanych środków ostrożności, uwag i przeciwwskazań.

Informacje dodatkowe: Opryskiwanie najlepiej wykonać w bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo słabego wiatru niestwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy i wykonującego zabieg. Opryskiwać rośliny punktowo. Rośliny rosnące w pobliżu, zwłaszcza przeznaczone do zbioru i konsumpcji, zabezpieczyć przykrywając je np. folią plastikową. Po wyschnięciu cieczy folię złożyć górną strona do środka, aby podczas kolejnego jej użycia, czystą (nieopryskaną środkiem) stroną nakładać na zabezpieczane rośliny. Po skończonym zabiegu sprzęt użyty do sporządzania cieczy i opryskiwacz wymyć i wypłukać wodą. Używać go wyłącznie do zabiegów środkami ochrony roślin

Sporządzanie cieczy użytkowej w przypadku użycia środka ochrony roślin w woreczkach zfolii wodnorozpuszczalnej (PVOH):

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Wyjąć z opakowania zbiorczego woreczki ze środkiem ochrony roślin w folii wodnorozpuszczalnej (PVOH) i kolejno wrzucać do naczynia napełnionego wodą (np.wiadra) ciągle mieszając. Pozostawić do całkowitego rozpuszczenia się folii. Zawiesinę środka wlać przez sito zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione wiadro(lub inne naczynie) przepłukać trzykrotnie wodą, apopłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć.

W przypadku mycia opryskiwacza przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, zpowstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Etykieta środka ochrony roślin Miedzian 50 WP, załącznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć opryskiwacza w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół.

Środek bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 5 g na 10 m2.

Jeżeli środek Miedzian 50 WP stosowany jest jednorazowo w dawce 5,0 g środka/ 10 m2 (np. w uprawie brzoskwini i pomidora pod osłonami) w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, środka nie stosować:

 kiedy na uprawie chronionej wystęująkwitnąe chwasty,

 w miejscach gdzie pszczoł mająpożtek.

Okres od zastosowania śodka do dnia, w którymna obszar,na którym zastosowano śodek mogąwejśćludzie orazzostaćwprowadzone zwierzęa (okres prewencji):

nie wchodzićdo czasu całowitego wyschnięia cieczy użtkowejna powierzchni rośin.

Okres od ostatniego zastosowania śodka dodnia zbioru rośiny uprawnej (okres karencji):

jabła-7 dni

gruszki-7 dni

wiśie-7 dni

czereśie-7 dni

brzoskwinie-nie dotyczy

pomidor -7 dni

ogórek -7 dni

fasola-7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania śodka na rośiny przeznaczone na paszędo dnia, w którym zwierzęamogąbyćkarmione tymi rośinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania śodka na rośiny do dnia, w którym moża siaćlub sadzićrośiny uprawiane nastęczo:

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚODKA OCHRONY ROŚIN I OPAKOWANIA

Chronićprzed dzieći. Etykieta śodka ochrony rośin Miedzian 50 WP, załąznik nr 2 do zezwolenia MRiRW

Śodek ochrony rośin przechowywać

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiąania zabezpieczająe przed skażniem śodowiska oraz dostęem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożiwiająy kontakt z żwnośią napojami lub paszą,

w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów.

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżione opakowania po śodku zwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin bęąych śodkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktowaćsięz OŚRODKIEM ZATRUĆlub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘDO OCZU: Ostrożie płkaćwodąprzez kilka minut. Wyjąćsoczewki kontaktowe, jeżli sąi moża je łtwo usunąć Nadal płkać

Okres ważośi -3 lata

Data produkcji -........

Zawartośćnetto -........

Nr partii - .........

0000000964

Data sheet

Uprawa
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.