• Out-of-Stock
Miedzian Extra 350 SC a 5 L.
search
  • Miedzian Extra 350 SC a 5 L.

Miedzian Extra 350 SC a 5 L.

251.86
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian Extra 350 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 3/2017d z dnia 04.01.2017 r.

zmieniającej zezwolenia MRiRW nr R - 135/2015 z dnia 03.09.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Synthos Agro Sp. z o.o., 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1, tel.: 33 847 47 77, fax: 33 847

47 78, e-mail: rejestracja@synthosgroup.com

M I E D ZI A N E X T R A 350 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350g Cu/l (23,77%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 135/2015 z dnia 03.09 2015

zmienione decyzją MRIRW nr R - 3/2017d z dnia 04.01.2017 r.

Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P264 - dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić

lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku

w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305 + P351 +P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Miedzian Extra 350 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej

zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym, do stosowania

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian Extra 350 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i warzywnych przed chorobami.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń, grusza

Parch jabłoni, parch gruszy

Termin stosowania: środek stosować w fazie zielonego pąka (BBCH 0 - 7). Ze względu na

możliwość spowodowania oparzeń środek stosować tylko do pierwszych zabiegów.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1- 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym jabłoni: 2.

Uwaga:

Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

Grusza

Zaraza ogniowa

Termin stosowania - środek stosować:

a) w okresie kwitnienia (BBCH 60 - 69)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

b) w okresie wzrostu owoców (BBCH 71)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.

Uwaga

Opryskiwać do całkowitego zwilżenia liści i pędów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym gruszy: 4

Wiśnia, czereśnia

Rak bakteryjny drzew pestkowych

Termin stosowania: środek stosować:

a) w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych (BBCH 51)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

b) w fazie kwitnienia (BBCH 60)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.

Zalecane ilości wody: 500 - 750 l/ha.

Brzoskwinia

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian Extra 350 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Kędzierzawość liści brzoskwini

Termin stosowania: środek stosować w okresie bezlistnym przed rozpoczęciem wegetacji,

lub jesienią.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 7,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości drzew i ich koron.

Pomidor uprawiany w gruncie

Bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach

spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości,

od początku fazy rozwoju kwiatostanu do fazy w której 50% owoców uzyskuje typową barwę

(BBCH 51 – 85) 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie ze środkami grzybobójczymi

należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Pomidor uprawiany pod osłonami.

Bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka

Maksymalne / zalecane stężenie: 0,3% (300 ml środka w 100 litrach wody).

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach

spodziewanego zagrożenia wystąpienia zarazy ziemniaka lub bakteryjnej cętkowatości,

od fazy widocznego szóstego kwiatostanu do fazy w której 80% owoców uzyskuje typową

barwę (BBCH 56 – 88), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie ze środkami

grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie

działania.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 120 l/1000 m2.

Ogórek uprawiany w gruncie

Bakteryjna kanciasta plamistość

Środek ogranicza również występowanie mączniaka rzekomego dyniowatych w początkowej

fazie wzrostu.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha – 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach

spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego, w fazy gdy na pędzie

głównym jest otwarty 2 kwiat do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt

i wielkość zbiorczą (BBCH 62 - 78), 2-3 razy w sezonie co 7-10 dni, przemiennie ze

środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym

mechanizmie działania.

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian Extra 350 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Fasola szparagowa

Bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo, od pełni fazy kwitnienia (50% kwiatów

otwartych) do końca fazy kwitnienia (90% kwiatów przekwitło: widoczne pierwsze strąki,

BBCH 65 - 69), wykonując 2-3 zabiegi w odstępach co 7 dni, zwłaszcza w przypadku

zagrożenia chorobami bakteryjnymi.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Stosowanie środka ochrony roślin

w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Winorośl

Mączniak rzekomy winorośli

Termin stosowania: środek stosować przed kwitnieniem (BBCH 13 - 17), zaraz po kwitnieniu

(BBCH 71 - 73), w III dekadzie lipca, gdy owoce osiągną wielkość grochu (BBCH 73 - 77).

Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.

Częstotliwość kolejnych zabiegów ochronnych zależy od odporności uprawianej odmiany

i przebiegu pogody w danym roku.

Zalecana ilość wody: 500 - 900 l/ha.

Zalecane opryskiwanie : drobnokropliste.

Porzeczka czarna

Antraknoza, rdza wejmutkowo-porzeczkowa, biała plamistość liści

Termin stosowania: Bezpośrednio przed kwitnieniem, zaraz po kwitnieniu aż do zbiorów

(BBCH 59 - 81).

Maksymalna/zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zatrwian tatarski

Mączniak rzekomy

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian Extra 350 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania: opryskiwać rozety z 15-18 liśćmi.

Maksymalne / zalecane stężenie środka do jednorazowego zastosowania : 0,2% (200ml

środka w 100 l wody).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Orzech włoski, orzech laskowy

Antraknoza, bakteryjna zgorzel

Termin stosowania:

Bakteryjna zgorzel - od momentu pękania pąków, do czasu kwitnienia kwiatów

żeńskich.

Antraknoza - od momentu rozwinięcia pierwszych liści, drugi oprysk przed kwitnieniem

kwiatów żeńskich.

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.

Zalecana ilość wody: 800 - 1000l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Wyższe dawki środka stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami lub przy

dłuższych odstępach między zabiegami.

2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

3. W ogórku zabieg może powodować żółknięcie brzegów liści, które z czasem zanika.

4. W przypadku stosowania środka w dawce powyżej 1,8 l/ha stosować po wieczornym

oblocie pszczół i nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

5. Opryskiwanie najlepiej wykonać w bezwietrzny dzień, ewentualnie podczas bardzo

słabego wiatru nie stwarzającego możliwości znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

uprawy i wykonującego zabieg. Opryskiwać dokładnie wszystkie części roślin. Rośliny

rosnące w pobliżu, zwłaszcza przeznaczone do zbioru i konsumpcji, zabezpieczyć

przykrywając je np. folią plastikową. Po wyschnięciu cieczy folię złożyć górną stroną do

środka, aby podczas kolejnego jej użycia, czystą (nie opryskaną środkiem) stroną

nakładać na zabezpieczane rośliny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie

wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

W przypadku stosowania opryskiwaczy ręcznych: ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio

przed wykonaniem zabiegu, zamknąć szczelnie opryskiwacz i wymieszać ją zgodnie

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian Extra 350 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza. W czasie pracy ze środkiem ściśle

przestrzegać zalecanych środków ostrożności, uwag i przeciwwskazań.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka

myjącego.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek oraz pracowników:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu oraz przy wkraczaniu na teren poddany zabiegowi.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami

aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od

zbiorników i cieków wodnych o szerokości:

50 m z jednoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej

podczas zabiegu o 90% w uprawie jabłoni i gruszy,

60 m z jednoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej

podczas zabiegu o 90% w uprawie wiśni i czereśni i brzoskwini, winorośli, orzecha

włoskiego i orzecha laskowego, porzeczki czarnej, zatrwianu tatarskiego

50 m z jednoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej

podczas zabiegu o 75% w uprawie ogórka, pomidora i fasoli szparagowej w uprawie

polowej oraz pomidora w uprawie pod osłonami innego typu niż szklarnie lub trwałe tunele

foliowe.

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian Extra 350 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:

3 m w przypadku gdy środek stosowany jest w uprawach sadowniczych,

1 m w przypadku gdy środek stosowany jest w pozostałych uprawach wskazanych

w etykiecie.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia, winorośl, porzeczka czarna, pomidor, ogórek, fasola

szparagowa - 7 dni.

Brzoskwinia, orzech włoski, orzech laskowy, zatrwian tatarski – nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą, w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji

umożliwiającej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 2 lata.

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

Etykieta środka ochrony roślin Miedzian Extra 350 SC, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

0000000974

Data sheet

Uprawa
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.