Orius Extra 250 EW 10 L'

669.60
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środek ochrony roślin Orius Extra 250 EW – załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 1/4

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 573/2020d z dnia 28.08.2020 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 77/2015 z dnia 04.05.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 - 019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin (…):

Orius Extra 250 EW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

tebukonazol (fungicyd z grupy triazoli) - 250 g/l (26,02%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 77/2015 z dnia 04.05.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 573/2020d z dnia 28.08.2020 r.

Uwaga

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

ORIUS EXTRA 250 EW jest środkiem grzybobójczym w formie emulsji olejowej w wodzie do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, jęczmienia ozimego oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA Etykieta środek ochrony roślin Orius Extra 250 EW – załącznik nr 1 do decyzji MRiRW

Pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, fuzarioza kłosów

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69), zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy

1. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18)

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 2 lata.

2. Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18), a następnie wiosną od początku wydłużania pędu głównego do końca fazy kwitnienia (BBCH 30-69)

- jesienią w fazie 2-8 liści rzepaku (BBCH 12-18)

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

- wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-39)

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

lub wiosną od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 59-69)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną) co 3 lata.

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga:

Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Zastosowanie środka wpływa na hamowanie wzrostu części nadziemnej roślin rzepaku i może przyczynić się do polepszenia przezimowania plantacji oraz zmniejszenia zagrożenia wylegnięciem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.

2. Środek stosować w temperaturze powyżej 12ºC.

3. W warunkach wystąpienia suchej zgnilizny kapustnych w dużym nasileniu nie można wykluczyć obniżonej skuteczności środka.

4. Środek może działać tylko ograniczająco na występowanie fuzariozy kłosów na pszenicy ozimej. Etykieta środek ochrony roślin Orius Extra 250 EW – załącznik nr 1 do decyzji MRiRW

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Dodatkowo w przypadku uprawy rzepaku

W celu ochrony wód podziemnych nie stosować tego lub żadnego innego produktu zawierającego tebukonazol:

- częściej niż raz na 2 lata w przypadku wykonywania jednego zabiegu na jesieni,

- częściej niż co 3 lata w przypadku wykonywania dwóch zabiegów – raz jesienią i raz wiosną.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica, jęczmień - nie dotyczy

rzepak - 56 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy Etykieta środek ochrony roślin Orius Extra 250 EW – załącznik nr 1 do decyzji MRiRW

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiąania zabezpieczająe przed skażniem śodowiska oraz dostęem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożiwiająy kontakt z żwnośią napojami lub paszą

w chłdnym dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0 - 30ºC.

Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów.

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżione opakowania po śodku zwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin bęąych śodkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

Okres ważośi - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartośćnetto - ........

Nr partii - ........

0000001179
23 Items

Data sheet

Uprawa
Rzepak
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.