Pantera 040 EC a 1 L ( 1 ).
search
  • Pantera 040 EC a 1 L ( 1 ).

Pantera 040 EC a 1 L ( 1 ).

45.00
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 110/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

Arysta LifeScience Netherlands B.V., Ankerweg 18, 1041-AT Amsterdam, Królestwo

Niderlandów, tel.: +31 20 587 18 71; fax: +31 20 587 17 00

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01 - 756 Warszawa,

tel.: +48 22 866 41 80, e - mail: sekretariat@arysta.com

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10 08,

fax: +48 12 281 14 54

TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90,

fax: +48 58 676 74 89

"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las,

tel.: +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02

Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50,

+48 42 650 66 95

PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.

Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29,

fax: +48 58 552 48 31

Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: +48 62 783 20 00, fax: +48 62 784 44 45

PANTERA 040 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej :

chizalofop-P-tefurylowy (związek z grupy pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych)-

40 g/l (4,38 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-110/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Niebezpieczeństwo

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

H361fd Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa

szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 +

P310

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem

zatruć lub z lekarzem. P331 – NIE wywoływać wymiotów.

P305 +

P351 +

P358 +

P310

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

P391 Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

PANTERA 040 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,

stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania rocznych i wieloletnich

chwastów jednoliściennych (po ich wschodach) w uprawach roślin rolniczych i warzywnych.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chizalofop-P-tefurylowy została

zaklasyfikowana do grupy A.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek Pantera 040 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym pobieranym bardzo

szybko przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując

zahamowanie ich wzrostu i rozwoju.

Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych

liści. Pierwsze objawy widoczne są po upływie około 6-10 dni od wykonania zabiegu. Pełny efekt

widoczny jest po 14-20 dniach.

Chłodna i bezdeszczowa pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności.

Działanie środka przyspiesza ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba, co sprzyja szybkiemu

jego wchłanianiu przez intensywnie rosnące chwasty.

Roczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do

początku fazy krzewienia, a chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.

Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, perz właściwy.

Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

ZAKRES STOSOWANIA

Środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając zalecane fazy

rozwojowe rośliny uprawnej, dawkę dostosować do gatunku zwalczanego chwastu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy

polowych.

Burak cukrowy

chwastnica jednostronna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha

Uwaga: Środek w dawce 0,8-1,0 l/ha zaleca się zastosować przed krzewieniem chwastnicy,

w okresie krzewienia i po krzewieniu zaleca się zastosować środek w dawce od 1,0 l/ha do

1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1

perz właściwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha

Uwaga: Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.

Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: środek zastosować, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do

momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).

Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę, środek zastosować na 10 dni przed

przerywką lub w 10 dni po przerywce

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie buraka cukrowego: 1

Rzepak ozimy

samosiewy zbóż

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha

Uwaga: Zabieg wykonać od fazy 2 liści do pełni fazy krzewienia samosiewów.

Środek w niższej zalecanej dawce stosować jesienią w fazie 2-4 liści samosiewów.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

perz właściwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha

Uwaga: Zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania: środek stosować jesienią gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej

pierwszą parę liści (BBCH 12)

lub

wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy (BBCH 30).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 1

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Rzepak jary

perz właściwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha

Uwaga: zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści

Termin stosowania: środek stosować wiosną, nie później niż do początku wybijania rzepaku

w pędy (BBCH 30)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku jarego: 1

Groch zwyczajny pastewny (peluszka), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche

nasiona

perz właściwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,0 l/ha

Uwaga: zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.

Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną

2 liścia właściwego (BBCH 12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie grochu pastewnego i grochu

siewnego: 1 (z uwzględnieniem zastosowania małoobszarowego)

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH

MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina,

palusznik krwawy, perz właściwy

Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

Groch zwyczajny pastewny (peluszka), groch zwyczajny siewny uprawiany na suche

nasiona

chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1/5 l/ha

Uwaga: Środek w dawce 0,8-1,0 l/ha zaleca się zastosować przed krzewieniem chwastów

prosowatych, w okresie krzewienia i po krzewieniu zaleca się zastosować środek w dawce od 1,0

l/ha do 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania: Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez roślinę uprawną 2

liścia właściwego (BBCH 12) do fazy 4 liścia właściwego (BBCH 14)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie grochu pastewnego i grochu

siewnego: 1 (z uwzględnieniem zastosowania z wcześniejszej części etykiety)

Cebula

chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha

Uwaga: Środek w dawce 0,8-1,0 l/ha zaleca się zastosować przed krzewieniem chwastów

prosowatych, w okresie krzewienia i po krzewieniu zaleca się zastosować środek w dawce od

1,0 l/ha do 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1

perz właściwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 2,0 l/ha

Uwaga: zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.

Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli (BBCH 13-14)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie cebuli: 1

Marchew

chwastnica jednostronna, włośnica zielona, włośnica sina, palusznik krwawy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,5 l/ha

Uwaga: Środek w dawce 0,8-1,0 l/ha zaleca się zastosować przed krzewieniem chwastów

prosowatych, w okresie krzewienia i po krzewieniu zaleca się zastosować środek w dawce od

1,0 l/ha do 1,5 l/ha.

Liczba zabiegów: 1

perz właściwy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha

Uwaga: zabieg wykonać, gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści.

Liczba zabiegów: 1

Termin stosowania: zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi (BBCH 12-13)

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 - 400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie marchwi: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

rzepak ozimy, rzepak jary, burak cukrowy, groch zwyczajny pastewny (peluszka), groch

zwyczajny siewny uprawiany na suche nasiona - 60 dni

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

cebula, marchew - 30 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym

zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Groch zwyczajny pastewny (peluszka) – 60 dni

Opady deszczu występujące 1 godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Po zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie przeprowadzać uprawy mechanicznej.

Nie stosować środka:

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

plantacje, zwłaszcza z roślinami jednoliściennymi (np. kukurydza, zboża),

podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 270 C,

Środek zawiera substancję czynną chizalofop-P-tefurylowy (wg HRAC grupa A – inhibitory

karboksylazy acetylo-CoA [ACC] ). W ramach strategii przeciwdziałania odporności chwastów

zaleca się m.in.:

stosowanie środka tylko w zalecanych dawkach i terminach (w tym fazach rozwojowych

chwastów), w rotacji z herbicydami należącymi do innych grup chemicznych,

wykazującymi odmienne mechanizmy działania,

niestosowanie środka w mieszaninie z innymi środkami zawierającymi inhibitory

karboksylazy acetylo-CoA [ACC] (grupa A wg HRAC) lub w sekwencji z takimi

herbicydami w tym samym sezonie,

używanie różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zabiegi uprawowe,

zmianowanie upraw itp.

Strategię mającą na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia odporności należy stosować

w oparciu o wytyczne HRAC i przepisy krajowe.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych

następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Pantera 040 EC

rośliny następcze można uprawiać po 120 dniach od zastosowania środka.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić

rośliny uprawiane następczo:

120 dni

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość

wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta

opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika

opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po

wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz

mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową

w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Proponuje się następujący sposób mycia:

Opryskiwacz i wszystkie jego części opłukać trzykrotnie wodą. Opróżniony zbiornik, pompy,

węże i wysięgnik opłukać kilkukrotnie wodą. Zdemontowane końcówki dysz i ekrany czyścić

osobno.

Używanie źle oczyszczonego opryskiwacza w następnych zabiegach może spowodować

uszkodzenie zbóż i innych roślin jednoliściennych.

Popłuczyny usuwać w sposób bezpieczny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW

ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed

oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie

przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA

OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

Etykieta środka ochrony roślin Pantera 040 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

w temperaturze 0 oC - 30oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Chronić przed zamarzaniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. NIE

wywoływać wymiotów.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się

z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Nr partii - ........

Zawartość netto - ........

0000001189
528 Items

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
Inne uprawy
Rzepak
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.