• Out-of-Stock
Silwet Gold a 1l.
search
  • Silwet Gold a 1l.

Silwet Gold a 1l.

135.66
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Producent: Momentive Performance Materials 3500 South State Route 2, FRIENDLY WV 26146, USA Dystrybutor: UPL Polska Spółka z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel.: +48 22 434 00 90, e-mail:sekretariat@upl-ltd.com SILWET Gold surfaktant- preparat zwilżający i zwiększający przyczepność Zawartość substancji aktywnej: zmodyfikowany polialkilenotlenek heptametylotrisiloksanu związek z grupy kopolimerów silikono-polieterowych - 806 g/l UWAGA Zwroty (H) wskazujące rodzaj zagrożenia: H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty (P) wskazujący środki ostrożności: P102 - Chronić przed dziećmi. P301 + P310 + P101 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P305 + P351 + P338 + P313 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 - Przechowywać pod zamknięciem. P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Przeznaczenie: Niejonowy, organosilikonowy surfaktant- preparat zwilżający i zwiększający przyczepność, stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin (fungicydów, insektycydów, herbicydów) i nawozów dolistnych. Redukuje napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej ułatwiając dokładne pokrycie liści i innych części chronionych roślin. Ogranicza straty cieczy roboczej podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Dawkowanie: - Uprawy rolnicze stosować w dawce 0,1 l/ha, przy użyciu 200-300 l wody. - Uprawy sadownicze, uprawy warzywnicze, rośliny ozdobne stosować w stężeniu 0,015% (150 ml preparatu na 1000 l wody). UWAGI: 1. Silwet Gold stosować w cieczy użytkowej o pH 5-8 2. Ciecz użytkową wykorzystać w ciągu 24 godzin po przygotowaniu. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przygotować obliczoną ilość środka Silwet Gold zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Napełnić zbiornik wodą w około 2/3 jego pojemności, wlać odmierzoną ilość środka ochrony roślin i dokładnie wymieszać. Uzupełnić wodą do 90% pojemności, dodać odmierzoną ilość preparatu Silwet Gold i mieszać przez 1-2 minuty, uzupełnić wodą do 100 % pojemności i zamieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. PRZECHOWYWANIE Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5o C inie wyższej niż 30o C. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania preparatu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę zużytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po produkcie zwrócić do sprzedawcy, u którego produkt został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie. Podczas postępowania ze środkami ochrony roślin należy ściśle przestrzegać zapisów zawartych w etykietach-instrukcjach stosowania tych środków. UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe. Pomoc medyczna W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym. Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - .....

0000001437

Data sheet

Uprawa
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.