• Out-of-Stock
Soligor 425 EC a 1l
search
  • Soligor 425 EC a 1l

Soligor 425 EC a 1l

210.78
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW R- 772/2020d z dnia 29.10.2020 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -131/2014 z dnia 11.08.2014 r.

 

 

Etykieta środka ochrony roślin Soligor 425 EC, załącznik do decyzji MRiRW

 

Posiadacz zezwolenia:

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec, tel.: 33 472 854 106, fax: 33 472 854 285.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

SOLIGOR 425 EC

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 53 g/l (5,4 %)

 

spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 224 g/l (22,9 %)

 

tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 148 g/l (15,1 %)

Inne substancje stwarzające zagrożenie:

N,N-Dimetylodekanoamid

 

Zezwolenie MRiRW nr R-131/2014 z dnia 11.08.2014.r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 772/2020d z dnia 29.10.2020r. Niebezpieczeństwo

H302 + H332

Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H361d

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H373

Może powodować uszkodzenie narządów (oczy) poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.

EUH401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261

Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i ochronę twarzy

P304+P340

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

0000001451
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.