• Out-of-Stock

Spodnam a 1 L...

51.24
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

1

Producent: Taminco BVBA, Pantserschipstraat 207, B-9000 Gent, Harbour 9400 A, Belgia,

tel.: +32 9 254 14 11; fax: +32 9 254 14 10, www.taminco.com

Importer: Nufarm Polska sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97; www.nufarm.pl

SPODNAM DC

Atest PZH/HT-2780/2013

Skład: di-1-P-menten ( związek z grupy terpenowych polimerów) - 555 g/l

UWAGA

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 – Zebrać wyciek.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanej spalarni.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek pomocniczy dla rolnictwa poprawiający właściwości cieczy roboczej, redukujący znoszenie, zwilżający i zwiększający przyczepność środków, zwiększający odporność na zmywanie. Preparat w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, przeznaczony do stosowania aparaturą naziemną i agrolotniczą.

II DZIAŁANIE NA ROŚLINY

Spodnam DC jest oparty na naturalnych gumach roślinnych. Tworzy na roślinach cienką, elastyczną błonkę, ograniczającą wnikanie wody do dojrzewających części roślin, ale umożliwiającą dalsze, naturalne wysychanie. Wyrównuje dojrzewanie, zapobiega pękaniu 2

łuszczyn i osypywaniu się nasion rzepaku i grochu w trakcie zbioru, co obniża straty plonu. Zapobiega porastaniu zbóż w kłosach w razie deszczowej pogody przed żniwami.

Po upływie 30-60 minut od oprysku środek polimeryzuje i błonka osiąga pełną odporność na zmywanie przez deszcz. W miarę wzrostu opryskanych łuszczyn, strąków i liści elastyczna błonka łatwo rozciąga się i pozostaje na roślinie.

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

III ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

- RZEPAK OZIMY I JARY.

Zapobieganie pękaniu łuszczyn i osypywaniu się nasion w trakcie zbioru.

1. dwuetapowy zbiór rzepaku – w jednym z wybranych terminów:

I termin: 2-3 tygodnie przed koszeniem na pokosy, gdy łuszczyny zmieniają zabarwienie na jasnozielone, są elastyczne, podczas zginania w kształt litery V lekko pękają bez wyrzucania nasion. Koszenie na pokosy opóźnić o 5-7 dni od tradycyjnego terminu.

Zalecana dawka: Spodnam DC - 0,6 l/ha.

II termin: 24 godziny po skoszeniu na pokosy.

Zalecana dawka: Spodnam DC - 0,75 l/ha

2. jednoetapowy zbiór rzepaku

- bez desykacji gdy większość łuszczyn ma kolor zielonkawo-żółtawy, łuszczyny są elastyczne, podczas zginania w kształt litery V lekko pękają bez wyrzucania nasion

Zalecana dawka: Spodnam DC - 1,2 l/ha.

Zalecana ilość wody 300-500 l/ha

- łącznie z desykacją, gdy łuszczyny są nadal elastyczne, podczas zginania w kształt litery V lekko pękają z pojedynczymi wypadającymi nasionami. Desykacja winna być opóźniona o 7 dni od tradycyjnego terminu.

Zalecana dawka: Spodnam DC - 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody 150-300 l/ha

- GROCH NA SUCHE NASIONA.

Przyspieszanie i wyrównanie dojrzewania. zapobieganie pękaniu strąków i osypywaniu się nasion w trakcie zbioru. Stosować, gdy większość strąków straciła intensywny zielony kolor i zaczyna żółknąć.

Zalecana dawka: Spodnam DC - 1 l/ha.

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha 3

-ZBOŻA JARE I OZIME

Zapobieganie porastaniu ziarna w kłosach i poprawa jego jakości w złych warunkach pogodowych. Zabieg przeprowadzić od fazy dojrzałości woskowej miękkiej do dojrzałości woskowej twardej (BBCH 85-86).

Zalecana dawka: Spodnam DC – 0,3-0,4 l/ha.

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

-ZIEMNIAK

Dodatek do fungicydów. Poprawa pokrycia liści cieczą roboczą, zmniejszenie zmywalności środków przez opady deszczu i silną rosę.

Zalecana dawka: Spodnam DC – 0,3-0,4 l/ha.

Zalecana ilość wody 200-400 l/ha

-RÓŻNE UPRAWY

Dodatek do środków ochrony roślin. Obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej, poprawa równomierności pokrycia powierzchni opryskiwanych, poprawa odporności na zmywanie, zmniejszenie znoszenia cieczy roboczej.

Zalecana dawka: Spodnam DC – 0,125-0,25% w 100-1000 l wody

UWAGI:

1. Podczas wykonywania zabiegów aparaturą naziemną ciśnienie w opryskiwaczu winno wynosić minimum 0,3 MPa.

2. Dla zapobiegania osypywaniu rzepaku ważne jest dokładne pokrycie łuszczyn cieczą roboczą. Ilość cieczy roboczej dostosować do wielkości i gęstości łanu.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Zawartością opakowania przed użyciem dokładnie wstrząsnąć i wymieszać. W razie stosowania łącznie ze środkami ochrony roślin, zawsze dodawać Spodnam DC jako ostatni składnik mieszanki zbiornikowej i przestrzegać wszelkie zalecenia i przeciwwskazania obowiązujące dla pozostałych składników mieszanki.

Napełnić zbiornik wodą do około połowy potrzebnej objętości i przygotować odpowiedni roztwór środka ochrony roślin zgodnie z jego instrukcją. Następnie wlać odmierzoną ilość środka Spodnam DC i dopełnić zbiornik do potrzebnej objętości łagodnie mieszając. Nie dodawać żadnych innych adiuwantów, zwilżaczy, środków olejowych i podobnych. Po wlaniu do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) - nie dotyczy.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania środka.

Nie wdychać rozpryskiwanej cieczy użytkowej. 4

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

Resztki niezużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

VI PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak stosować leczenie objawowe

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-58) 682 04 04 Rzeszów - (0-17) 866 44 25

Kraków - (0-12) 411 99 99 Sosnowiec - (0-32) 266 11 45

Lublin - (0-81) 740 89 83 Tarnów - (0-14) 631 54 09

Łódź - (0-42) 657 99 00 Warszawa - (0-22) 619 66 54

Poznań - (0-61) 847 69 46 Wrocław - (0-71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej

0-30oC.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Dystrybutor - .........

0000001457
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.