• Out-of-Stock
MaisTer Power 42,5 OD a 5l
search
  • MaisTer Power 42,5 OD a 5l

MaisTer Power 42,5 OD a 5l

959.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW 1 Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 268/2021d z dnia 27.05.2021 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 158/2013 z dnia 28.11.2013 r. Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: 0033 4 72 85 48 61, fax: 0033 4 72 85 49 06 Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 36 20, fax: 22 572 35 00 Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: (…). MAISTER POWER 42,5 OD Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnych: foramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 31,5 g/l (3,21%) jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 1 g/l (0,10%) tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) - 10 g/l (1,02%) Inne substancje stwarzające zagrożenie: Cyprosulfoamid Eter poliglikolu Dokuzan sodowy Zezwolenie MRiRW nr R - 158/2013 z dnia 28.11.2013 r., ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 268/2021d z dnia 27.05.2021 r. Niebezpieczeństwo H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 - Zawiera eter poliglikolu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW 2 P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310- Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P391 - Zebrać wyciek. OPIS DZIAŁANIA Maister Power 42,5 OD jest herbicydem, w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC są one zaliczane do grupy B. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. DZIAŁANIE NA CHWASTY Maister Power 42,5 OD jest środkiem selektywnym o działaniu układowym. Zawiera dwie substancje czynne z grupy pochodnych sulfonylomocznika, działające poprzez liście chwastów oraz tienkarbazon metylu z grupy triazolinonów, działający poprzez korzenie i liście chwastów. Objawami działania środka jest zahamowanie wzrostu, następnie chloroza i czerwienie oraz skręcenie liści, zahamowanie wzrostu i rozwoju korzeni, w konsekwencji czego następuje skarłowacenie roślin, które prowadzi do ich śmierci. Pełen efekt chwastobójczy widoczny jest po upływie ok. 14 dni od wykonania zabiegu. Maister Power 42,5 OD najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące gatunki znajdujące się w początkowym okresie wzrostu od fazy siewek do fazy 2-4 liści właściwych. Zastosowanie jednorazowe: Chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, perz właściwy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi, rumian polny, samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion), szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice. Chwasty średnio odporne: przetacznik perski. Dawki dzielone: Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, perz właściwy, rdest powojowaty, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski. STOSOWANIE ŚRODKA Kukurydza a) Zastosowanie jednorazowe: Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW 3 Termin stosowania: Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (BBCH 14-16) (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW 4 Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 – 1,5 l/ha. Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej. W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia. W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), ale nie później niż do fazy 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. UWAGA:W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy). b) Dawki dzielone: W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne mogą potęgować ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie dawek dzielonych. Pierwszy zabieg Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13) Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Drugi zabieg Termin stosowania: środek należy zastosować maksymalnie do końca fazy 8 liścia właściwego (BBCH < 18). Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu, który nie stwarza zagrożenie dla roślin uprawianych następczo Po zbiorach kukurydzy odchwaszczanej środkiem w warunkach normalnego przebiegu wegetacji można po wykonaniu orki i zespołu zalecanych uprawek przedsiewnych uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji kukurydzy (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby, szkodniki lub inne nieprzewidziane sytuacje losowe) na tym samym polu po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać jedynie kukurydzę. W przypadku, gdy w roku stosowania herbicydu występowała susza (warunki termicznowilgotnościowe kształtowały się poniżej normy z wielolecia), w warunkach braku okrywy śniegowej w okresie zimowym lub gdy stosowane są uproszczenia uprawowe (szczególnie na glebach lekkich) możliwe jest spowolnienie okresu rozkładu preparatu w glebie. Powyższe warunki mogą zwiększać ujemny wpływ na uprawiane rośliny następcze. Z uwagi na brak szczegółowych informacji na temat reakcji roślin ogrodniczych (warzywniczych, sadowniczych i ozdobnych) uprawa tych roślin nie jest zalecana. Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW 5 UWAGA:W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących reakcji roślin uprawianych następczo zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. Strategia zarządzania odpornością Środek Maister Power 42,5 OD zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: – postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów, – dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, – używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp., – stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania, – stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie działania, – stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów, – stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, – informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, – w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub posiadaczem zezwolenia. 2. Środek wnika do roślin w ciągu 2 godzin od zastosowania. Niewielki opad deszczu krótko po tym czasie nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka. 3. Przy dużym nasileniu zachwaszczenia, szczególnie w warunkach niewystarczającego uwilgotnienia gleby, zastosowanie środka Maister Power 42,5 OD może nie chronić w dostatecznym stopniu uprawy kukurydzy przed zachwaszczeniem wtórnym. 4. Po zastosowaniu środka Maister Power 42,5 OD oraz innych środków ochrony roślin zawierających substancję czynną foramsulfuron w kolejnym roku po zastosowaniu nie wysiewać nasion kukurydzy zaprawionych owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi. 5. Środka nie stosować środka: – na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion, – na plantacjach kukurydzy cukrowej oraz w rodach hodowlanych, – na rośliny mokre, osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, spadki temperatur, zalanie wodą, – w temperaturze poniżej 8oC i powyżej 25oC, – w warunkach dużych dobowych wahań temperatury mogących osłabić kondycję roślin, – w warunkach panującej suszy, silnego nasłonecznienia i innych skrajnych okolicznościach ograniczających niezakłócony wzrost i rozwój roślin np. widoczne symptomy niedoborów składników pokarmowych, niskie pH, itp.), – jeżeli na danym polu wysiano nasiona kukurydzy zaprawione owadobójczymi środkami fosforoorganicznymi lub środki fosforoorganiczne zastosowano doglebowo (granulat doglebowy), – w mieszankach z płynnymi nawozami i insektycydami fosforoorganicznymi. Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW 6 6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne (szczególnie burak cukrowy i ziemniaki), – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Uwaga: Przed użyciem opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania całkowicie jednorodnej zawiesiny. Używać rękawic ochronnych. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do zakładanej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w miarę uzupełniania w zbiorniku należy mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW 7 W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. W przypadku stosowania środka w dawce 1,5 l/ha: W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od zbiorników i cieków wodnych. W przypadku stosowania środka w dawce 0,75 l/ha (dawka dzielona): W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): zawiera się w czasie wegetacji roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:  w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,  w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,  w temperaturze 0 - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem Etykieta środka ochrony roślin Maister Power 42,5 OD - załącznik do decyzji MRiRW 8 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ......... Zawartość netto - ......... Nr partii - .........

0000001622

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.