Agil S 100 EC a 5 L'
search
  • Agil S 100 EC a 5 L'

Agil S 100 EC a 5 L'

569.53
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

 

Etykieta środka ochrony roślin Agil-S 100 EC,

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -395/2018 d z dnia 20.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 208/2014 z dnia 14.10.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:

+48 22 395 66 66, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

roślin:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240

01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2. Wilshire Holding Sp. z o. o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 82, fax: +48 22

725 54 02, www.whlogistics.pl

3. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71

794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com

4. AGRECOL Sp. z o. o., Mesznary 2, 98 – 400 Wieruszow, tel.: +48 62 78 32 000, fax: +48

62 78 44 445, e-mail: agrecol@agrecol.pl, www.agrecol.pl

5. „Sumin” D. Czabańka, W. Czabańki i Wspolnicy Sp. j., Śierkowki 15a, 64 –605

Wargowo, tel.: 0048 61 29 72 600, fax: 0048 61 29 72 603, e –mail:

sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

AGIL-S 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

Propachizafop (związek z grupy pochodnych kwasow arylofenoksypropionowych) -100 g/l

(9,61%).

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:

solwent nafta węglowodory ciężkie aromatyczne.

Zezwolenie MRiRW nr R- 208/2014 z dnia 14.10.2014 r.,

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-395/2018d z dnia 20.08.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skory.

EUH 208 - Zawiera propachizafop. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P264 – Dokładnie umyć ręce i oczy po użyciu.

Etykieta środka ochrony roślin Agil-S 100 EC,

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się

z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Agil – S 100 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,

stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewow zboż,

chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastow

jednoliściennych w niektorych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Agil – S 100 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo

szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogow chwastow

powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest

już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żołknięciem, a następnie zamieraniem

najmłodszych liści.

Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna propachizafop zaliczana jest do grupy A.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych

wyposażonych w belkę herbicydową.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy,

samosiewy zboż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała.

Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch zielony, groch na suche

nasiona, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka.

Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu,

a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w ktorej środek jest

stosowany.

a) zwalczanie chwastow chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego,

włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastow (BBCH 13-29).

b) zwalczanie samosiewow zboż i miotły zbożowej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha.

Termin stosowania:

Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastow

(BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do

początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

Etykieta środka ochrony roślin Agil-S 100 EC,

c) zwalczanie perzu właściwego.

Termin stosowania:

Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.

Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.

Pierwszy zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Drugi zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy

mechanicznej gleby.

UWAGA:

Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po

zastosowaniu środka Agil-S 100 EC.

ROŚLINY ROLNICZE

Burak cukrowy

Termin stosowania: zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do

momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:

Na plantacjach, na ktorych wykonuje się przerywkę burakow środek stosować na 10 dni

przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się

ponownie).

Rzepak ozimy

Termin stosowania: środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej

pierwszą parę liści lub wiosną, nie poźniej niż do początku fazy wydłużania pędu, braku

międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30).

W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Agil-S 100 EC

w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Agil-S 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

Agil-S 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha.

Uwaga:

Mieszanina środka Agil-S 100 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza

tylko chwasty roczne i samosiewy zboż.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak

Etykieta środka ochrony roślin Agil-S 100 EC,

Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej od początku

fazy rozwoju pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby

jest zakryta (BBCH 10-35).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY WARZYWNE

Groch uprawiany na świeże nasiona, groch uprawiany na suche nasiona

Termin stosowania: zabieg wykonać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny

uprawne 2-3 liści (BBCH>12).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula

Termin stosowania:

Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać

po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta

Termin stosowania: zabieg wykonać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastow

jednoliściennych (BBCH>13).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew, pietruszka

Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy dwoch liści właściwych rośliny uprawnej

(BBCH>12)

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Fasola

Termin stosowania: zabieg wykonać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrojnych liści

(BBCH>13).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY SADOWNICZE

Truskawka

Termin stosowania: zabieg wykonać po zbiorze owocow (BBCH 91-92).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Etykieta środka ochrony roślin Agil-S 100 EC,

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna, seler korzeniowy, pasternak,

brukiew, czosnek pospolity, cebula szalotka, brokuł, kapusta brukselska, bób, bobik,

peluszka, łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, burak pastewny, burak ćwikłowy

Termin stosowania:

Rzepak jary - zabieg wykonać od fazy 2 liści rzepaku do początku wydłużania pędu

rzepaku jarego (BBCH 12 – 30),

Mak lekarski - zabieg wykonać od fazy 3 liści maku lekarskiego (od BBCH 13),

Len zwyczajny, lnianka siewna - zabieg wykonać od fazy 3 liści lnu zwyczajnego i lnianki

siewnej (od BBCH 13),

Seler korzeniowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści selera korzeniowego (od BBCH 12),

Pasternak - zabieg wykonać od fazy 2 liści pasternaku (od BBCH 12),

Brukiew - zabieg wykonać od fazy 2 liści brukwi (od BBCH 12),

Czosnek pospolity - zabieg wykonać po fazie 1-2 liści czosnku pospolitego (od BBCH 11-

12),

Cebula szalotka - zabieg wykonać w fazie 1-2 liści cebuli szalotki (BBCH 11-12),

Brokuł - zabieg wykonać od fazy 3 liści brokułu (od BBCH 13),

Kapusta brukselska - zabieg wykonać od fazy 3 liści kapusty brukselskiej (od BBCH 13),

Bob - zabieg wykonać od fazy 3 liści bobu (od BBCH 13),

Łubin biały, łubin żołty, łubin wąskolistny, peluszka, bobik - zabieg wykonać od fazy 3 liści

rośliny uprawnej (od BBCH 13),

Burak pastewny, burak ćwikłowy - zabieg wykonać od fazy 2 liści właściwych (pierwszej

pary liści) do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (od BBCH 12-35).

Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu,

a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w ktorej środek jest

stosowany.

a) zwalczanie chwastow chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego,

włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastow (BBCH 13-29).

b) zwalczanie samosiewow zboż i miotły zbożowej

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha.

Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastow

(BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do

początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).

c) zwalczanie perzu właściwego

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.

Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych.

Etykieta środka ochrony roślin Agil-S 100 EC,

Pierwszy zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Drugi zabieg:

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

Środek stosować gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm)

(BBCH 13-16).

Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy

mechanicznej gleby.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 (dawki dzielone).

Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 12 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po

zastosowaniu środka Agil-S 100 EC.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej

środkiem Agil-S 100 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby

czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania ktorych

zaleca się środek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np. kukurydza, zboża),

podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczającej 27oC.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy

dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposob ograniczający ryzyko

skażenia wod powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisow Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

Etykieta środka ochrony roślin Agil-S 100 EC,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i ktore zwrociły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i ochronę twarzy podczas sporządzania cieczy

użytkowej.

Stosować rękawice ochronne podczas wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wod powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i drog.

W celu ochrony organizmow wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiornikow i ciekow wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogow niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenow nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Burak cukrowy, kapusta głowiasta, fasola, marchew, pietruszka, seler korzeniowy,

pasternak, brokuł, kapusta brukselska, burak pastewny, burak ćwikłowy – 28 dni.

Rzepak ozimy – 42 dni.

Ziemniak – 40 dni.

Groch zielony, groch na suche nasiona, bob, łubin (łubin biały, łubin żołty, łubin wąskolistny),

peluszka, bobik – 45 dni.

Cebula, czosnek pospolity, cebula szalotka, brukiew – 30 dni.

Rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna – 90 dni.

Truskawka – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać

lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w ktorych zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osob trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC,

Etykieta środka ochrony roślin Agil-S 100 EC,

0000001634
16 Items

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
Inne uprawy
Rzepak
Warzywa
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.