Modan 250 EC a 1l
search
  • Modan 250 EC a 1l

Modan 250 EC a 1l

87.70
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Modan 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 327/2019d z dnia 26.04.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 245/2014 z dnia 12.12.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49

(0) 40 / 2375-0, fax: +49 (0) 40/2375-1845

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 654 35 00, fax:

+48 22 654 83 10

MODAN 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 250 g/l (25,3%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 245/2014 z dnia 12.12.2014 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-327/2019d z dnia 26.04.2019 r.

Niebezpieczeństwo

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 – Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Modan 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

OPIS DZIAŁANIA

MODAN 250 EC jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do

sporządzania emulsji wodnej. Środek do stosowania w celu zapobiegania wyleganiu

pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i ozimego oraz pszenżyta ozimego. Środek pobierany

jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek

merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje

redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega

wyleganiu łanu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść

flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (liść

flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 29–39)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do fazy liścia flagowego

(liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 30–39)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od fazy strzelania w źdźbło do pojawienia się liścia

flagowego (widoczny liść flagowy, ale jeszcze nie rozwinięty) (BBCH 30–37).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu na którym stosowano środek MODAN 250 EC można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek może spowodować przemijające objawy fitotoksyczności. Z tego względu należy

skonsultować wrażliwość odmian zbóż z posiadaczem zezwolenia.

2. Środka nie stosować:

na mokre rośliny,

przed spodziewanym deszczem lub mrozem,

Etykieta środka ochrony roślin Modan 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.:

nadmierna wilgotność podłoża, mróz, wysoka temperatura, susza, choroby lub

szkodniki;

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

3. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem

opryskiwanym.

4. W przypadku przeznaczenia ziarna pszenżyta ozimego do przetwarzania np.

w piekarnictwie przed zastosowaniem środka w uprawie tego zboża wskazana jest

konsultacja z posiadaczem zezwolenia w zakresie ewentualnego wpływu środka na

procesy przetwarzania ziarna.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej

ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego

w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

Aparaturę i wyposażenie użyte do zabiegu należy umyć wodą z dodatkiem roztworu środka

do mycia opryskiwaczy i wypłukać trzykrotnie czystą wodą. Po każdym etapie mycia

opróżnić całkowicie układ cieczowy opryskiwacza. Zapewnić, aby cała ciecz została usunięta

ze zbiornika opryskiwacza oraz z pompy i przewodów. Usunąć dysze, otworzyć zbiornik

i pompę spustową, aby umożliwić swobodny dostęp powietrza do wszystkich części układu.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną,

zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania

cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin Modan 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0°C - 30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000001692
757 Items

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.