Stabilan 750 SL a 5 l
search
  • Stabilan 750 SL a 5 l

Stabilan 750 SL a 5 l

107.38
Tax included
Quantity
Last items in stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roslin Stabilan 750 SL, załącznik do decyzji MRiRW 1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 283/2017d z dnia 26.06.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 248/2014 z dnia 19.12.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter - Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii

tel.: + 43 732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52,

fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,

www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,

www.whlogistics.pl

S T A B I L A N 750 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

chlorek chloromekwatu (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) - 750 g/l

(65,56%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 248/2014 z dnia 19.12.2014 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 283/2017d z dnia 26.06.2017 r.

Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H312 – Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

OPIS DZIAŁANIA

Stabilan 750 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu

rozpuszczalnego w wodzie. Stabilan 750 SL stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu

pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa oraz rzepaku

ozimego.

Etykieta środka ochrony roslin Stabilan 750 SL, załącznik do decyzji MRiRW 2

Stabilan 750 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż, w rezultacie zapobiegając ich

wyleganiu. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe

o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa

i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia mechaniczny zbiór. Zapobiega

powstawaniu strat wynikających ze słabego wykształcenia ziarna i jego porastania.

Stabilan 750 SL zastosowany jesienią hamuje wzrost i ogranicza wyleganie rzepaku ozimego,

zwiększa ilość rozgałęzień i łuszczyn na jednej roślinie, co wpływa korzystnie na plonowanie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także

w warunkach glebowo - klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania.

Pszenica ozima

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

- odmiany skłonne do wylegania: 1,8-2,0 l/ha.

- odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,2-1,8 l/ha.

Wyższe z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenicy.

Termin stosowania:

Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest

widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia (BBCH 30 - 31). Rośliny

w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.

Pszenica jara

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, do momentu kiedy pierwsze kolanko jest

widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od węzła krzewienia(BBCH 30 - 31). Rośliny

w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm.

Pszenżyto ozime (odmiany o długiej słomie)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach sprzyjających wyleganiu pszenżyta.

Termin stosowania:

Opryskiwać na początku fazy strzelania w źdźbło, gdy pierwsze kolanko jest conajmniej 1 cm

nad węzłem krzewienia do momentu, gdy 2 kolanko jest conajmniej 2 cm nad kolankiem 1

(BBCH 31-32).

Żyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w późniejszych terminach.

Termin stosowania:

Etykieta środka ochrony roslin Stabilan 750 SL, załącznik do decyzji MRiRW 3

Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło, od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia

flagowego, gdy liść flagowy jeszcze nie jest rozwinięty, kłos zaczyna pęcznieć (BBCH 31 – 37).

Owies

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać w fazie strzelania w źdźbło od fazy pierwszego do fazy piątego kolanka (BBCH 31-

35).

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha.

Termin stosowania:

Opryskiwać rośliny jesienią, w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

1. Zaleca się stosować środek na polach intensywnie nawożonych azotem.

2. Środka nie stosować:

- na glebach o niskiej zasobności, w warunkach niskiego nawożenia azotowego

- na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem, przed przymrozkami

- w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC

- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola

- na rośliny mokre

- na plantacjach silnie zachwaszczonych, jeżeli nie zastosowano środków chwastobójczych,

ponieważ skrócenie źdźbeł może stworzyć lepsze warunki dla rozwoju chwastów.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić

wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego

w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Etykieta środka ochrony roslin Stabilan 750 SL, załącznik do decyzji MRiRW 4

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz

skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka

myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania

zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy

Etykieta środka ochrony roslin Stabilan 750 SL, załącznik do decyzji MRiRW 5

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą,

- w temperaturze 0 oC - 30 oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami

niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Numer partii -

0000001737
2 Items
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.