Antywylegacz Płynny 725 SL a 20 L'
search
  • Antywylegacz Płynny 725 SL a 20 L'

Antywylegacz Płynny 725 SL a 20 L'

277.39
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Antywylegacz Płynny 725 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

1

 

Załącznik do o decyzji MRiRW nr R - 428/2018d z dnia 29.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 69/2015 z dnia 15.04.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

 

 

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 - 019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin (…):

 

 

ANTYWYLEGACZ PŁYNNY 725 SL

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

 

Zawartość substancji czynnej:

chlorek chloromekwatu – (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych) - 725 g/l (63,8%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 69/2015 z dnia 15.04.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 428/2018d z dnia 29.08.2018 r.

Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA

 

 

Antywylegacz Płynny 725 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowanym w celu zapobiegania wyleganiu: pszenicy ozimej, pszenicy jarej oraz pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa. Etykieta środka ochrony roślin Antywylegacz Płynny 725 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

2


Antywylegacz płynny 725 SL hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa lub wiechy i wykształcenie ziarna. Zastosowanie środka ułatwia zbiór zbóż maszynami żniwnymi zapobiegając powstawaniu strat wynikających z niewykształcenia i porastania ziarna, w następstwie wylegania zbóż.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

 

Antywylegacz Płynny 725 SL stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w takich warunkach glebowo-klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania zbóż.

PSZENICA OZIMA

 

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania:

 

 

odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha.


odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha.

 

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:

– odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha.

– odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha. - I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,


- II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.

 

Środek w dawce 2,1 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:

Termin stosowania: Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej).


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

PSZENICA JARA

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 1,2 l/ha.


Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,2 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby. Rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15-20 cm (BBCH 30-31).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ŻYTO OZIME

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.


Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Etykieta środka ochrony roślin Antywylegacz Płynny 725 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

3


Środek w dawce 2,0 l/ha można również stosować w formie tzw. dawki dzielonej:


- I zabieg stosując 1/3 do 2/3 dawki podstawowej,


- II zabieg w 5-8 dni po pierwszym, stosując pozostałą część dawki podstawowej.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH 31-32).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (2 przy aplikacji środka w formie tzw. dawki dzielonej).


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.


Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH31-32).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

OWIES

Maksymalna dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.


Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w fazie strzelania w źdźbło: od fazy pierwszego kolanka do fazy czwartego kolanka (BBCH 31-34).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

- na glebach ubogich, w warunkach niskiego nawożenia azotowego,

- w temperaturze powietrza poniżej 10ºC i powyżej 25ºC,

- przed przymrozkami,

- na 3-4 godziny przed spodziewanym deszczem,

 

- na rośliny mokre,

- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 

Etykieta środka ochrony roślin Antywylegacz Płynny 725 SL, załącznik do decyzji MRiRW

4


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed użyciem, nie przetrzymywać dłużej niż 4 godziny.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą, (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po przerwie w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

 

 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub


- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

 

- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 

 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 

 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. Etykieta środka ochrony roślin Antywylegacz Płynny 725 SL, załącznik do decyzji MRiRW

 

5


W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

 

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

 

 

zboża - 63 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 

 

nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

 

 

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą dla zwierząt.

Zapewnić temperaturę przechowywania w zakresie 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

 

 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - . .......

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000001883
82 Items

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.