• Out-of-Stock
Lancet Plus 125 WG a 0,2 Kg+Dassoil 0,5l
search
  • Lancet Plus 125 WG a 0,2 Kg+Dassoil 0,5l

Lancet Plus 125 WG a 0,2 Kg+Dassoil 0,5l

144.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka och

Posiadacz zezwolenia:

Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o

tel.: 22 548 73 00, faks: 22 548 73 09, e

LANCET PLUS 125 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkownikow profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn)

piroksysulam (związek z grupy triazolopirymidyn)

aminopyralid (związek z grupy p

Zezwolenie MRiRW nr R

ostatnio zmienione

Uwaga

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 208 Zawiera piroksysulam i klokwintocet meksylu.

reakcji alergicznej.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE S

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Lancet Plus 125 WG jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie

występującym w formie granul d

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancj

a substancja czynna aminopyralid zaliczana jest do grupy O

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Lancet Plus 125 WG jest herbicydem

przemieszczanym w całej roślinie.

sposobie działania. Środek blokuje działanie enzymow podczas syntezy aminokwasow, jak rownież

powoduje blokadę auksyn, tj. hormonow roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie

końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasow w roślinach chwastow. Ponadto

zakłoca proces oddychania na poziomie komorkowym. Zahamowanie wzrostu chwastow wrażliwych

następuje w ciągu kilku godzin po zabiegu, jednak widoczne objawy działania pojawiają się po kilku

dniach. Głownymi widocznymi objawami działania herbicydu na chwasty jest zahamowanie wzrostu,

chlorozy (żołknięcie), a w konsekwencji nekrozy prowadzące do zamieran

W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast w warunkach niskich

temperatur (około 5oC) zniszczenie chwastow dwuli

miotły zbożowej nawet po 6-9 tygodni

ochrony roślin Lancet Plus 125 WG

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 393/2017d z dnia

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 82/2015 z dnia

o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa,

e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.

- 25 g/kg (2,5%)

- 50 g/kg (5,0%)

pochodnych kwasu pyridinokarboksylowego)

- 82/2015 z dnia 13.05.2015 r.

decyzją MRiRW nr R - 393/2017d z dnia 02.08

Może powodować wystąpienie

SKORĄ: Umyć dużą ilością wody/

do sporządzania zawiesiny wodnej.

substancje czynne florasulam i piroksysulam zaliczan

O.

pobieranym poprzez liście chwastow, a następnie szybko

zanym Środek zawiera trzy substancje czynne o uzupełniającym się

je zamierania chwastow.

dwuliściennych następuje po około 3 tygodniach, a

tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura

d 02.08.2017 r.

/13.05.2015 r.

pl

- 50 g/kg (5,0%)

8.2017 r.

mydłem.

nalistnie,

zaliczane są do grupy B,

Ponadto, środek

ia ściennych walcza

Etykieta środka ochrony roślin Lancet Plus 125 WG

dobowa

w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty

znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Chwasty wrażliwe: Chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny (przed

kwitnieniem), fiołek trojbarwny (przed kwitnieniem), gwiazdnica

pospolita, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, maruna

bezwonna, maruna nadmorska, niezapominajka polna, poziewnik

szorstki, przetacznik polny, przetacznik perski, przytulia czepna,

rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy

rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: Jasnota purpurowa, jasnota rożowa, przetacznik bluszczykowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza

polowego.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji od fazy początku krzewienia do

fazy pierwszego kolanka zboż (BBCH 21-31), na chwasty w trakcie intensywnego wzrostu.

Lancet Plus 125 WG zaleca się stosować łącznie z rekomendowanym adiuwantem (środkiem

wspomagającym), co sprzyja lepszemu pobieraniu środka i w efekcie zwiększa skuteczność

chwastobojczą. Adiuwant należy stosować rownież w warunkach niesprzyjających działaniu

herbicydow, to jest kiedy wystąpi susza, niskie temperatury lub niska wilgotność powietrza oraz na

chwasty w wyższych fazach rozwojowych.

Lancet Plus 125 WG 0,2 kg/ha + np. Atpolan Bio 80 EC 1,0 l/ha

Lancet Plus 125 WG 0,2 kg/ha + np. Olbras 88 EC 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga

Środek wnika do roślin w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie

wpływają ujemnie na działanie środka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Zboża ozime (Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto) – 60 dni.

1. Strategia zarządzania odpornością

Środek Lancet Plus 125 WG zawiera substancje czynne należące do herbicydow z grupy inhibitorow

enzymu ALS/AHAS (piroksysulam i florasulam) oraz do grupy zwanej syntetycznymi auksynami

będącej inhibitorami wzrostu i rozwoju (aminopyralid).

Została udokumentowana odporność miotły zbożowej na piroksysulam i odporność niektorych

gatunkow chwastow dwuliściennych na substancje czynne należące do herbicydow z grupy

inhibitorow enzymu ALS/AHAS oraz na substancje czynne należące do grupy syntetycznych auksyn.

Etykieta środka ochrony roślin Lancet Plus 125 WG

Stosowanie herbicydow o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania

form odpornych, dotyczy to rownież stosowania substancji czynnych należących do odmiennych grup

chemicznych, ale o tym samym mechanizmie działania (odporność krzyżowa).

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastow na herbicydy zaliczane do

grup należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,

– stosować środek w zalecanej dawce, w terminie zapewniającym najlepszy efekt zwalczania

chwastow,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunkow panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i

nasilenia chwastow,

– używać rożnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

– ograniczyć stosowanie środkow zawierających substancje czynne zaliczane do inhibitorow ALS

i inhibitorow wzrostu i rozwoju do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym,

– stosować herbicydy zawierające substancje czynne zaliczane do inhibitorow ALS i inhibitorow

wzrostu i rozwoju przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesow życiowych

chwastow,

– informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastow,

– w celu uzyskania szczegołowych informacji skontaktować się z doradcą, posiadaczem zezwolenia

lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środka nie stosować:

na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC lub mniej,

w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,

w czasie nadmiernej suszy,

po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia

roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę,

jednak nie wcześniej niż 30 dni od zastosowania produktu i po zaoraniu plantacji na głębokość co

najmniej

15 cm.

Po zastosowaniu środka Lancet Plus 125 WG w zalecanych dawkach wiosną, roślinami następczymi

mogą być:

jesienią tego samego roku kalendarzowego (po upływie minimum 3 miesięcy od zastosowania)

wyłącznie zboża ozime, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy.

wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie minimum 11 miesięcy od zastosowania) –

zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula

z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe,

trawy.

jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie minimum 15 miesięcy od zastosowania)

zboża ozime, rzepak ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy.

wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie minimum 23 miesięcy od zastosowania) –

wszystkie rośliny.

UWAGA!!!

Lancet Plus 125 WG zawarty w resztkach pożniwnych zboż (słoma, plewy, ścierń) ulega rozkładowi

mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą.

Etykieta środka ochrony roślin Lancet Plus 125 WG

Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem jest

jej pozostawienie na polu i przyoranie.

Słomę oraz obornik i kompost wytworzone ze słomy potraktowanej środkiem Lancet Plus 125 WG

należy wykorzystać tylko w obrębie własnego gospodarstwa, w ktorym użyto ten środek.

Słoma oraz inne resztki pożniwne (ścierń, plewy) z plantacji, na ktorej stosowano Lancet Plus 125

WG, może być wymieszana z glebą tuż przed siewem rzepaku, gorczycy, kukurydzy, zboż oraz traw

bez wsiewki roślin bobowatych, a musi być wymieszana z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą

słonecznika, ziemniakow, burakow cukrowych, cebuli z siewu, marchwi, sałaty z rozsady, kapusty,

kalafiora, brokuła i innych upraw kapustnych/krzyżowych.

Słoma z roślin opryskanych środkiem nie może być użyta do ściołkowania międzyrzędzi w uprawie

truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla

pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogorka i innych roślin dyniowatych, sałaty i

innych warzyw.

Słoma ze zboż opryskanych środkiem może być użyta jako pasza lub podściołka dla zwierząt.

Słoma z roślin potraktowanych środkiem może być użyta/sprzedana poza gospodarstwo w przypadku

przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie lub do produkcji papieru.

Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na ktorej stosowano środek, może być zastosowany

i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zboż oraz traw bez wsiewki roślin

motylkowatych, a musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą

burakow, ziemniakow, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorow, papryki, ogorkow i innych

roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Oprożnione opakowania przepłukać

trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą

do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza

niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektorych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,

bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych

roślinach niż zalecane.

Etykieta środka ochrony roślin Lancet Plus 125 WG

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i ktore zwrociły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środkow

ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w ktorym na obszar, na ktorym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła

mlecznego przez 7 dni od zabiegu.

Dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wod powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i drog.

W celu ochrony organizmow wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m

od zbiornikow i ciekow wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogow niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenow nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w ktorych zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osob trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą,

w temperaturze 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania oprożnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celow.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow

niebezpiecznych.

Oprożnione opakowania po środku zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skorą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000001890

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.