Arcade 880 EC a 5 L
search
  • Arcade 880 EC a 5 L

Arcade 880 EC a 5 L

286.50
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 120/2017d z dnia 28.03.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-166/2014 z dnia 05.09.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa.

Tel.: 22 326-06-01, Fax: 22 326-06-99.

ARCADE 880 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (76,8%),

metrybuzyna (związek z grupy triazynonów) – 80 g/l (7,68%).

Zezwolenie MRiRW nr R-166/2014 z dnia 05.09.2014 r.

zmienione decyzją MRiRw nr R- 959/2015 d z dnia 11.12.2015 r.

oraz decyzją MRiRw nr R- 120/2017d z dnia 28.03.2017 r.

Uwaga

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z

instrukcją użycia.

EUH208 – zawiera prosulfokarb, może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Arcade 880 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,

do stosowania bezpośrednio po sadzeniu lub wcześnie powschodowo, przeznaczonym do

selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych

w ziemniaku.

Arcade 880 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania, opady deszczu

występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy

polowych.

Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Arcade 880 EC jest selektywnym herbicydem, do stosowania przed wschodami ziemniaka oraz bardzo

wcześnie po wschodach, kiedy rośliny ziemniaka mają najwyżej 5 cm wysokości.

Dla uzyskania najlepszej efektywności zwalczania chwastów niezbędna jest odpowiednia wilgotność

gleby.

Środek zawiera dwie substancje czynne, które pobierane są jednocześnie przez liście, jak i korzenie

chwastów, hamując ich wzrost i rozwój, zarówno w okresie wschodów, jak i po wschodach.

Metrybuzyna, działając systemicznie, pobierana jest głównie poprzez korzenie, ale również przez

liście chwastów, niszcząc je skutecznie od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści.

Pobranie przez chwasty prosulfokarbu zastosowanego przedwschodowo objawia się zwykle

zamieraniem siewek chwastów przed ich wzejściem lub krótko po wschodach. Miejscem działania

herbicydu są komórki stożka wzrostu, który podczas wschodów przedostaje się przez warstwę gleby

zawierającą herbicyd. W zastosowaniu powschodowym substancja wnika do roślin poprzez liścienie

lub liście i przemieszcza się do punktu wzrostu. W obu zastosowaniach uszkadzany jest merystem,

prowadząc tym samym do szybkiego zamierania chwastów.

Chwasty wrażliwe: szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, komosa biała,

wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa, przytulia czepna, jasnota purpurowa, rumianek

pospolity, maruna bezwonna, wiechlina roczna, rdest powojowy, rdest plamisty, psianka czarna,

gwiazdnica pospolita, tobołki polne, fiołek polny.

Chwast średniowrażliwe: wyczyniec polny, chwastnica jednostronna w przypadku zastosowania obu

dawek.

Chwasty odporne: perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Środek stosować wiosną bezpośrednio po sadzeniu, do wysokości 5 cm rośliny uprawnej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4–5 l/ha.

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie: 1.

Na glebach gliniastych, bogatych w materię organiczną oraz w przypadku silnej presji chwastów lub

zaawansowanych faz rozwojowych chwastów, należy użyć maksymalnej dawki preparatu.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

1. Duże opady deszczu, krótko po oprysku, szczególnie w terminie przed wschodami, mogą

powodować przejaśnienia roślin.

2. Środek stosowany po wschodach może powodować przejściowe objawy fitotoksyczności,

zwłaszcza u odmian bardzo wczesnych i wczesnych, jednak bez ujemnego wpływu na plon.

3. Ze względu na wrażliwość niektórych odmian ziemniaka na Arcade 880 EC oraz ryzyko

uodpornienia się chwastów, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się zasięgnięcie

informacji u przedstawiciela Syngenta Polska.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W tym samym roku, po upływie co najmniej 16 tygodni od zabiegu wykonanego w warunkach dobrej

wilgotności i przy optymalnych temperaturach, można uprawiać wszystkie zboża.

Po zbiorze wczesnych odmian ziemniaka, po wykonaniu tradycyjnej orki, można uprawiać marchew i

groch.

Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW

W przypadku konieczności zaorania plantacji, np. w wyniku wiosennych uszkodzeń, na polu tym

można wysiewać kukurydzę (po wykonaniu 10 cm orki) lub życicę trwałą (po wykonaniu 20 cm orki).

W następnym roku na polu traktowanym Arcade 880 EC nie uprawiać sałaty i rzodkwi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów skazane jest dokładne pokrycie

gleby i roślin chwastów cieczą użytkową.

2. Środek najwyższą skuteczność osiąga przy stosowaniu na wilgotną glebę oraz na chwasty będące

we wczesnych fazach rozwojowych (kiełkowanie i wschody).

3. Zaawansowane fazy rozwojowe rośliny uprawnej mogą utrudniać dostęp cieczy użytkowej do

gleby i zwalczanych chwastów.

4. Celem zwiększenia stopnia pokrycia cieczą użytkową opryskiwanej powierzchni, a co za tym idzie

– zwiększenia skuteczności zabiegu oraz w celu ograniczenia znoszenia i odparowania cieczy w

trakcie zabiegu, należy stosować się do poniższych uwag:

a) środka nie stosować:

- przy prędkości wiatru przekraczającej 4 m/s (zalecana do 2 m/s),

- przy pełnym słońcu i niskiej wilgotności powietrza,

- na glebach nadmiernie uwilgotnionych lub przesuszonych.

b) Zabiegi opryskiwania wykonywać w optymalnych warunkach, najlepiej:

- z użyciem jedynie skalibrowanych opryskiwaczy oraz belek opryskiwacza ustawionych na

wysokość nie większą niż 50 cm nad opryskiwaną powierzchnię gleby,

- z wyłączonym wentylatorem w przypadku wykorzystania opryskiwaczy z pomocniczym

strumieniem powietrza,

- przy prędkości opryskiwacza nie przekraczającej 8 km/h,

- z użyciem rozpylaczy średniokroplistych przy obniżonym ciśnieniu, celem uzyskania większej

ilości kropel frakcji grubej,

- wieczorem lub wcześnie rano, gdy temperatura powietrza nie przekracza 15°C i stopień

nasłonecznienia jest niski,

- przy wysokiej wilgotności powietrza.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać

do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z

włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło

hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu,

przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku

opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia

wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia

gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest

to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz

mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie

rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o

szerokości 18 m od zbiorników i cieków wodnych,

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo:

strefy ochronnej o szerokości 10 m,

strefy ochronnej o szerokości 5 m z jednoczesnym zastosowaniem technik redukujących

znoszenie cieczy użytkowej o 50% lub

strefy ochronnej o szerokości 1 m z jednoczesnym zastosowaniem technik redukujących

znoszenie cieczy użytkowej o 90%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek

mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie

dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić

rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą.

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Etykieta ARCADE 880 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 3 lata

Data produkcji - .....................................................................................................................................

Zawartość netto - ......................................................................................................................................

Nr partii -

0000001923
28 Items

Data sheet

Uprawa
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.