• Out-of-Stock
Carial Star 500 SC a 10l
search
  • Carial Star 500 SC a 10l

Carial Star 500 SC a 10l

3,175.20
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Carial Star 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 62/2018d z dnia 02.02.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-7/2014 wu z dnia 04.07.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Agro GmbH, Anton-Baumgartner-Straße 125/2/3, 1230 Wiedeń, Republika Austrii,

tel.: +43,1662 3130 600, fax: +43,1662 3130 250.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326 06 01, fax: 22

326 06 99;

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie (…):

Carial Star 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (21,9%),

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (21,9%).

Zezwolenie MRiRW nr R-7/2014 wu z dnia 04.07.2014 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 62/2018d z dnia 02.02.2018 r.

Uwaga

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji

alergicznej.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Carial Star 500 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do

rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym, powierzchniowym i układowym, do stosowania

głównie zapobiegawczego, a także interwencyjnego w ochronie ziemniaka

i pomidora.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

Etykieta środka ochrony roślin Carial Star 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

alternarioza ziemniaka, zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Termin stosowania:

Środek należy stosować zapobiegawczo ewentualnie interwencyjnie, w początkowej fazie

infekcji lub zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Od początku fazy zawiązywania bulw do

początku żółknięcia liści (BBCH 40-91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami (zaraza ziemniaka): co najmniej 7 dni.

Odstęp pomiędzy zabiegami (alternarioza ziemniaka): co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Pomidor (uprawa w gruncie)

alternarioza, zaraza ziemniaka

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami (zaraza ziemniaka): co najmniej 7 dni.

Odstęp pomiędzy zabiegami (alternarioza ziemniaka): co najmniej 10 dni.

Termin stosowania:

Środek należy stosować zapobiegawczo i interwencyjnie, w początkowej fazie infekcji lub

zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie. Zabiegi wykonywać od stadium rozwiniętego

drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców, w której

uzyskują typową barwę (BBCH 12-89).

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek Carial Star 500 SC zawiera mandipropamid, substancję czynną z grupy chemicznej

amidów (grupa FRAC 40) i difenokonazol, substancję czynną z grupy chemicznej triazoli

grupa FRAC 3). Wielokrotne stosowanie środka lub środków zawierających substancje

czynne o takim samym mechanizmie działania może doprowadzić do zmniejszenia

skuteczności działania środka. Z tego względu, aby zapobiec powstawaniu form odpornych

w populacji sprawcy choroby zaleca się:

Etykieta środka ochrony roślin Carial Star 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

- stosowanie środka tylko w zalecanej dawce, jako pojedynczy zabieg lub blok

zabiegów,

- przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne

z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po

wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz

w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym

przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku

opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,

stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy

użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy

ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Etykieta środka ochrony roślin Carial Star 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Ziemniak, pomidor (uprawa w gruncie) - 3 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

- w temperaturze od 0oC do 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

0000002056

Data sheet

Uprawa
Warzywa
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.