• Out-of-Stock
Goltix Titan 565 SC a 1 L'
search
  • Goltix Titan 565 SC a 1 L'

Goltix Titan 565 SC a 1 L'

121.50
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

1

Etykieta środka ochrony roślin Goltix Titan 565 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 64/2016d z dnia 02.02.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 31/2015 wu z dnia 10.11.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Adama Deutschland GmbH, Edmund – Rumpler – Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika

Federalna Niemiec, tel.: +49 2203 5039 000, fax: +49 22035039 111

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60 ,infolinia:

+48 22 395 66 66 Fax. +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

1. SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las,

tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail:

sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

2. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18; fax: +48 63 240

01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 84/85/86, fax:

+48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl

4. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794

22 35, fax: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com

GOLTIX TITAN 565 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

metamitron – związek z grupy triazynonów - 525 g/l (45,14%)

chinomerak – związek z grupy kwasów chinolinokarboksylowych - 40 g/l (3,43%)

Zezwolenie MRiRW nr R-31/2015 wu z dnia 10.11.2015 r.

zmienione decyzji MRiRW nr R - 64/2016d z dnia 02.02.2016 r.

Uwaga

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2

Etykieta środka ochrony roślin Goltix Titan 565 SC, załącznik do decyzji MRiRW

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

GOLTIX TITAN 565 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej

zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą, stosowanym do zwalczania rocznych chwastów

dwuliściennych w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metamitron została zaklasyfikowana do grupy

C1, a substancja czynna chinomerak została zaklasyfikowana do grupy O.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy

polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

GOLTIX TITAN 565 SC zawiera dwie substancje czynne metamitron oraz chinomerak.

Połączenie tych dwóch substancji czynnych dzięki różnym ich mechanizmom działania

zapewnia szerokie spektrum chwastobójcze oraz pozwala na uzyskanie optymalizacji

skuteczności zwalczania chwastów występujących w uprawie buraka cukrowego i buraka

pastewnego, przy równoczesnym zachowaniu przez buraki bardzo wysokiej tolerancji na te

substancje czynne.

Środek Goltix Titan 565 SC pobierany jest zarówno przez korzenie, jak i przez liście chwastów.

Działa najskuteczniej na chwasty znajdujące się w fazie kiełkowania do fazy 2 liścia oraz

w warunkach wysokiej wilgotności gleby.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała,

łoboda rozłożysta, przytulia czepna, psianka czarna, rumianowate, starzec zwyczajny, tasznik

pospolity, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest ptasi.

Chwasty odporne: rdestówka powojowata (rdest powojowaty), szczyr roczny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy, burak pastewny

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach od fazy pierwszego liścia

właściwego do fazy 9 liści właściwych buraka (BBCH 10-19).

pierwszy zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

drugi zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 5-10 dni.

trzeci zabieg

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

3

Etykieta środka ochrony roślin Goltix Titan 565 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Uwagi:

1. W przypadku intensywnego nasłonecznienia i przy temperaturze dziennej powyżej 25°C

środek należy stosować w miarę możliwości we wczesnych godzinach rannych lub w

późnych godzinach wieczornych. W przypadku niekorzystnych czynników hamujących

wzrost roślin, jak mróz lub skrajne wahania temperatur, tolerancja środka przez buraki może

być tymczasowo ograniczona.

2. Wysoką skuteczność zwalczania chwastów zapewnia równomierne rozprowadzenie środka

na chwastach oraz odpowiednia wilgotność gleby.

3. Na tym samym polu łączna dawka substancji czynnej chinomerak, nie może przekroczyć

całkowitej dawki 250 g na hektar / na rok, także w połączeniu z innymi środkami ochrony

roślin zawierającymi tą samą substancję czynną.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

GOLTIX TITAN 565 SC rozkłada się w czasie okresu wegetacyjnego, nie stwarzając zagrożenia

dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem, bez

ograniczeń można uprawiać tylko buraki. Po wykonaniu głębokiej orki można uprawiać ziemniaki

i kukurydzę. Po wykonaniu głębokiej orki, minimum dwa miesiące po ostatnim zabiegu można

wysiewać życice i koniczynę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

na rośliny mokre, w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury lub suszy,

w okresie spodziewanych przymrozków,

na plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych,

w ilości wody większej niż 400 l/ha,

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA

Urządzenia do opryskiwania muszą zostać przed użyciem dokładnie oczyszczone i nie mogą

zawierać pozostałości innych produktów.

Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Napełnić zbiornik opryskiwacza do 2/3 wymaganej ilości wody. Dodać produkt przy włączonym

mieszadle i dolać pozostałą ilość wody. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a

popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej

ilości i dokładnie wymieszać.

Podczas jazdy i podczas opryskiwania ciecz użytkową utrzymywać w ruchu za pomocą

włączonego mieszadła

Po przerwie w pracy ciecz do spryskiwania ponownie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz

skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli

jest to możliwe lub

4

Etykieta środka ochrony roślin Goltix Titan 565 SC, załącznik do decyzji MRiRW

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek: (pracowników oraz osób postronnych)

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy (maskę), odzież ochronną,

zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np.

kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Przy kontakcie z produktem i po zakończeniu pracy dokładnie się umyć.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

24 godziny - nie wchodzić

24 - 48 godzin - nosić rękawice ochronne, odzież ochronną oraz odpowiednie obuwie w trakcie

wykonywania prac polowych

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

okres karencji zawiera się w czasie jaki upływa między zastosowaniem środka a zbiorem.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

5

Etykieta środka ochrony roślin Goltix Titan 565 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą, w temperaturze 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

0000002167

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.