• Out-of-Stock
Ipanema 040 OD a 5 l
search
  • Ipanema 040 OD a 5 l

Ipanema 040 OD a 5 l

133.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 499/2017d z dnia 11.10.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 147/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter – Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii,

tel.: + 43 732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654

07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

roślin:

IPANEMA 040 OD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/l (4,36%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 147/2017 z dnia 28.07.2017 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 499/2017d z dnia 11.10.2017 r.

Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody

z mydłem.

P391 – Zebrać wyciek.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 499/2017d z dnia 11.10.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 147/2017 z dnia 28.07.2017 r.

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie,

przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów

jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych

w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Ipanema 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest

głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje

stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od

zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła

i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate

w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie

2-4 liści.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica

zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, rdest

szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny,

samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa.

Chwasty średnio wrażliwe:

perz właściwy, sorgo alepskie.

Chwasty odporne: przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, psianka czarna oraz

chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą

wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.

Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako

roślinę następczą lub:

- zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych lub po 9 miesiącach - na glebach

obojętnych i zasadowych,

- strączkowe - po 9 miesiącach,

- lucernę - po 12 miesiącach.

Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 499/2017d z dnia 11.10.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 147/2017 z dnia 28.07.2017 r.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Strategia zarządzania odpornością:

Nikosulfuron jest jedną z substancji czynnych należących do herbicydów z grupy inhibitorów

ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić

do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia

i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane

zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,

Dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju

i nasilenia chwastów,

Używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

Stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

Stosuj mieszanki herbicydów o różnym mechanizmie działania,

Stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu

wegetacyjnego rośliny uprawnej,

Informuj o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z przedstawicielem

posiadacza zezwolenia.

Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach

kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Ipanema 040

OD w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Środka nie stosować:

w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,

w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,

bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został

zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu

intensywnego wzrostu kukurydzy,

w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,

na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,

na rośliny mokre (rosa, deszcze).

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika

opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie

wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy,

dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 499/2017d z dnia 11.10.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 147/2017 z dnia 28.07.2017 r.

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości

środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed

użyciem w innych roślinach niż zalecane.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Unikać zanieczyszczenia skóry.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy

ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,

napojami lub paszą,

w pojemniku szczelnie zamkniętym, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0oC - 30 oC.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 499/2017d z dnia 11.10.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 147/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę

lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000002290

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.