• Out-of-Stock
Kalif  480EC a 0,25l
search
  • Kalif  480EC a 0,25l

Kalif 480EC a 0,25l

30.01
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.

1

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:

+48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

1. ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.:

+48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com

2. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240

01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul.

Jagodowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail:

sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

4. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 82, fax: +48

22 725 54 01, www.whlogistics.pl

KALIF 480 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 480 g /l (47,06%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.

2

zgodnie z instrukcją użycia.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących

powierzchni. – Palenie wzbronione.

P243 - Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

P261 - Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać

wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać.

P331 - NIE wywoływać wymiotów.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Kalif 480 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji

wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych

chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środek

przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Kalif 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich

kiełkowania.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, tobołki

polne.

Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przetacznik perski, rumian polny.

Chwasty odporne: fiołek polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.

Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie

uprawioną (bez grud) glebę.

Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą.

Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do

przezimowania.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak jary

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni), na starannie

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.

3

uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość

(około 2 cm) i dokładnie przykryć ziemią.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:

- na jesieni po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime

szczególnie wysiewane w późniejszych terminach;

- na wiosnę po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię,

dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidory z rozsady, słonecznik, soję, rzepak

jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń.

W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego

wpływu na plon.

W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji rzepaku jarego na tym samym polu

można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek pojedynczo lub w mieszaninie

z innymi herbicydami.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka (również łącznie z innymi herbicydami) nie stosować:

- aparaturą agrolotniczą,

- opryskiwaczami wysokociśnieniowymi

- w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich

uszkodzenia,

- na gleby zbyt wilgotne lub przesuszone,

- gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i

krzewy.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. W rzepaku ozimym i rzepaku jarym środka nie stosować na glebach lekkich

(piaszczystych).

4. Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.

5. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych

obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

6. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować

przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku

występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.

7. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia

uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą

(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.

4

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka

Kalif 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.

Uwaga: Środek bardzo lotny!

Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze antyznoszeniowe. Belka

polowa opryskiwacza winna być nisko zawieszona.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy

postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych

w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających

biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości

środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed

użyciem w innych roślinach niż zalecane.

SPOSÓB MYCIA

Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i

ponownie opróżnić,

napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających

podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,

części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze

środka zawierającego podchloryn sodowy,

ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA ROŚLIN

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać wdychania rozpylonej cieczy oraz zanieczyszczenia oczu.

W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć je dużą ilością wody oraz zasięgnąć porady

lekarza.

Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.

5

przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie

przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o

szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

Na teren potraktowany środkiem nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy

użytkowej.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA

OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

- w temperaturze 00C-300C, w szczelnie zamkniętych pojemnikach i chłodnym, dobrze

wentylowanym miejscu

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak stosować leczenie objawowe.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-449/2018d z dnia 30.08.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 72/2014 z dnia 14.05.2014 r.

6

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii –

0000002370

Data sheet

Uprawa
Rzepak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.