Spotlight Plus 1 l
search
  • Spotlight Plus 1 l

Spotlight Plus 1 l

238.24
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin SPOTLIGHT PLUS 060 EO, załącznik do Decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-718/2020d z dnia 19.10.2020 r.

zmieniającej zezwolenie MRIRW nr R-179/2012 z dnia 20.12.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tel.: 22 397 17 86,

www.fmcagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

(…)

SPOTLIGHT PLUS 060 EO

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

karfentrazon etylowy (związek z grupy triazolinin) - 60 g/l (6,4%).

Zezwolenie MRiRW nr R-179/2012 z dnia 20.12.2012 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-718/2020d z dnia 19.10.2020 r.

UWAGA

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P391- Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

SPOTLIGHT PLUS 060 EO jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (woda w oleju),

stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka

jadalnego i przemysłowego).

Spotlight Plus 060 EO stosuje się w celu:

1. Polepszenia zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez:

zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,

zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka,

zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.

2. Przygotowania plantacji ziemniaka do zbioru bulw.

3. Ułatwienia pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Etykieta środka ochrony roślin SPOTLIGHT PLUS 060 EO, załącznik do Decyzji MRiRW

DZIAŁANIE NA ROŚLINY

Środek zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO),

zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji

powodujący ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części

roślin, a proces zasychania (niszczenia) łęcin ziemniaka rozpoczyna się od wierzchołków

wzrostu rośliny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalne/zalecane dawki dla dwuetapowego zastosowania:

I zabieg – 0,7 l/ha;

II zabieg – 0,3 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Termin niszczenia naci:

1. Termin fizjologiczny

Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed

przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania

środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych

w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia

ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość

handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

2. Termin uwzględniający choroby wirusowe

Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim

oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:

- odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,

- odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin

ziemniaka,

- odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin

ziemniaka.

3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka

W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci

ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba

przemieszczające się z naci do bulw.

Termin zbioru:

W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż

3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko

porażenia bulw rizoktoniozą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ:

1. Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.

2. Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu,

na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych).

3. Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej nie dodawać środka zwilżającego.

Etykieta środka ochrony roślin SPOTLIGHT PLUS 060 EO, załącznik do Decyzji MRiRW

PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować:

- na mokre rośliny ziemniaka;

- gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz;

- podczas wysokich temperatur;

- gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są odsłonięte.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz

skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania

cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy

ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Etykieta środka ochrony roślin SPOTLIGHT PLUS 060 EO, załącznik do Decyzji MRiRW

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w

którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

pod zamknięciem, z dala od źródeł ciepła

pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000002387
265 Items

Data sheet

Uprawa
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.