• Out-of-Stock
Aurelit 70 WG a 1kg
search
  • Aurelit 70 WG a 1kg

Aurelit 70 WG a 1kg

152.43
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Aurelit 70 WG, załącznik do decyzji MRiRW

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 411/2016d z dnia 17.08.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 140/2016 z dnia 03.06.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund – Rumpler Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika

Federalna Niemiec, tel: +49 2203 5039 000, fax: +49 2203 5039 111, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

roślin:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48

63 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspolnicy Sp. J, ul. Jagodowa 4, 62-002

Suchy Las, tel.: +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02, e-mail:

sumin@sumin.com.pl

3. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,

tel.: +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com

4. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax:

+48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl

5. AGRECOL Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszow, tel. + 48 62 78 32 000 fax.

+48 62 78 44 445 e-mail: agrecol@agrecol.pl, www.agrecol.pl

AURELIT 70 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

metrybuzyna (substancja z grupy triazynonow) - 700 g/kg (70 %)

Zezwolenie MRiRW nr R – 140/2016 z dnia 03.06.2016 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 411/2016d z dnia 17.08.2016 r.

Uwaga

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Aurelit 70 WG jest herbicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej,

stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastow

dwuliściennych i niektorych jednoliściennych w uprawie ziemniaka i pomidora. Niszczy

skutecznie chwasty od fazy kiełkowania do fazy 2-4 liści właściwych.

Etykieta środka ochrony roślin Aurelit 70 WG, załącznik do decyzji MRiRW

2

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica

pospolita, fiołek polny, komosa biała, przetacznik perski, rdest

powojowaty.

Chwasty średnio wrażliwe: żołtlica drobnokwiatowa.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

Środek stosować:

a) przed wschodami roślin ziemniaka, po obredleniu i ostatecznym ukształtowaniu redlin.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegow: 1.

b) w czasie wschodow lub po wschodach, gdy rośliny ziemniaka osiągnęły wysokość

8-10 cm, a chwasty nie są wyższe niż 3 cm.

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0, 5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegow: 1.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środek Aurelit 70 WG można stosować w czasie wschodow lub po wschodach roślin

ziemniaka w odmianach Aksamitka, Arkadia, Balbina, Barycz, Bryza, Cykada, Drop,

Felsina, Jantar, Lawina, Meduza, Mila, Nimfy, Orlik, Rywal, Salto, Tara i Vital.

2. W odmianach ziemniaka: Anielka, Aster, Bila, Irga, Klepa, Lord, Lotos, Tokaj

i Sante środek stosować wyłącznie na 10 dni przed przewidywanym terminem wschodow

roślin ziemniaka.

3. Środka Aurelit 70 WG nie stosować do odchwaszczania odmiany Dunajec.

4. Na plantacjach ziemniakow nasiennych nie stosować środka w czasie wschodow i po

wschodach roślin ziemniaka na odmianach: Mila, Tara i Lawina ponieważ istnieje

możliwość pojawienia się przebarwień na blaszkach liściowych, ktore mogą utrudnić

prawidłowe wykonanie selekcji negatywnej - zamazanie objawow chorob wirusowych.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących wrażliwości odmian ziemniaka na

Aurelit 70 WG lub obniżonej skuteczności herbicydu, wskazującej na wystąpienie

zjawiska odporności zaleca się przed wykonaniem zabiegu skontaktować się

z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Opady deszczu, krotko po zastosowaniu środka zwłaszcza w terminie przed wschodami

ziemniaka, mogą powodować przejściowe przejaśnienia roślin.

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Pomidor uprawiany w gruncie

Środek stosować:

Etykieta środka ochrony roślin Aurelit 70 WG, załącznik do decyzji MRiRW

3

a) przed sadzeniem pomidora

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegow: 1.

b) po sadzeniu pomidora w fazie 4 – 6 liści właściwych

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Liczba zabiegow: 1.

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Do odchwaszczania odmian bardzo wczesnych, wczesnych oraz średniowczesnych

(uprawianych z rozsady) środek Aurelit 70 WG stosować tylko w terminie przed

sadzeniem pomidora.

2. Ze względu na możliwość pojawienia się nowych odmian pomidorow mogących

reagować ujemnie na środek Aurelit 70 WG lub w przypadku obniżonej skuteczności

herbicydu wskazującej na wystąpienie zjawiska odporności, zaleca się przed

wykonaniem zabiegu skontaktować się z podmiotem wprowadzającym środek do obrotu

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie po upływie 90-100 dni od zastosowania, nie stwarzając

zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Aurelit

70 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu

tym można uprawiać groch, kukurydzę, lucernę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

na glebach zbrylonych i przesuszonych,

na glebach bardzo lekkich, piaszczystych i przepuszczalnych,

w temperaturze powyżej 25oC.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do

potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza

niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku

przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową

w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Etykieta środka ochrony roślin Aurelit 70 WG, załącznik do decyzji MRiRW

4

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposob ograniczający ryzyko

skażenia wod powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisow Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i ktore zwrociły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środkow ochrony roślin

w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wod powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i drog.

W celu ochrony organizmow wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy

ochronnej o szerokości 20 m od zbiornikow i ciekow wodnych z rownoczesnym

zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu

o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogow niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenow nieużytkowanych rolniczo.

Ziemniak – dawka 0,75 kg/ha

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości:

5 m od terenow nieużytkowanych rolniczo lub,

1m z rownoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy

użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Pomidor:

dla ludzi – 1 dzień,

Ziemniak:

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Etykieta środka ochrony roślin Aurelit 70 WG, załącznik do decyzji MRiRW

5

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

ziemniak – 42 dni,

pomidor – 30 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

W ciągu 90 dni od zastosowania środka można uprawiać: groch, kukurydzę, lucernę.

Po upływie 90 dni od zastosowania środka – wszystkie rośliny uprawne.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w ktorych zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osob trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania oprożnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celow.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow

niebezpiecznych.

Oprożnione opakowania po środku zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

0000002502

Data sheet

Uprawa
Warzywa
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.