Switch 62,5 WG a  15g.
search
  • Switch 62,5 WG a  15g.

Switch 62,5 WG a 15g.

17.88
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Switch 62,5 WG, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 574/2016d z dnia 19.12.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-73/2011 z dnia 05.12.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. Tel.: 22 326 06 01. Fax: 22

326 06 99.

SWITCH 62,5 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

cyprodynil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 375 g/kg środka (37,5%),

fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g/kg środka (25%).

Zezwolenie MRiRW nr R-73/2011 z dnia 05.12.2011 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r.,

decyzją MRiRW nr R-63/2013d z dnia 19.03.2013 r.,

decyzją MRiRW nr R-71/2015d z dnia 06.02.2015 r.,

oraz decyzją MRiRW nr R- 574/2016d z dnia 19.12.2016 r.

UWAGA

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady

/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Switch 62,5 WG jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w formie granul do

sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania

zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób jabłoni, gruszy, pigwy, czereśni,

wiśni, śliwy, moreli, brzoskwini, nektarynki, truskawek, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej,

porzeczki czerwonej, porzeczki białej, borówki amerykańskiej, żurawiny, winorośli, fasoli

szparagowej, fasoli na zbiór świeżych nasion, fasoli na suche nasiona, grochu zwyczajnego

na świeże nasiona, grochu siewnego cukrowego, grochu jadalnego na suche nasiona, bobu,

łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, cebuli, szalotki, czosnku, cebuli z dymki,

szczypiorku, salsefii, selera korzeniowego, szparagów, marchwi, pietruszki korzeniowej,

pasternaka, buraka ćwikłowego, chrzanu, brukwi, rzepy, tytoniu, szkółek drzew owocowych i

Etykieta środka ochrony roślin Switch 62,5 WG, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW -2-

ozdobnych, szkółek i upraw leśnych, plantacji nasiennych roślin warzywnych, zielarskich i

ozdobnych, uprawianych w gruncie, pod osłonami i w szklarni: selera naciowego, sałaty

głowiastej i liściowej, cykorii sałatowej, endywii, botwinki, szpinaku, roślin zielarskich oraz

ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami i w szklarni pomidora, ogórka, bakłażana, cukinii

i papryki.

Środek Switch 62,5 WG przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub

ciągnikowych opryskiwaczy polowych, sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY SADOWNICZE

Jabłoń

Gorzka zgnilizna, szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.

Termin stosowania: w ochronie jabłoni środek stosować od początku czerwca:

jednorazowo, przed zbiorem (na 4 dni)

lub

dwukrotnie (na 14 i 4 dni przed zbiorem), w zależności od nasilenia choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Truskawka

Szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby,

od początku do końca fazy kwitnienia truskawki.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań

małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

Malina

Szara pleśń, zamieranie pędów maliny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób, od

początku czerwca:

przeciwko szarej pleśni 3 razy w sezonie wegetacyjnym co 10 dni w fazie kwitnienia, od

momentu pojawienia się 10% kwiatów,

Etykieta środka ochrony roślin Switch 62,5 WG, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW -3-

przeciwko zamieraniu pędów maliny pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, w

okresie, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-20 cm, następne zabiegi wykonywać co

10 dni – w fazie kwitnienia (początek kwitnienia, pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia)

oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych, w zależności od

momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości i zagęszczenia roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań

małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

ROŚLINY WARZYWNE

Fasola szparagowa

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:

Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Groch zwyczajny na świeże nasiona

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania:

Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach, od

początku kwitnienia grochu.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań

małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

Pomidor (w uprawie w szklarniowej)

Szara pleśń

Etykieta środka ochrony roślin Switch 62,5 WG, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW -4-

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 g środka w

100 l wody).

Termin stosowania:

Środek stosować z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby na roślinach.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 l /1000 m2.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań

małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 3.

Uwaga:

1. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

2. W ochronie truskawki, maliny oraz roślin warzywnych, w celu uzyskania najwyższej

skuteczności działania środka, opryskiwać rośliny do całkowitego pokrycia ich cieczą

użytkową.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

ROŚLINY SADOWNICZE

Czereśnia, wiśnia

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 600 - 1500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Grusza, pigwa

Szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów choroby przed zbiorem:

jednorazowo (na 4 dni przed zbiorem)

lub

dwukrotnie (na 14 i 4 dni przed zbiorem), w zależności od nasilenia choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 300 - 1500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Śliwa

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 – 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.

Zalecana ilość wody: 600 - 1500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Morela, brzoskwinia, nektarynka

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów choroby.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 12-14 dni.

Zalecana ilość wody: 300-1500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Truskawka

Antraknoza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów choroby, od początku do końca fazy kwitnienia truskawki.

Liczba zabiegów: 3.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań

środka w uprawie truskawki wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 3.

Malina

Antraknoza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobą.

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać przed kwitnieniem, w okresie, gdy nowe pędy osiągną wysokość

10-20 cm, następne zabiegi wykonywać co 10 dni – w fazie kwitnienia (początek kwitnienia,

pełnia kwitnienia i koniec kwitnienia) oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów

owoconośnych, w zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia.

Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań

środka w uprawie maliny wymienionych we wcześniejszej części etykiety): 2.

Jeżyna

Szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów chorób, od początku czerwca:

przeciwko szarej pleśni – co 10 dni w fazie kwitnienia, od momentu pojawienia się 10%

kwiatów,

przeciwko antraknozie i zamieraniu pędów – pierwszy zabieg wykonać przed

kwitnieniem, w okresie, gdy nowe pędy osiągną wysokość 10-20 cm, następne zabiegi

wykonywać co 10 dni – w fazie kwitnienia (początek kwitnienia, pełnia kwitnienia i

koniec kwitnienia) oraz po zbiorze owoców i wycięciu starych pędów owoconośnych, w

zależności od momentu wystąpienia choroby oraz od stopnia jej nasilenia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 700-1000 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała

Szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 kg/ha.

Wyższą dawkę środka stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych

objawów chorób, od początku czerwca:

przeciwko szarej pleśni – <span style="font-family:Ari

0000002524
30 Items

Data sheet

Uprawa
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.