Spyrale 475 EC a 5l
search
  • Spyrale 475 EC a 5l

Spyrale 475 EC a 5l

845.36
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Spyrale 475 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 342/2018d z dnia 27.07.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 230/2016 z dnia 08.12.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: + 48 22 395 66 60, infolinia:

+ 48 395 66 66, e-mail:biuro@adama.com., www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

SPYRALE 475 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 375 g/l (37,8%),

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,1%).

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancja czynną:

solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne.

Zezwolenie MRiRW nr R- 230/2016 z dnia 08.12. 2016 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 343/2018d z dnia 27.07.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H319 - Działa drażniąco na oczy.

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane

narażenie.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH208 - Zawiera fenpropidynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

Etykieta środka ochrony roślin Spyrale 475 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

P260 – Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się

z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.

P305+P351+338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym, do stosowania

głównie zapobiegawczego a także interwencyjnego w ochronie buraka cukrowego przed

chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy

chwościk buraka, rdza buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od

stadium początkowego zakrywania międzyrzędzi przez liście (10% powierzchni gleby) do

stadium, gdy korzeń osiąga wymaganą do zbioru wielkość (BBCH 31-49).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Minimalny odstęp między zabiegami: 21 dni.

Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera substancję czynną fenpropidyna - inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor

reduktazy i izomerazy (SBI, grupa FRAC 5) i substancję czynną difenokonazol – inhibitor

biosyntezy steroli - inhibitor demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3). Wielokrotne stosowanie

środka lub innych środków zawierających substancje czynne o takim samym mechanizmie

działania może doprowadzić do zmniejszenia skuteczności działania środka. Z tego względu,

aby zapobiec powstawaniu form odpornych w populacji sprawcy choroby zaleca się

przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup

chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,

a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik

opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Etykieta środka ochrony roślin Spyrale 475 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy

dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną,

zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania

cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy

ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni

roślin,

dla zwierząt – 28 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

burak cukrowy - 28 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Etykieta środka ochrony roślin Spyrale 475 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego

na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne

oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub

lekarzem.

W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem. Nie

wywoływać wymiotów.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Okres ważności – 3 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

0000002756
39 Items

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.