• Out-of-Stock
Agrosar 360SL a 10l
search
  • Agrosar 360SL a 10l

Agrosar 360SL a 10l

163.50
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 1

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 1

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 655/2017d z dnia 19.12.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 35/2014 z dnia 13.03.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111

fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechgroup.com

AGROSAR 360 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat w formie soli izopropyloaminowej - związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego - 360

g/l (36,0 % w/w).

Zezwolenie MRiRW nr R - 35/2014 z dnia 13.03.2014 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 655/2017d z dnia 19.12.2017 r.

UWAGA

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA

Herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie

koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście,

zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej

części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania

środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie

roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne

nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 2

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Dawka środka Chwasty wrażliwe

3,0 l/ha chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna

bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik

pospolity, wiechlina roczna.

4,0 l/ha fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy,

przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity.

5,0 l/ha babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek,

chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna

bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy,

pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita,

rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw

tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne,

wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

7,5 l/ha babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek,

chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna

bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć kanadyjska, owies głuchy,

palusznik pospolity, perz właściwy, pępawa zielona, przetacznik trójlistny,

przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita,

rumianek pospolity, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczawik żółty, szczaw

polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne,

wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka ptasia, wyka wąskolistna.

w dawce 7,5

l/ha stosowanej

dwukrotnie

babka lancetowata, babka zwyczajna, bodziszek drobny, bodziszek czerwony,

bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, glistnik jaskółcze

ziele, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jaskier rozłogowy,

jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, krwawnik pospolity,

kupkówka pospolita, maruna bezwonna, mlecz polny, mniszek lekarski, nawłoć

kanadyjska, ostrożeń polny, owies głuchy, palusznik pospolity, perz właściwy,

pępawa zielona, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, powój polny,

przetacznik perski, przetacznik trójlistny, przymiotno kanadyjskie, przytulia

czepna, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, stulisz lekarski,

szarłat szorstki, szczaw polny, szczaw tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik

żółty, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, włośnica zielona, wyka

ptasia, wyka wąskolistna.

8,0 l/ha bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała,

mniszek lekarski, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec

zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

UWAGA

Środek zastosowany dwukrotnie w dawce 7,5 l/ha zapobiega występowaniu na początku kolejnego

sezonu wegetacyjnego następujących gatunków chwastów: babki lancetowatej, babki zwyczajnej,

bylicy pospolitej, jaskra rozłogowego, koniczyny białej, krwawnika pospolitego, nawłoci

kanadyjskiej, owsa głuchego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej, szczawiu

zwyczajnego, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, wyki ptasiej, wyki wąskolistnej.

Dawka środka Chwasty średniowrażliwe

3,0 l/ha bodziszek drobny, jasnota purpurowa.

5,0 l/ha mlecz polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski, rdest ptasi, szczaw polny,

wierzbownica gruczołowata

7,5 l/ha krwawnik pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, przetacznik perski.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 3

Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox

Extra 300 SL w dawce 2,5 l/ha

Chwasty wrażliwe

bodziszek drobny, chwastnica jednostronna,

gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,

komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy,

przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, starzec

zwyczajny, skrzyp polny, tasznik pospolity,

wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata.

Agrosar 360 SL w dawce 5,0 l/ha + Chwastox

Professional 750 SL w dawce 1,0 l/ha

Chwasty wrażliwe

chwastnica jednostronna, stokłosa miękka,

wiechlina roczna, bodziszek drobny, fiołek

polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, tasznik

pospolity, mniszek pospolity, maruna bezwonna,

perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik

polny, rdest ptasi, rdestówka powojowata (syn.

rdest powojowaty), rzodkiewnik pospolity,

skrzyp polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki,

wierzbownica gruczołowata, żółtlica

drobnokwiatowa.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy

polowych, lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową lub opryskiwaczy ręcznych.

Uwaga:

Środka ochrony roślin Agrosar 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na

terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki

zdrowotnej.

ŚCIERNISKA - PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW

POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH

CHWASTÓW.

Pszenica ozima, rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie

rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych

zabiegów uprawowych. W momencie zastosowania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25

cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny

mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić 2 liście

właściwe.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 4

Jabłoń

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego

ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

W celu zniszczenia wieloletnich chwastów (np. skrzyp polny) środek można stosować

w mieszaninie z herbicydem Chwastox Extra 300 SL lub Chwastox Professional 750 SL w dawkach:

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha

lub

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Professional 750 SL 1,0 l/ha

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (zastosowanie pojedynczo lub w

mieszaninie).

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby

krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu

na możliwość uszkodzenia roślin.

Ogrody, działki, tereny wokół domu, wzdłuż fundamentów budynku, płotów i innych ogrodzeń,

wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, między płytami i kostką chodnikową,

na terenie obejścia i dróg dojazdowych.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, podczas ciepłej pogody sprzyjającej

rozwojowi chwastów.

W celu zwalczania perzu właściwego, podagrycznika pospolitego, pokrzywy zwyczajnej lub innych

chwastów uciążliwych środek Agrosar 360 SL stosować przed założeniem ogrodu lub działki.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 - 7,5 l/ha.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając do

spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny uprawne, używać osłon

lub ekranów, najlepiej wykonanych z folii. Po zabiegu zużytą folię składać w taki sposób, aby

powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po

zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie ze względu na możliwość przenoszenia środka na

obuwiu. Po zastosowaniu środka nie wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień.

Czas ten potrzebny jest do przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i

całkowitego ich zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub

sadzenia roślin.

Wcześniejsze zabiegi uprawowe mogą obniżyć skuteczność działania środka.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 5

Torowiska kolejowe

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, na zielone chwasty w fazie ich

intensywnego wzrostu.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 l/ha.

W przypadku silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność powtórzenia zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środek stosować ściśle według procedur PKP PLK S.A. zgodnie z udzielonym zakresem rejestracji.

Pola uprawne przed zbiorem pszenicy ozimej

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożlwiających zbiór, desykacja

Uwaga:

Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego

nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór, lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe

uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości pszenicy do zbioru.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-

30%, tj. 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem ziarna.

Dawkę środka dostosować do wrażliwości dominujących na polu gatunków chwastów.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie

intensywnego rozwoju.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środka nie stosować:

w pszenicy ozimej z wsiewkami roślin bobowatych,

w pszenicy ozimej przeznaczonej na materiał siewny,

2. Słomy pszenicy ozimej nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można

ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.

Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożlwiających zbiór, desykacja

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części w sytuacji wystąpienia dużego

nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe

uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 6

Termin stosowania: środek stosować w fazie dojrzałości technicznej nasion, gdy wilgotność nasion

(mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%, a łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy

żółto-seledynowej, natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. W celu osiągnięcia

właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg wykonać 7 dni przed zbiorem rzepaku. W celu

ułatwienia zbioru (aby uzyskać pełny efekt dosuszania roślin rzepaku) zaleca się zbiór kombajnem po

upływie 14-21 dni od terminu wykonania oprysku.

Dawkę środka dostosować do wrażliwości dominujących na polu gatunków chwastów.

W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie

intensywnego rozwoju.

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:

1. Środka nie stosować na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Agrest, aronia, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, grusza, brzoskwinia,

czereśnia, morela, śliwa, wiśnia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 8,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego

ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

W celu zniszczenia chwastów wieloletnich (np. skrzyp polny) środek można stosować w mieszaninie z

herbicydem Chwastox Extra 300 SL w dawce:

Agrosar 360 SL 5,0 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha

Zalecana ilość wody : 200 – 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1.

UWAGI:

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew

i krzewów owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami lub ekrany, tak aby

krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew i krzewów

ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Szkółki leśne - sadzonki drzew iglastych i liściastych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 7

lub

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w celu zwalczania chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych. Środek

stosować do wysokości 1 metra sadzonki.

UWAGA:

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub opryskiwaczy polowych z osłonami, tak, aby

krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu

na możliwość uszkodzenia roślin.

Odnowienia, zalesienia - sosna zwyczajna, leśne gatunki drzew liściastych.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-3,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

lub

Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek stosować w celu zwalczania chwastów zielnych oraz niezdrewniałych odrośli drzew

i krzewów. Środek stosować do wysokości 1 metra drzewka.

W przypadku sosny zwyczajnej środek stosować po zakończeniu rocznego przyrostu sadzonek i

zdrewnieniu pędu szczytowego.

UWAGA:

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych z osłonami, tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście,

pędy i niezdrewniałą korę sadzonek, ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Na polu gdzie stosowano Agrosar 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe

można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i

więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach od zastosowania środka.

Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów

stosowanych łącznie ze środkiem Agrosar 360 SL.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie

dotyczy.

1. Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów,

na rośliny chore, wylęgnięte i uszkodzone,

w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów,

w okresie gdy temperatura nocą jest niższa niż 5oC,

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

uprawne.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 8

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony

roślin opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.

Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku

braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo

wodą (z włączonym mieszadłem). Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego

dna zbiornika. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po

wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz

mechanicznie wymieszać.

W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń

dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.

Zabieg wykonać na suche rośliny chwastów, podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej 6

godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochroną zabezpieczającą przed

oddziaływaniem środka ochrony roślin w czasie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 9

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i dróg.

W przypadku stosowania samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych

wyposażonych w belkę herbicydową:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy

ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą, w temperaturze 0oC - 30oC

Chronić przed nasłonecznieniem i wilgocią.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub

można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z

opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 655/2017d z dnia 19.12.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 35/2014 z dnia 13.03.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111

fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechgroup.com

AGROSAR 360 SL

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat w formie soli izopropyloaminowej - związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego - 360

g/l (36,0 % w/w).

Zezwolenie MRiRW nr R - 35/2014 z dnia 13.03.2014 r.

 

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 655/2017d z dnia 19.12.2017 r.

 

 

UWAGA

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne; powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA

 

 

Herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie

koncentratu do sporządzania roztworu wodnego. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście,

zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej

części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania

środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie

roślin następuje po upływie 2-3 tygodni. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne

nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

Etykieta środka ochrony roślin Agrosar 360 SL, załącznik nr 1 do decyzji MRiRW 2

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Dawka środka Chwasty wrażliwe

3,0 l/ha chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna

bezwonna, przymiotno kanadyjskie, rdest powojowaty, starzec zwyczajny, tasznik

pospolity, wiechlina roczna.

4,0 l/ha fiołek polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, perz właściwy,

przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity.

5,0 l/ha babka lancetowata, babka zwyczajna, bylica pospolita, chaber bławatek,

chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,

jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna biała, kupkówka pospolita, maruna

bezwonna, nawłoć kanadyjska, owies głuchy, palusznik krwawy, perz właściwy,

pępawa zielona, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rogownica pospolita,

rumianek pospolity, starzec zwyczajny, stulisz lekarski, szarłat szorstki, szczaw

tępolistny, szczaw zwyczajny, szczawik żółty, tasznik pospolity, tobołki polne,

0000003017

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Sady
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.