Rooter a 10l
search
  • Rooter a 10l

Rooter a 10l

432.43
Tax included
Quantity
Last items in stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Nr pozwolenia: Decyzja MRiRW Nr 482/18 z dnia 21.05.2018 r. Deklarowana zawartość składników pokarmowych: Zawartość fosforu w przeliczeniu na P2O5, co najmniej 11,9 % (m/m) Zawartość potasu w przeliczeniu na K2O, co najmniej 3,9 % (m/m) Zawartość suchej masy, co najmniej 20,1 % (m/m) Zawartość substancji organicznej, co najmniej 15,8 % (s.m.) Rozpuszczalność składników pokarmowych: 100% Producent: Laboratories Goemar S.A.S., Parc Technopolitain Atlante CS 41908, 35435 Saint-Malo Cedex, Republika Francuska. Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6 B, 01-756 Warszawa; tel.: +48 22 866 41 80, e-mail: sekretariat@arysta.com ROOTER Nawóz organiczno-mineralny Zakres stosowania nawozu ROOTER jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym do stosowania dolistnego, zawierającym filtrat z alg Ascophyllum nodosum (GA 142). Nawóz poprawia rozwój systemu korzeniowego i przyspiesza jego regenerację, a także wspomaga pobieranie składników mineralnych z gleby. Sprzyja to lepszemu wzrostowi roślin w początkowym etapie uprawy i utrzymaniu wysokiego wigoru w dalszym okresie wegetacji, co przekłada się na wzrost plonu. Wielkość dawek nawozu, sposób i terminy stosowania Zakres stosowania Termin stosowania Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym Dawka Rzepak ozimy Jesienią w fazie 4-6 liści, wiosną po rozpoczęciu wegetacji 1-2 1-2 l/ha Zboża Od fazy 3 liści do końca krzewienia 1-2 1-2 l/ha Kukurydza W fazie 4-6 liści 1-2 1-2 l/ha Burak cukrowy W fazie 4-8 liści 1-2 1-2 l/ha Rośliny strączkowe Od fazy 4-6 liści do pełni kwitnienia 1-2 1-2 l/ha Nawóz ROOTER stosować jako roztwór wodny za pomocą opryskiwaczy używanych w ochronie roślin, najlepiej techniką oprysku drobnokroplistego tak, aby zapewnić całkowite zwilżenie roślin. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Dawkę wody dostosować do fazy rozwojowej i gatunku rośliny uprawnej. UWAGA • Nie stosować łącznie z nawozami wapniowymi. • Nie stosować łącznie ze środkami ochrony roślin. Sposób sporządzania cieczy użytkowej Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość nawozu wlać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu nawozu do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. W przypadku przerw w pracy, przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku stosowania w mieszaninie z innymi nawozami ROOTER dodawać do zbiornika jako ostatni (przy włączonym mieszadle). Przechowywanie nawozu – wyłącznie w oryginalnym pojemniku, – z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt, – w temperaturze od -10°C do 40°C, – w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. – chronić przed dziećmi. Środki ostrożności Nawóz zawiera: kwas fosforowy i charakteryzuje się odczynem kwaśnym. Może powodować korozję metali i stwarza ryzyko poważnego oparzenia skóry i uszkodzenia oczu. Podczas pracy z nawozem należy stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy. Po pracy należy dokładnie umyć ręce. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W razie potrzeby zasięgnąć porady lekarskiej. Informacje wynikające z przepisów odrębnych: Niebezpieczeństwo H290 - Może powodować korozję metali. H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. P264 - Dokładnie umyć twarz, ręce po użyciu P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem] P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o odpornej powłoce wewnętrznej. Okres przydatności nawozu do stosowania – 3 lata od daty produkcji. Masa netto nawozu:

0000003550
1 Item

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
Kukurydza
Rzepak
Warzywa
Zboża
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.