• Out-of-Stock
Metafol Pro a 5L
search
  • Metafol Pro a 5L

Metafol Pro a 5L

356.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta Metafol Pro, załącznik do decyzji MRiRW

 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-943/2020d z dnia 21.12.2020 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-97/2017 z dnia 26.05.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:

 

 

UPL Europe Ltd., The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 (0)1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel.: +48 22 434 00 90, e-mail: sekretariat@upl-ltd.com

Metafol Pro

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

 

Zawartość substancji czynnej:

metamitron (związek z grupy triazynonów) - 700 g/l (58,09%).

Zezwolenie MRiRW nr R – 97/2017 z dnia 26.05.2017 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R-943/2020d z dnia 21.12.2020 r.

Uwaga

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H 411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P 301 + P 312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

 

 

Herbicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Etykieta Metafol Pro, załącznik do decyzji MRiRW

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

W przypadku stosowania środka Metafol Pro:

Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, wiechlina roczna.


Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita, komosa jesienna, rdest plamisty.


Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdest powojowy.

W przypadku stosowania środka Metafol Pro w mieszaninie ze środkiem Corzal 157 SE lub Corzal 157 SE i Oblix 500 SC:

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne).

1. Zabiegi nalistne: Metafol Pro

Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.

Zalecany odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

2. Zabiegi nalistne: mieszaniny herbicydowe

A. Stosowanie mieszaniny Metafol Pro + Oblix 500 SC + Corzal 157 SE

Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.

Maksymalna / zalecana dawka dla pierwszego zabiegu:

Metafol Pro 0,5 l/ha + Oblix 500 SC 0,2 l/ha + Corzal 157 SE 0,5 l/ha

Maksymalna / zalecana dawka dla kolejnych zabiegów:

Metafol Pro 1 l/ha + Oblix 500 SC 0,4 l/ha + Corzal 157 SE 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.

Zalecany odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

B. Stosowanie mieszaniny Metafol Pro + Corzal 157 SE

Pierwszy zabieg wykonać w fazie liścieni chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Metafol Pro 1,25 l/ha + Corzal 157 SE 1,25 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3. Etykieta Metafol Pro, załącznik do decyzji MRiRW


Zalecany odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni.

 

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.

UWAGI:

 

 

1. Zabieg najlepiej wykonać na suche rośliny (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).

2. Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

3. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

 

 

Środek Metafol Pro rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego do poziomu, który nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu można uprawiać buraki (cukrowe, pastewne, ćwikłowe) lub kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 

 

Środków nie stosować na rośliny chore i osłabione.

Podczas wykonywania zabiegów nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

 

 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub


unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

 

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ostrożności. Etykieta Metafol Pro, załącznik do decyzji MRiRW

 

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 

 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 

 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 

 

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,


w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.


w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

 

 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Etykieta Metafol Pro, załącznik do decyzji MRiRW

 

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000003685

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.