• Out-of-Stock
Magus 200 SC a 100ml...
search
  • Magus 200 SC a 100ml...

Magus 200 SC a 100ml...

59.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R–34/2013d z dnia 05.02.2013r.

Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 8/2008 z dnia 28.01.2008 r.

Posiadacz zezwolenia:

Gowan Comercio Internacional e Servicos, Limitada Avenida do Infante

50: 9004-521 Funchal, Madera, Portugal (Portugalia); tel.: + 351 291 232484; fax:

35129123459; e-mail:

gowan@netmadeira.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1.

AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów; tel. (48) 668 04 71; fax (48) 668 04

86; e-mail:

agrosimex@wp.pl

2. „AGRO-BIZNES“ Sp.j. Sularz-Rudnicki, ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp.,

tel./fax (95)7314347, tel. 7206275, 7226412, 7314347, 7314384.

3. CIECH S.A., Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa, Tel. (22) 63915 84, fax (22) 63915

98; e-mail:

elzbieta_browarek@ciech.waw.pl

4. JaWal&M Sp.i. R.Z.Murawiec, ul.Polna 17, 89-115 Mrocza, tel./fax (52) 385 63 36 ,

(52) 385 68 88; e-mail:jawalm@poczta.onet.pl

5. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa W. Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420

Bierutów, Tel. (71) 314 64 54; fax (71) 314 64 65; e-mail:

centrum@osadkowski.com.pl

6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe “CHEMIROL” Sp. z o.o., ul Przemysłowa 3,

88-300 Mogilno, Tel. (52) 318 88 00; fax: (52) 318 88 01; e-mail: piotrk@chemirol.com.pl

7. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-510 Konin, Tel. (63)

242 10 23; fax (63) 245 36 35; e-mail:

spzrko@pro.onet.pl.

Konfekcjoner:

1.

TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. (58) 774 10 90, fax: (58)

676 74 89, e-mail:

info@target.com.pl www.target.com.pl

2.

„SUMIN” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las,

tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax +48 (61) 297 26 02;

e-mail:

sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3.

AGROPAK Sp. j., B.Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603

Jaworzno, tel./fax. (32) 615 63 30 e-mail:

agropak@agropak.pl

4.

PAKON Sp. z o.o. ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax. (63) 240 01 18, e-mail:

biuro@pakon-konin.pl

5.

AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów; tel. (48) 668 04 81; fax. (48) 668 04 86; email:

agrosimex@wp.pl

6.

DANMAR Towarzystwo Chemiczne, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel/fax. (42) 650 95

50 e-mail:

biuro@danmar.eu

7.

AGRECOL Sp. z o.o. ul. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel. (62) 78 32 000 e-mail:

agrecol@agrecol.pl

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin

w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

M A G U S 200 SC

Zawartość substancji aktywnej:

fenazachin

4-{2-[4-(1,1-dimetyloetylo)fenylo]etoksy}/ (związek z grupy chinazolin) - 200 g

w 1 litrze środka (18,32 %).

Zezwolenie MRiRW Nr R-8/2008 z dnia 28.01.2008 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr R - 358/2010d z dnia 27.12.2010 r.

decyzją MRiRW nr R - 40/2011d z dnia 14.02.2011 r.,

decyzją MRiRW nr R - 126/2011d z dnia 04.05.2011 r.

oraz decyzją MRiRW nr R-34/2013d z dnia 05.02.2013 r.

Etykieta MAGUS 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW

1

szkodliwy niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!

1.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA

Środek przędziorkobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.

Środek o działaniu kontaktowym przeznaczony do zwalczania przędziorków w roślinach

sadowniczych i ozdobnych.

Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, zwłaszcza przędziorka owocowca. Na

roślinie działa powierzchniowo.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

rośliny ozdobne (pod osłonami).

- róża

przędziorek chmielowiec.

Zalecane stężenie: 0,06% (60 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin.

Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

UWAGI:

1. Opryskiwać całe rośliny zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również

dolnej strony liści.

2. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy

odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły

objawy uszkodzenia roślin.

III. OKRES KARENCJI

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji):

NIE DOTYCZY.

Etykieta MAGUS 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW

2

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu):

NIE DOTYCZY.

V. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz

mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej

0

0 i 300 C.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne lub

ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę zużytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny - opróżnione opakowania po środku

zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Etykieta MAGUS 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW

3

IX. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta

w ostrzeżeniach zastosować następujące kryteria:

Skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym

Gdańsk - (58) 349-28-31 Rzeszów - (17) 866-40-25

Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45

Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-51-77

Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54

Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Etykieta MAGUS 200 SC, załącznik do decyzji MRiRW

4

0000004037

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.