• Out-of-Stock
Nexide 060 CS a 0.1l
search
  • Nexide 060 CS a 0.1l

Nexide 060 CS a 0.1l

0.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Nexide 60 CS, załącznik do

zezwolenia MRiRW

 

Etykieta środka ochrony roślin Nexide 60 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 50/2021m z dnia 26.07.2021 r.

 

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 127/2018 z dnia 12.07.2018 r.

 

Posiadacz zezwolenia:

 

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, D-7673 Harboøre, Królestwo Danii, adres do korespondencji: Cheminova A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii

 

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tel.: 22 397 17 86, www.fmcagro.pl

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

 

.......

 

 

NEXIDE 60 CS

 

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

gamma-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) - 60 g/l (5,92 %).

Substancja niebędąca substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne; frakcja naftowa - niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr R-127/2018 z dnia 12.07.2018 r.

 

 

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 50/2021m z dnia 26.07.2021 r. Uwaga

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H373

Może spowodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy) w następstwie długotrwałego lub powtarzanego narażenia.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 01

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P260

Unikać wdychania mgły /rozpylonej cieczy.

P280

Stosować odzież ochronną/ rękawice ochronne.

P314

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P 333 + P 313

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362+P364

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P391

Zebrać wyciek.

P501

Zawartość/pojemnik usuwać do recyklingu bądź składowania na składowiskach odpowiednich dla pestycydów lub spalania w odpowiednich instalacjach.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna gamma-cyhalotryna należy do grupy 3A.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

Mszyca zbożowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

Skrzypionki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 – 80 ml/ha.

Termin stosowania: środek stosować od początku wylęgania się larw skrzypionek, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto ozime

Mszyca zbożowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 – 80 ml/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60- 80 ml/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest drugie międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39).

Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60- 80 ml/ha. Etykieta środka ochrony roślin Nexide 60 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rzepak jary

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 80 ml/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, od momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle do fazy 9 międzywęźli (BBCH 32-39)

Chowacz czterozębny

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 80 ml/ha.

Termin stosowania wiosna Opryskiwać po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją od fazy liścieni całkowicie rozwiniętych do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 32-59).

Słodyszek rzepakowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 80 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 80 ml/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Groch zwyczajny siewny

Mszyca grochowa, pachówka strąkóweczka, oprzędzik pręgowany

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy gdy drugi liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do końca fazy gdy strąki osiągają typową długość a nasiona są całkowicie uformowane (BBCH 12-79).

Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Etykieta środka ochrony roślin Nexide 60 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW

Kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska

Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wystąpieniu szkodników na plantacji zgodnie z sygnalizacją, od fazy drugiego liścia właściwego do końca fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12-49).

Zalecana ilość wody: 150 – 400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

rzepak ozimy, rzepak jary – 28 dni,

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime - 28 dni,

groch zwyczajny siewny - 14 dni,

kapusta głowiasta biała, kapusta czerwona, kapusta brukselska - 7 dni,

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.

2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

3. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

4. Zaleca się dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

6. Stosować środek w pełnej zalecanej dawce.

7. Stosować zgodnie z zalecanym terminem po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości.

8. Stosować maksymalnie jednokrotnie w sezonie wegetacyjnym.

9. W przypadku konieczności wykonania większej ilości zabiegów stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

10. W przypadku wystąpienia odporności, w celu zwalczenia szkodnika stosuj wyłącznie środki o odmiennym mechanizmie działania.

11. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stanowi zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość oraz ilość środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W wypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka podać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. Etykieta środka ochrony roślin Nexide 60 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wody użytej do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zastosowanie środka wiosną w zbożach ozimych, rzepaku ozimym, rzepaku jarym:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:

− 60 m lub

10 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

− 5 m lub

1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

Zastosowanie środka w grochu zwyczajnym siewnym, kapuście głowiastej białej, kapuście czerwonej, kapuście brukselskiej:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych strefy ochronnej o szerokości:

– 50 m lub

– 30 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

– 20 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Etykieta środka ochrony roślin Nexide 60 CS, załącznik do zezwolenia MRiRW

 

– 5 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:

– 5 m lub

– 1 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych lub chwastów na obszarze chronionym zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,

− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000004085

Data sheet

Uprawa
Rzepak
Warzywa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.