• Out-of-Stock

Micosar 60 SL a 5l

439.81
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-218/2021d z dnia 23.04.2021 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 125/2020 z dnia 05.10.2020 r.


Etykieta środka ochrony roślin Micosar 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW


Posiadacz zezwolenia:

 

 

CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: +48 17 24 07 111,

 

fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechagro.pl

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Micosar 60 SL

 

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

metkonazol (substancja z grupy triazoli) - 60 g/l (6,7 %)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: benzyna (ropa naftowa) alkilat ciężki, alkohol amylowy, mieszanina pentanolu i 2-metylobutanolu.

Zezwolenie MRiRW nr R- 125/2020 z dnia 05.10.2020 r.,

 

 

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-218/2021d z dnia 23.04.2021 r. NIEBEZPIECZEŃSTWO

H226

Łatwopalna ciecz i pary.

H304

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315

Działa drażniąco na skórę.

H317

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H361fd

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P201

Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P210

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P261d

Unikać wdychania par.

P264

Dokładnie umyć oczy i skórę dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

P272

Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+ P312

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P303+P361 + P353

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w postaci rozpuszczalnego koncentratu do sporządzania roztworu wodnego [SL] o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego

Pszenica ozima

 

septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów

 

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21

Pszenica jara

 

fuzarioza kłosów

 

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 Etykieta środka ochrony roślin Micosar 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

 

3

Rzepak ozimy

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza

 

 

Termin stosowania środka: stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów chorób. Wysokość dawki dostosować do nasilenia występowania chorób w danym regionie, zimotrwałości i wrażliwości na choroby uprawianej odmiany oraz dynamiki wzrostu roślin.

Jesienią – w fazie 4-6 liści rzepaku (BBCH 14-16)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 l/ha.

Stosowanie środka jesienią poprawia zimotrwałość roślin.

Wiosną – od początku fazy wzrostu pędu do fazy zielonego pąka (BBCH 30-51)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Stosowanie środka wiosną wpływa na skrócenie łodyg i ograniczenie wylegania.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią, 1 zabieg wiosną)

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima – 35 dni,

pszenica jara – 35 dni,

rzepak ozimy – 56 dni.

1. Opryskiwanie środkiem wykonać w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.

2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem). Etykieta środka ochrony roślin Micosar 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

 

4

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

 

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) i okulary ochronne.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.

Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

Unikać wdychania par.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

 

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać: Etykieta środka ochrony roślin Micosar 60 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW

 

5

 

 w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożiwiająy kontakt z żwnośią napojami lub paszą skażnie śodowiska oraz dostę osób trzecich,


w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źódełciepł,

 

 chronićprzed dostęem wilgoci.

W przypadku pożru: użćrozproszonego strumienia wody, proszku gaśiczego, piany, lub dwutlenku węla do gaszenia.

Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów.

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżione opakowania po śodku zwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin bęąych śodkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

 

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W przypadku narażnia lub stycznośi: Zasięnąćporady/zgłsićsiępod opiekęlekarza.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). Płkanie żłąka. W przypadku wystąienia działnia drażiąego skonsultowaćsięz lekarzem.

NIE wywołwaćwymiotów

W PRZYPADKU POŁNIĘIA: W przypadku złgo samopoczucia skontaktowaćsięz OŚODKIEM ZATRUĆlub z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ(lub z włsami): Natychmiast usunąćzdjąćcałązanieczyszczonąodzież Spłkaćskórępod strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘDO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzićlub wynieśćna śież powietrze i zapewnićwarunki do odpoczynku w pozycji umożiwiająej swobodne oddychanie.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘDO OCZU: Ostrożie płkaćwodąprzez kilka minut. Wyjąćsoczewki kontaktowe, jeżli sąi moża je łtwo usunąć Nadal płkać

Okres ważośi - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartośćnetto - .........

Nr partii - .........

0000004130

Data sheet

Uprawa
Rzepak
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.