• Out-of-Stock
Oblix MT 500SC a 5L
search
  • Oblix MT 500SC a 5L

Oblix MT 500SC a 5L

579.94
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Oblix MT 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

1

Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2016 z dnia 21.01.2016 r.

odnowione decyzją MRiRW nr R - 15/2019d z dnia 07.01.2019 r.

Posiadacz zezwolenia:

UPL Europe Ltd, The Centre, 1st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Zjednoczone

Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 (0)1925 81 9999,

fax: +44 (0) 1925 81 7425.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, tel./fax: 22 614 00 45.

OBLIX MT 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

etofumesat (związek z grupy benzofuranów) - 150 g/l (13,16%)

metamitron (związek z grupy triazynonów) - 350 g/l (30,70%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 4/2016 z dnia 21.01.2016 r.

odnowione decyzją MRiRW nr R - 15/2019d z dnia 07.01.2019 r.

Uwaga

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 208 Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji

alergicznej.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu

warunki do swobodnego oddychania.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ/lekarzem.

P330 Wypłukać usta.

P391 Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie stężonej zawiesiny do

rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna etofumesat zaliczana jest do grupy N, a substancja

czynna metamitron do grupy C1.

Etykieta środka ochrony roślin Oblix MT 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera dwie substancje czynne z różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie

działania. Etofumesat zaliczany jest do inhibitorów nasyconych kwasów tłuszczowych o krótkim

łańcuchu. W roślinie powoduje hamowanie wzrostu i rozwoju komórek oraz ogranicza ich

funkcjonowanie.

Metamitron zaliczany jest do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu. W roślinie powoduje

zaburzenie procesu fotosyntezy. Pierwsze oznaki działania pojawiają się po kilkunastu dniach od

zabiegu w postaci chlorozy na najstarszych liściach, następnie zahamowany jest wzrost, a na

zakończeniu blaszek liściowych są widoczne nekrozy i zasychania.

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów.

Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.

Dzięki działaniu etofumesatu i metamitronu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.

Odpowiednia wilgotność gleby sprzyja lepszemu pobieraniu środka z gleby co potęguje efekt

chwastobójczy.

Dawka 1,5 l/ha

Chwasty wrażliwe:

gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest

kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowaty,

rumian polny, szarłat szorstki.

Dawka 2,0 l/ha

Chwasty wrażliwe:

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, poziewnik szorstki,

przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, tasznik pospolity,

tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest powojowaty, rumian

polny, szarłat szorstki.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza

polowego.

Burak cukrowy, burak pastewny

System dawek dzielonych

a) pierwszy zabieg

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka jednak najwcześniej gdy

widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści i nie później niż do początku zakrywania

międzyrzędzi (BBCH 11-31), gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni.

b) drugi zabieg

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka, ale nie później niż do

początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH do 31), po upływie 5-10 dni od pierwszego zabiegu, gdy

chwasty znajdują się w fazie liścieni.

c) trzeci zabieg

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Etykieta środka ochrony roślin Oblix MT 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej buraka ale nie później niż do

początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH do 31), po upływie 5-10 dni od drugiego zabiegu, gdy

chwasty znajdują się w fazie liścieni.

Uwaga:

Dawkę 1,5 l/ha stosować na plantacjach zachwaszczonych w niewielkim stopniu, gdy chwasty są we

wcześniejszych fazach rozwojowych. Dawkę 2,0 l/ha stosować do zwalczania chwastów bardziej

zaawansowanych w rozwoju, gdy na plantacji znajdują się chwasty średnio wrażliwe, na plantacjach

intensywnie zachwaszczonych a także na glebach cięższych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym

zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Roślinami buraka pastewnego (w tym liśćmi) nie karmić zwierząt gospodarskich przez co najmniej

103 dni od zastosowania środka.

Zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez co najmniej 103 dni.

1. Środek ochrony roślin OBLIX MT 500 SC podobnie jak inne środki ochrony roślin zawierające

substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż

co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na 1 ha.

2. Strategia zarządzania odpornością.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy

zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –

stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne

zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego

(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i

progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych

chwastów (o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego

rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i

nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na

inne stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem

zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Etykieta środka ochrony roślin Oblix MT 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

3. Środka nie stosować:

na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

na rośliny mokre,

w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 10oC,

w okresie spodziewanych przymrozków.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla

roślin uprawianych następczo. Po zbiorze buraków, po wykonaniu orki na głębokość co najmniej

15 cm można uprawiać wszystkie rośliny uprawne.

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez

przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu gdzie stosowano środek można uprawiać jedynie buraki.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać

trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka

do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie

wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem bezpośrednio po sporządzeniu cieczy użytkowej środka. Nie

pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np.

przez noc.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać ją wodą co najmniej trzykrotnie. Filtry oraz

końcówki opryskiwaczy myć osobno.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed

oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie sporządzania cieczy użytkowej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków

ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu oraz obchodzenia się z powierzchniami, które miały

kontakt ze środkiem.

Etykieta środka ochrony roślin Oblix MT 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

5

W czasie oprysku należy zastosować techniki zmniejszające znoszenie preparatu (dysze

antyznoszeniowe o 50%, mała prędkość pojazdu, stabilna pogoda i inne) oraz co najmniej 10 m strefę

ochronną od zabudowań mieszkalnych/siedlisk oraz osób postronnych.

Po wykonanym zabiegu umieścić w widocznych miejscach wokół pola tablice ostrzegawcze o

brzmieniu „Zakaz wstępu osobom postronnym na teren poddany zabiegom środkami ochrony roślin”.

Tablice powinny pozostać do czasu zbioru roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Ludzie – 2 dni

Zwierząt gospodarskich nie wpuszczać na teren potraktowany środkiem przez co najmniej 103 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m

od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą,

w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,

w miejscu nienarażonym na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub

lekarzem.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na

świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego

samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Etykieta środka ochrony roślin Oblix MT 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

6

Nr partii - ..........

0000004168

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.