Halvetic 180 SL a 1l
search
  • Halvetic 180 SL a 1l

Halvetic 180 SL a 1l

30.09
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

 

HALVETIC

 

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) w formie soli izopropyloaminowej - 180 g (14,83 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-19 /2021 z dnia 25.02.2021 r. H412

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280

Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA

 

HERBICYD nieselektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu – syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin.

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2 - 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Dawka 1,5 l/ha: Chwasty wrażliwe

chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi

Chwasty średnio wrażliwe

chaber bławatek, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

 

Dawka 3,0 l/ha: Chwasty wrażliwe

chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe

wyczyniec polny

 

Dawka 4,0 l/ha: Chwasty wrażliwe

bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe

babka lancetowata, życica trwała.

Chwasty odporne

koniczyna polna, pięciornik gęsi.

 

Dawka 5,0 l/ha: Chwasty wrażliwe

babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe

życica trwała.

Chwasty odporne

koniczyna polna

 

Dawka 6,0 l/ha: Chwasty wrażliwe

babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.

Chwasty średnio wrażliwe

życica trwała.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz .

Uwaga:

 

Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

 

Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

Kukurydza

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5 – 3,0 l/ha. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-19 /2021 z dnia 25.02.2021 r.

Termin stosowania: środek stosować po siewie ale przed wschodami kukurydzy (BBC 00-09).

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

 

1. Niższa z zalecanych dawek preparatu dotyczy zwalczania siewek wschodzących chwastów.

2. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

3. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm

Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 – 4,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze rośliny uprawnej do późnej jesieni, na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych szczególnie w przypadku zwalczania chwastów wieloletnich (w tym głównie perzu). W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość minimum 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Sady jabłoniowe i gruszowe

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie ich intensywnego wzrostu. Wyższe dawki stosować na chwasty silnie zaawansowane w rozwoju.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

 

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.

Tereny nieużytkowane rolniczo (torowiska tramwajowe, place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-19 /2021 z dnia 25.02.2021 r.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 4,0 – 6,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.

Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów.

W przypadku dużego udziału chwastów wieloletnich w celu zapewnienia trwałego efektu ich zwalczania, zaleca się oprysk w drugiej połowie wegetacji.

Środek stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy plecakowych. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować 2% stężenie cieczy użytkowej czyli np. dawkę 0,2 l środka na 10 litrów wody.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Mniejsza ilość wody na hektar sprzyja skuteczności środka.

Optymalna ilość wody: 100 -150 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

 

Na polu, na którym stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny.

Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach, gdy na polu zwalczano chwasty roczne i po 5 dniach, gdy zwalczano chwasty wieloletnie. W przypadku, gdy na polu zwalczano jednocześnie chwasty roczne i wieloletnie zabiegi uprawowe wykonać po 5 dniach.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

2 - 5 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Sady jabłoniowe i gruszowe – 7 dni

Pozostałe zastosowania - nie wymagany

1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska,

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-19 /2021 z dnia 25.02.2021 r.

 

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

 

2. Środka nie stosować:

– przed wschodami chwastów,

– na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,

– na rośliny mokre,

– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed otwarciem opakowania wstrząsnąć jego zawartością.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Środek przed użyciem dokładnie wymieszać Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

 

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą użytkową.

W przypadku stosowanie środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.

STOSOWANIE ŚRODKA Z INNYMI ŚRODKAMI LUB DODATKAMI

 

Środek stanowi wieloskładnikową kompozycję, która zawiera komponenty wspomagające działanie substancji czynnej, dlatego nie ma potrzeby stosowania siarczanu amonu lub innych produktów o charakterze wspomagającym działanie glifosatu.

Środek posiada dopracowaną formę użytkową, dlatego też nie ma konieczności stosowania zewnętrznych adiuwantów w celu poprawy skuteczności produktu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYIE APARATURY

 

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

jeżli jest to możiwe, po uprzednim rozcieńzeniu zużćna powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub


unieszkodliwićz wykorzystaniem rozwiąańtechnicznych zapewniająych biologicznądegradacjęsubstancji czynnych śodków ochrony rośin, lub

 

 unieszkodliwićw inny sposó, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturędokłdnie wymyć

Uwaga: Załąznik do zezwolenia MRiRW nr R-19 /2021 z dnia 25.02.2021 r.

 

Ze wzglęu na bardzo dużąwrażiwośćniektórych rośin uprawnych nawet na znikome ilośi śodka, bardzo waże jest dokłdne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłszcza przed użciem w uprawach innych rośin niżzalecane w etykiecie.

ŚODKI OSTROŻOŚI DLA OSÓB STOSUJĄYCH ŚODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

 

OSÓB POSTRONNYCH

 

Przed zastosowaniem śodka należ poinformowaćo tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogąbyćnarażne na znoszenie cieczy użtkowej i które zwrócił sięo takąinformację

Nie jeść nie pićani nie palićpodczas użwania produktu.

Stosowaćręawice ochronne, ochronęoczu i twarzy oraz odzieżochronną zabezpieczająąprzed oddziałwaniem śodków ochrony rośin w trakcie przygotowywania cieczy użtkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania śodka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano śodek mogąwejśćludzie oraz zostaćwprowadzone zwierzęa (okres prewencji):

Nie wchodzićdo czasu całowitego wyschnięia cieczy użtkowej na powierzchni rośin.

ŚODKI OSTROŻOŚI ZWIĄANE Z OCHRONĄŚODOWISKA NATURALNEGO

 

Nie zanieczyszczaćwód śodkiem ochrony rośin lub jego opakowaniem. Nie myćaparatury w pobliż wód powierzchniowych. Unikaćzanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniająe z gospodarstw i dróg.

Unikaćniezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do śodowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokośi 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony rośin oraz stawonogów niebęąych celem działnia śodka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokośi 1 m od terenów nieużtkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚODKA OCHRONY ROŚIN I OPAKOWANIA

 

Chronićprzed dzieći.

 Śodek ochrony rośin przechowywać

 w oryginalnych opakowaniach,

 w sposób uniemożiwiająy: kontakt z żwnośią napojami lub paszą skażnie śodowiska oraz dostę osób trzecich,

w temperaturze 0oC - 30oC.

Chronićprzed zamarzaniem.

Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów.

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżione opakowania po śodku zaleca sięzwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin lub moża je potraktowaćjako odpady komunalne. W razie wąpliwośi dotycząych postęowania z opakowaniami poradźsięsprzedawcy śodków ochrony rośin.

PIERWSZA POMOC

 

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

Okres ważośi - 2 lata Załąznik do zezwolenia MRiRW nr R-19 /2021 z dnia 25.02.2021 r.

Data produkcji - .........

Zawartośćnetto - .........

Nr partii - .........

0000004202
835 Items
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.