• Out-of-Stock

Lima Oro 5 GB 25 kg

387.58
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Lima Oro 5 GB, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 931/2019d z dnia 17.12.2019 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 194/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Sharda Europe B.V.B.A., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Krolestwo Belgii, tel.: +32 473 349

885, fax: +32 24633658, e-mail: regn@shardaintl.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Sharda Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00 - 203 Warszawa, tel.: +48 17 240 13 07,

e-mail: eu.sales@shardaintl.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98 - 400 Wieruszow, tel.:/fax: +48 62 783 20 00; 62 784 44 45,

www.agrecol.pl, e-mail: agrecol@agrecol.pl

LIMA ORO 5 GB

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

metaldehyd (związek z grupy aldehydow) – 5 % (50 g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R - 194/2015 z dnia 30.10.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 931/2019d z dnia 17.12.2019 r.

Środek ochrony roślin w przypadku spożycia może być śmiertelny dla psów i innych zwierząt

domowych oraz gospodarskich. Zwierzęta domowe oraz gospodarskie należy utrzymywać poza

obszarami poddanymi działaniu środka ochrony roślin.

W przypadku podejrzenia spożycia: skontaktować się natychmiast z lekarzem weterynarii.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skorę lub na odzież.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

Nie wykładać w kupkach.

OPIS DZIAŁANIA

MOLUSKOCYD w formie przynęty granulowanej, przeznaczonym do zwalczania ślimakow nagich.

Środek przeznaczony do stosowania ręcznie lub przy użyciu mechanicznych aplikatorow do

granulowanych preparatow.

STOSOWANIE ŚRODKA

Zboża

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH 29).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Lima Oro 5 GB, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Rzepak ozimy, rzepak jary

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować po siewie do końca fazy krzewienia (BBCH29).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować po siewie do fazy 5 liści (BBCH15).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Sałata, rokietta siewna (rukola)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Stosować od sadzenia do fazy, gdy rozeta jest całkowicie rozwinięta lub głowny

pęd osiągnął wielkość typową dla odmiany (BBCH39).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Len oleisty uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Mak uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Lnicznik siewny (lnianka siewna)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Słonecznik uprawiany na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Etykieta środka ochrony roślin Lima Oro 5 GB, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia (BBCH 17).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Gorczyca biała, gorczyca sarepska

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do końca formowania pędow bocznych, gdy

widocznych jest 9 lub więcej pędow bocznych (BBCH 29).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Soja

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędow

bocznych pierwszego rzędu (BBCH 29).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Dynia uprawiana na nasiona

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do fazy 7 liścia na pędzie głownym (BBCH

17).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

UWAGA:

Miąższu dyni nie stosować do celów spożywczych i paszowych

Winorośl

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od posadzenia do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Grusza, pigwa pospolita, nieszpułka zwyczajna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po posadzeniu do końca fazy 9 lub więcej widocznych pędow

(BBCH 29).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Seler korzeniowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≤ BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Lima Oro 5 GB, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Chrzan pospolity

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≤ BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Brukiew jadalna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≤ BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Rzepa biała, rzepa czarna, rzepa pastewna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≤ BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Burak pastewny, burak ćwikłowy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy 5-tego liścia (≤ BBCH 15).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

Rośliny ozdobne

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania: Środek stosować po siewie/sadzeniu do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstępy między zabiegami: 7-10 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy

1. Środek stosować po zauważeniu pierwszych szkod wyrządzonych przez ślimaki.

2. Środek najlepiej stosować przy łagodnej, wilgotnej pogodzie, gdy ślimaki są najbardziej aktywne.

W przypadku dużego nasilenia występowania ślimakow nagich może być konieczne powtorzenie

zabiegu.

3. Nie stosować podczas silnych opadow deszczu, ktory może zmniejszyć trwałość granul.

4. Poźne zastosowanie w uprawach roślin o rozłożystych liściach może spowodować pozostanie

granul na liściach. Należy zachować ostrożność podczas stosowania w uprawach roślin

bezpośrednio przeznaczonych do spożycia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Etykieta środka ochrony roślin Lima Oro 5 GB, załącznik nr 1 do zezwolenia MRiRW

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu oraz podczas

zbiorow roślin.

Okres od zastosowania środka do dnia, w ktorym na obszar, na ktorym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Zwierzęta domowe oraz gospodarskie należy utrzymywać poza obszarami poddanymi działaniu

środka ochrony roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wod powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i drog.

Zebrać rozsypany przypadkowo produkt.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA

OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osob trzecich,

w chłodnym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania oprożnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celow.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow.

Oprożnione opakowania po środku zaleca się zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin lub

można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z

opakowaniami poradź się sprzedawcy środkow ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata

Data produkcji – ........

Zawartość netto –........

Nr partii – ........

0000004274

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.