• Out-of-Stock
SOLIS 100 SC a 1 L
search
  • SOLIS 100 SC a 1 L

SOLIS 100 SC a 1 L

49.23
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Solis 100 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 1/4

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 374/2021d z dnia 12.07.2021 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 151/2015 z dnia 25.09.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 - 019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin (…):

SOLIS 100 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

mezotrion (substancja z grupy trójketonów) – 100 g/l (9,4%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 151/2015 z dnia 25.09.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 374/2021d z dnia 12.07.2021 r.

Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Solis 100 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Działanie na chwasty

Solis 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany Etykieta środka ochrony roślin Solis 100 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 2/4

w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści.

Pierwsze objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.

Chwasty wrażliwe:

Chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest ptasi, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), chwasty rumianowate, przetacznik perski, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe:

Przytulia czepna

STOSOWANIE ŚRODKA

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy, gdy widoczny jest 1 liść do fazy 8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 10-18).

W przypadku chwastów jednoliściennych, środek stosować do fazy 3 liścia właściwego (BBCH <13), natomiast w odniesieniu do chwastów dwuliściennych – w fazie od 2 do 6 liścia właściwego (BBCH 12-16), optymalnie z przewagą chwastów znajdujących się w fazie 4 liści.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu nie stwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na tym samym polu po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko kukurydzę oraz jęczmień jary.

Natomiast rzepak ozimy może być wysiany dopiero jesienią następnego roku, podobnie w przypadku buraka cukrowego (wiosną następnego roku od ostatniego zastosowania środka).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

 na rośiny osłbione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę

podczas wiatru stwarzająego możiwośćznoszenia cieczy użtkowej na sąiednie rośiny uprawne.

2. Podczas stosowania śodka nie dopuśićdo:

 znoszenia cieczy użtkowej na sąiednie rośiny uprawne,

 nakłdania sięcieczy użtkowej na stykach pasó zabiegowych i uwrociach.

3. Opryskiwaćco najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włązonym mieszadłm.

SPORZĄZANIE CIECZY UŻTKOWEJ Etykieta śodka ochrony rośin Solis 100 SC, załąznik nr 2 do decyzji MRiRW 3/4

Przed przystąieniem do sporzązania cieczy użtkowej dokłdnie ustalićpotrzebnąjej ilość Przed zabiegiem wyczyśićdokłdnie wszystkie filtry w opryskiwaczu.

Sporzązają ciecz użtkowąśodka, do zbiornika opryskiwacza (napełionego częśiowo wodą) wlaćodmierzonąilośćśodka. Opróżione opakowania przepłkaćtrzykrotnie wodą a popłczyny wlaćdo zbiornika opryskiwacza z ciecząużtkowąi uzupełićwodądo potrzebnej ilośi, dokłdnie mieszają. Wążdoprowadzająy wodędo zbiornika należ wprowadzićdo samego dna tego zbiornika.

POSTĘOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użtkowej po zabiegu należ postęowaćw sposób ograniczająy ryzyko skażnia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażnia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńzeniu zużćna powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżli jest to możiwe lub

unieszkodliwićz wykorzystaniem rozwiąańtechnicznych zapewniająych biologicznądegradacjęsubstancji czynnych śodków ochrony rośin, lub

– unieszkodliwićw inny sposó, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturędokłdnie wymyći przepłkaćkilkakrotnie wodą

Z wodąużtądo mycia aparatury należ postąićtak, jak z resztkami cieczy użtkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚODKA

Przed zastosowaniem śodka należ poinformowaćo tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogąbyćnarażne na znoszenie cieczy użtkowej i które zwrócił sięo takąinformację

Śodki ostrożośi dla osób stosująych śodek:

Nie jeść nie pićani nie palićpodczas użwania produktu.

Stosowaćodzieżrobocząw trakcie przygotowywania cieczy użtkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Śodki ostrożośi zwiąane z ochronąśodowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczaćwód śodkiem ochrony rośin lub jego opakowaniem. Nie myćaparatury w pobliż wód powierzchniowych. Unikaćzanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniająe z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokośi 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony rośin oraz stawonogów niebęąych celem działnia śodka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokośi:

- 10 m od terenów nieużtkowanych rolniczo lub

- 5 m od terenów nieużtkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukująych znoszenie cieczy użtkowej podczas zabiegu o 50%, lub

- 1 m od terenów nieużtkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukująych znoszenie cieczy użtkowej podczas zabiegu o 90%.

Okres od zastosowania śodka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano śodek mogąwejśćludzie oraz zostaćwprowadzone zwierzęa:

nie wchodzićdo czasu całowitego wyschnięia cieczy użtkowej na powierzchni rośin Etykieta śodka ochrony rośin Solis 100 SC, załąznik nr 2 do decyzji MRiRW 4/4

Okres od ostatniego zastosowania śodka do dnia zbioru rośiny uprawnej (okres karencji):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania śodka na rośiny przeznaczone na paszędo dnia, w którym zwierzęa mogąbyćkarmione tymi rośinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania śodka na rośiny do dnia, w którym moża siaćlub sadzićrośiny uprawiane nastęczo:

należ uwzglęnićNASTĘSTWO ROŚIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚODKA OCHRONY ROŚIN I OPAKOWANIA

Chronićprzed dzieći.

Śodek ochrony rośin przechowywać

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiąania zabezpieczająe przed skażniem śodowiska oraz dostęem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożiwiająy kontakt z żwnośią napojami lub paszą,

 w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0 – 30C.

Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów.

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżione opakowania po śodku zwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin bęąych śodkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

Okres ważośi - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartośćnetto - .........

Nr partii - .........

0000004420

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.