Tonale a 5l
search
  • Tonale a 5l

Tonale a 5l

525.00
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 108 /2021 z dnia 27.09.2021 r.

Posiadacz zezwolenia:

SIPCAM OXON S.P.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI) – Republika Włoska,

Tel.: +39 (0)2 35378400, fax: +39 (0)2 3390275; email: sipcamoxon@sipcam.com

TONALE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

chlomazon – związek z grupy izoksazolidionów – 40 g/l (3,56%)

mezotrion – związek z grupy trójketonów – 75 g/l (6,67%)

terbutylazyna – związek z grupy triazyn – 375 g/l (33,33%)

Środki ochrony roślin zawierające w swoim składzie substancję czynną terbutylazyna należy stosować

raz na trzy lata na tym samym polu w maksymalnej dawce 850 g terbutylazyny na hektar.

Zezwolenie MRiRW nr R- 108 /2021 z dnia 27.09.2021 r.

Uwaga

H302

H373

H361d

H410

Działa szkodliwie po połknięciu.

Może powodować uszkodzenie narządów w następstwie długotrwałego lub

powtarzanego narażenia.

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401

EUH 208

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji

alergicznej.

P260

P301 + P312

P314

P405

P391

Nie wdychać rozpylonej cieczy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę

lekarza.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie w postaci

mieszaniny formulacji CS i SC do rozcieńczania wodą (ZC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chlomazon zaliczana jest do grupy 27 (dawnej grupy

F2), substancja czynna mezotrion do grupy 13 (dawnej grupyF4), a substancja czynna terbutylazyna

do grupy 5 (dawnej grupy C1).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Herbicyd zawiera trzy substancje czynne o różnych mechanizmach i różnym spektrum działania.

Chlomazon powoduje hamowanie syntezy chlorofilu i karotenoidów (barwników roślinnych), jest

absorbowany przez korzonki kiełkujących nasion i przemieszczany do łodyg wrażliwych chwastów

powodując ich bielenie. Mezotrion jest pobierany głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez

korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując ich wzrost i rozwój. Powoduje

zahamowanie biosyntezy karotenoidów w chwastach, w następstwie czego następuje zniszczenie

chlorofilu. Terbutylazyna należy do grupy inhibitorów fotosyntezy w fotosystemie II, w głównej

mierze pobierana jest przez korzenie roślin, powodując w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne

w szczególności w przestrzeniach między nerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach. Często

symptomy działania nie są nawet widoczne, gdyż obumieranie chwastów następuje w czasie

wschodów.

Zabieg przedwschodowy

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna nadmorska,

rdest powojowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, tobołki polne, włośnica

zielona

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza

polowego.

Kukurydza.

Zabieg przedwschodowy

Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie do fazy kiedy pochewka liściowa

przebija się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany

1. Wyższa dawka zalecana jest w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.

2. W przypadku gleb piaszczystych, żwirowych i mulistych stosować niższą dawkę.

3. Oprysk herbicydem Tonale może stanowić zagrożenie dla roślin sąsiadujących, znajdujących się

w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca zabiegu.

4. Nie zaleca się stosowania środka na mokre chwasty i przed spodziewanym intensywnym deszczem

oraz w okresie dużych amplitud temperatury powietrza między dniem i nocą.

5. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy, bez uprzedniego wykonania na

każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia

roślin.

6. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach

kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka w tych odmianach

zaleca się:

– wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie występują objawy

uszkodzenia roślin lub

– skontaktowanie się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.

7. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy

należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin

–stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne

zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego

(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i

progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych

chwastów (o różnym mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego

rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i

nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów

na inne stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem

zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

8. Środka nie stosować:

– do ochrony kukurydzy cukrowej, pękającej i na plantacjach nasiennych

– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

uprawne.

9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

10.Nie zaleca się stosowania środka z preparatami olejowymi.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo.

W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem w

wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po zaoraniu plantacji na wiosnę zaleca

się uprawiać w tym samym roku jedynie kukurydzę.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po

przygotowaniu.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza

z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do

zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową

w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,

z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do myjącego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informacje.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy i odzież roboczą (kombinezon) podczas

przygotowywania cieczy użytkowej oraz rękawice ochronne i odzież roboczą podczas wykonywania

zabiegu.

Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw

i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

− w oryginalnych opakowaniach,

− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

− w temperaturze 0 oC - 30oC,

− w suchym i chłodnym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się

z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

0000004441
20 Items

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.