• Out-of-Stock
Andros 750EC a 5l
search
  • Andros 750EC a 5l

Andros 750EC a 5l

709.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

etykieta środka ochrony roślin Andros 750 EC, 1

 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-489/2018d z dnia 21.09.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-138/2016 z dnia 30.05.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

 

 

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:

+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

 

roślin:

 

 

Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax:

+48 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl

"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspolnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las,

ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,

e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 86 85 84, fax:

+48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl

ANDROS 750 EC

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

 

Zawartość substancji czynnej:

fenpropidyna (związek z grupy morfolin) – 750 g/l (80,04%)

 

Zezwolenie MRiRW nr R-138/2016 z dnia 30.05.2016 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-489/2018d z dnia 21.09.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H302 + H312 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skorą lub

w następstwie wdychania.

H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H335 – Może powodować podrażnienie drog oddechowych.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skory.

EUH208 – Zawiera fenpropidynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P261 – Unikać wdychania par lub rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKORĘ: Umyć dużą ilością wody

z mydłem.

P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do

swobodnego oddychania

etykieta środka ochrony roślin Andros 750 EC, 2

 

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

 

 

Andros 750 EC jest fungicydem w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej

o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zboż

ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

 

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawow choroby

od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59).

Liczba zabiegow: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy

 

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawow choroby

od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).

Liczba zabiegow: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica jara

 

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawow choroby

od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 29 – 59).

Liczba zabiegow: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary

 

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawow choroby

od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości (BBCH 29 – 49).

etykieta środka ochrony roślin Andros 750 EC, 3

 

Liczba zabiegow: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Preparat można stosować rownież w mieszaninie ze środkiem Bumper Super 490 EC:

Pszenica ozima

 

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza

 

paskowana liści, septorioza plew

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Andros 750 EC

0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Mieszaninę środkow stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH

31 – 59).

Liczba zabiegow: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica jara

 

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Andros 750 EC

0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Mieszaninę środkow stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH

29 – 51).

Liczba zabiegow: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień ozimy

 

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rdza jęczmienia

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Andros 750 EC

0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Mieszaninę środkow stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości

(BBCH 29 – 49).

Liczba zabiegow: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień jary

 

 

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa liści jęczmienia, rynchosporioza zbóż,

 

rdza jęczmienia

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Andros 750 EC

0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Mieszaninę środkow stosować od końca fazy krzewienia do pojawienia się pierwszych ości

(BBCH 29 – 49).

Liczba zabiegow: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

etykieta środka ochrony roślin Andros 750 EC, 4

 

Żyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza paskowana

 

liści

 

 

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Andros 750 EC

0,6 l/ha + Bumper Super 490 EC 1,0 l/ha

Termin stosowania:

Mieszaninę środkow stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy końca fazy kłoszenia

(BBCH 31 – 59).

Liczba zabiegow: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym w uprawie zboż: 2 (w tym

w mieszaninie ze środkiem Bumper Super 490 EC – maksymalnie 1)

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym

mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło

hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

 

 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposob ograniczający ryzyko

skażenia wod powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisow Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użyta do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i ktore zwrociły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 

 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środkow ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 

 

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wod powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i drog.

etykieta środka ochrony roślin Andros 750 EC, 5

 

W celu ochrony organizmow wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy

ochronnej o szerokości 10 m od zbiornikow i ciekow wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogow niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenow nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

 

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 

 

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

 

karencji):

 

 

pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary

42 dni.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w ktorych zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osob trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,


w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania oprożnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celow.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow

niebezpiecznych.

Oprożnione opakowania po środku zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

 

 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku dostania się na skorę umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do drog oddechowych wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego

na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

5000000004

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.