Benevia 1l
search
  • Benevia 1l

Benevia 1l

815.00
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

1

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 101/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Etykieta środka ochrony roślin Benevia 100 OD

Posiadacz zezwolenia:

FMC Agro Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50, fax: 22 571 40 51

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

BENEVIA 100 OD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkownikow profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidow) – 100 g/l (10,26%)

Zezwolenie MRiRW nr R-144/2018 z dnia 19.09.2018 r.

Uwaga

H317 Może powodować reakcję alergiczną skory.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy

postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne.

P302+ P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ: Umyć dużą ilością

wody/mydłem.

P333+P313

P362 + P364

W przypadku wystąpienia podrażnienia skory lub wysypki: Zasięgnąć

porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P391 Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

INSEKTYCYD w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu

kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie.

Paraliż owadow następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu

i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu.

Substancja czynna cyjantraniliprol należy do grupy IRAC 28.

2

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 101/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Etykieta środka ochrony roślin Benevia 100 OD

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza

polowego lub opryskiwacza ręcznego.

Ziemniak

Stonka ziemniaczana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy dwoch liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze jagody (BBCH 12 - 70).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2

Cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek,

szalotka, szczypiorek

Wciornastki

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy dwoch liści do początku fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 80).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegow wskazanych

w dalszej części etykiety)

Marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy

Połyśnica marchwianka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy pierwszego liścia do końca fazy dojrzewania nasion (BBCH 11 - 89).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie wylotu pierwszych muchowek.

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegow wskazanych

w dalszej części etykiety)

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska

Piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 400-500 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia właściwego do końca fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH

12 - 49). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych

larw.

Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Śmietka kapuściana

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia właściwego do końca fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH

12 - 49). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie wylotu pierwszych muchowek.

Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.

3

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 101/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Etykieta środka ochrony roślin Benevia 100 OD

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegow wskazanych

w dalszej części etykiety)

Truskawka

Kwieciak malinowiec

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia do fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 89). Zabieg

wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie wylotu chrząszczy.

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zabiegow wskazanych

w dalszej części etykiety)

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek,

szalotka, szczypiorek

Śmietka cebulanka, miniarka porówka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy dwoch liści do początku fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12-80). Zabieg

wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie wylotu pierwszych muchowek.

Zalecana ilość wody: 200-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Stosować z dodatkiem adiuwanta olejowego.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem liczby zabiegow

wymienionych we wcześniejszej części etykiety)

Pietruszka, pasternak, seler korzeniowy

Światłówka naziemnica, bawełnówka egipska

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 600 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy pierwszego liścia do końca fazy dojrzewania nasion (BBCH 11- 89).

Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem liczby zabiegow

wymienionych we wcześniejszej części etykiety)

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska

Światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, błyszczka jarzynówka, gnatarz rzepakowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 500 ml/ha.

4

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 101/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Etykieta środka ochrony roślin Benevia 100 OD

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 400-500 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia właściwego do końca fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH

12 - 49). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych

larw.

Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Mączlik warzywny

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia właściwego do końca fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH

12 - 49). Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych

larw.

Stosować z dodatkiem adiuwanta olejowego.

Zalecana ilość wody: 300-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem liczby zabiegow

wymienionych we wcześniejszej części etykiety)

Truskawka

Muszka plamoskrzydła

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia do fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 89). Zabieg

wykonać po wystąpieniu szkodnika w czasie składania jaj.

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Światłówka naziemnica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 750 ml/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 600-750 ml/ha.

Termin stosowania: od fazy drugiego liścia do fazy dojrzałości zbiorczej (BBCH 12 - 89). Zabieg

wykonać po wystąpieniu szkodnika, w czasie składania jaj oraz wylęgu pierwszych larw.

Zalecana ilość wody: 300-1000 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Maksymalna liczba zabiegow w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem liczby zabiegow

wymienionych we wcześniejszej części etykiety)

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Ziemniak, cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior,

czosnek, szalotka, szczypiorek, marchew, pietruszka, pasternak, seler – 14 dni

Kapusta głowiasta, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – 7 dni

Truskawka – 1 dzień

Na uprawy do ochrony ktorych zastosowano środek Benevia 100 OD dwa razy w sezonie

wegetacyjnym, nie wolno stosować w tym samym roku kalendarzowym żadnego innego środka

zawierającego cyjanotraniliprol, łącznie z zastosowaniami doglebowymi stosowanymi przy produkcji

rozsady i jako nawadniania kropelkowego.

5

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 101/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Etykieta środka ochrony roślin Benevia 100 OD

1.Środka nie stosować

na plantacjach roślin osłabionych przez szkodniki, przymrozek, mroz, nadmiar wilgoci, suszę,

niedobor składnikow mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie wzrostu;

poźniej niż 2 godziny przed spodziewanym deszczem;

więcej niż 150g substancji czynnej cyjanotraniliprol na hektar w roku kalendarzowym,

niezależnie od rodzaju formulacji i sposobu aplikacji;

w produkcji rozsady lub w przypadku roślin stanowiących szkołkarski materiał rozmnożeniowy.

2. W celu ochrony wod podziemnych nie stosować na glebach:

– o pH ≤5,5 w marchwi, pietruszce, pasternaku, selerze,

– o pH ≤5,7 w kapuście głowiastej, brokule, kalafiorze, kapuście brukselce, truskawkach,

– o pH ≤5,9 w cebuli uprawianej z dymki, cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej na

szczypior, czosnku, szalotce, szczypiorku, ziemniaku.

W przypadku zwalczania mączlika i wciornastkow zaleca się dodatek adiuwanta olejowego.

W przypadku stosowania w mieszaninie z adiuwantem olejowym należy stosować się do zaleceń

stosowania wszystkich środkow mieszanych.

Zaleca się stosować w temperaturze powyżej 10 ・・C .

Strategia zarządzania odpornością:

1. Stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych i o innych

mechanizmach działania.

2. Nie stosować środkow zawierających substancje z grupy diamidow (grupa IRAC 28) częściej niż

2 razy w tej samej uprawie.

3. W przypadku dwukrotnego stosowania oba zabiegi powinny być wykonane przeciwko temu

samemu pokoleniu

4. W ciągu 30 dni nie należy wykonywać więcej niż 2 zabiegi przeciwko temu samemu

szkodnikowi w danej uprawie. Kolejne pokolenia szkodnika powinny być zwalczane

insektycydami należącym do innej grupy chemicznej i o innym mechanizmie działania.

5. Nie należy redukować dawek środka, rownież w przypadku gdy jest on składnikiem mieszanin

zbiornikowych.

6. W przypadku warzyw kapustnych nie stosować preparatow zawierających substancje czynne z

grupy IRAC 28 w tej samej uprawie, przed upływem 90 dni od chwili aplikacji środka do

rozsady.

7. Temperatury poniżej 15・・C mogą spowodować obniżenie skuteczności działania środka.

8. W przypadku stwierdzenia niezadowalającej skuteczności środka skontaktować się z

właścicielem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem Benevia 100 OD nie ma

możliwości sadzenia lub siania roślin następczych, wcześniej niż po terminie planowanego zbioru

roślin chronionych, z wyjątkiem upraw zarejestrowanych pod warunkiem, że w ciągu danego roku nie

zastosuje się już żadnego środka ochrony roślin zawierającego cyjanotraniliprol.

W tym samym roku nie sadzić roślin następczych, ktorych rozsada traktowana była środkiem

zawierającym substancję z grupy diamidow (grupa IRAC 28).

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika

opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Oprożnione opakowania

przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

6

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 101/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Etykieta środka ochrony roślin Benevia 100 OD

Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz

mechanicznie wymieszać. Zasadowość cieczy użytkowej nie powinna przekraczać wartości pH 7.

Zaleca się zużyć ciecz użytkową nie poźniej niż w ciągu 4 godzin od jej przygotowania.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić analogicznie jak z resztkami cieczy użytkowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i ktore zwrociły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w

trakcie wykonywania zabiegu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Unikać zanieczyszczenia skory i oczu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w ktorym na obszar, na ktorym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wod powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i drog.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Ziemniak

W celu ochrony organizmow wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m

od zbiornikow i ciekow wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogow niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenow nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony wod podziemnych nie stosować na glebach o pH ≤5,9.

Cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek,

szalotka, szczypiorek, marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy, kapusta głowiasta, brokuł,

kalafior, kapusta brukselska, truskawka

W celu ochrony pszczoł i innych owadow zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie

kwitnienia. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.

Środek stosować poza okresami aktywności pszczoł.

7

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 101/2018 z dnia 28.09.2018 r.

Etykieta środka ochrony roślin Benevia 100 OD

W celu ochrony organizmow wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiornikow i ciekow wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogow niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

20 m od terenow nieużytkowanych rolniczo lub

10 m od terenow nieużytkowanych rolniczo z rownoczesnym zastosowaniem technik

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.

W celu ochrony wod podziemnych nie stosować na glebach:

– o pH ≤5,5 w marchwi, pietruszce, pasternaku, selerze korzeniowym,

– o pH ≤5,7 w kapuście głowiastej, brokule, kalafiorze, kapuście brukselce, truskawkach,

– o pH ≤5,9 w cebuli uprawianej z dymki, cebuli uprawianej z siewu, cebuli uprawianej na

szczypior, czosnku, szalotce, szczypiorku.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w ktorych zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osob trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą,

w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źrodeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania oprożnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celow.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow

niebezpiecznych.

Oprożnione opakowania po środku zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skorą: Umyć dużą ilością wody/mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skory lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę

lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000004101
191 Items

Data sheet

Uprawa
Warzywa
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.