Pamiętaj

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8

marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania

środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed

każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące

produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta.

Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły

szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin

(art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).