• Out-of-Stock
Agrostym 480 SL a 1 L...
search
  • Agrostym 480 SL a 1 L...

Agrostym 480 SL a 1 L...

125.81
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

1

Etykieta Agrostym 480 SL

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R - 292/2021d z dnia 08.06.2021 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 11/2011 z dnia 17.01.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:

Agropak sp. j. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43 - 603 Jaworzno, tel.: (32) 615 69 18, fax: (32) 615 63 30, e - mail: agropak@agropak.pl

Producent:

Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082

AGROSTYM 480 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

etefon - (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego) - 480 g/l (40,0 %).

Zezwolenie MRiRW nr R - 11/2011 z dnia 17.01.2011 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R - 292/2021d z dnia 08.06.2021 r.

Niebezpieczeństwo

H 290 - Może powodować korozję metali.

H 318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H 411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P 234 - Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P 305 + P 351 + P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Agrostym 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Przeznaczony jest do przyspieszenia dojrzewania pomidora uprawianego w gruncie oraz ułatwienia mechanicznego zbioru owoców wiśni.

Środek wnika do tkanki roślinnej, ulegając rozpadowi wydziela etylen powodujący przyspieszenie procesu oddychania i dojrzewania owoców. 2

Etykieta Agrostym 480 SL

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego i opryskiwacza polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA

1. Pomidor (w gruncie)

przyspieszenie dojrzewania

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,5 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w temperaturze poniżej 16oC oraz na rośliny o dużej masie liści. Opryskiwać dokładnie całe rośliny.

Zaleca ilość wody: 300-600 l/ha.

Termin stosowania: Stosować jednorazowo w okresie, gdy owoce dojrzałe i dojrzewające tj. czerwone, różowe i zapalone stanowią 10 - 20%, a owoce zielone (wyrośnięte) 50 - 65% ogółu owoców na roślinach.

2. Wiśnia

ułatwienie mechanicznego zbioru owoców

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml środka w 100 l wody).

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (75 ml środka w 100 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500 - 700 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo 7 - 10 dni przed przewidywanym zbiorem owoców z drzew nie opryskiwanych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek zastosowany na rośliny pomidora w wyższej dawce może powodować przyspieszone zamieranie liści (bez wpływu na plon).

2. Środek należy zastosować do 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem (nie przetrzymywać jej dłużej niż 5 godzin).

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. 3

Etykieta Agrostym 480 SL

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić tytoniu podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy polowych w celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku gdy środek stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych w celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 4

Etykieta Agrostym 480 SL

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

POMIDOR - 7 dni,

WIŚNIA - 10 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiąania zabezpieczająe przed skażniem śodowiska oraz dostęem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożiwiająy kontakt z żwnośią napojami lub paszą

Przechowywaćwyłąznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżj – 100C.

Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów.

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżione opakowanie po śodku zwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin bęąych śodkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

Okres ważośi - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartośćnetto - ........

Nr partii - ........

0000000048

Data sheet

Uprawa
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.