• Out-of-Stock
Moddus 250 EC a 1 L...
search
  • Moddus 250 EC a 1 L...

Moddus 250 EC a 1 L...

176.04
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 357/2018d z dnia 30.07.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 31/2012 z dnia 30.01.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326 06 01, fax: 22 326 06 99.

MODDUS 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (25,5%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 31/2012 z dnia 30.01.2012 r.,

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 3572018d z dnia 30.07.2018 r.

Uwaga

.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z

instrukcją użycia.

EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady /zgłosić się pod

opiekę lekarza.

P362+P364 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody/mydłem.

OPIS DZIAŁANIA

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek

stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu zbóż ozimych i zbóż jarych oraz rzepaku ozimego, rzepaku jarego

i rzepiku ozimego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia

azotowego, jak również w produkcji nasiennej traw i koniczyny czerwonej.

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek

merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji

długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz

warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w

2

okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym

skróceniem międzywęźli.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).

Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w

dawkach:

Moddus 250 EC - 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.

Termin stosowania: Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31–33).

Liczba zabiegów: 1

Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:

w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) - dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) -

dawka 0,3 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek

dzielonych)

Jęczmień ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenżyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29–39).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień jary

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Owies siewny

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

3

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do

fazy 4. kolanka, w dawkach: Moddus 250 EC - 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli)

do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe,

nadal zamknięte) (BBCH 39-55).

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rzepak jary, rzepik ozimy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli)

do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe,

nadal zamknięte) (BBCH 39-55).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Żyto jare

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie

rozwinięty) (BBCH 31–39).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Koniczyna czerwona – produkcja nasienna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.

Termin stosowania środka:

4

Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego

międzywęźla (BBCH 33–39).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Trawy – produkcja nasienna

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.

Termin stosowania:

Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze

nierozwinięty) (BBCH 31–37).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ

ROLNICZĄ

1. Zastosowanie środka w ochronie trawy i koniczyny czerwonej możliwe jest wyłącznie w przypadku

przeznaczenia tych roślin do produkcji nasiennej. Środek nie może być stosowany w ochronie trawy i

koniczyny czerwonej przeznaczonej do skarmiania zwierząt.

2. Warunki sprzyjające działaniu środka to:

– temperatura około 10-150C,

– silne naświetlenie,

– niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone,

– łan suchy, aktywnie rosnący.

3. Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach:

– silnego zachmurzenia,

– pogody deszczowej,

– wilgotnego łanu,

– temperatury poniżej 50C,

– słabego wzrostu roślin.

4. Środka nie stosować:

– na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna

wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki;

– na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku

niedostatecznego nawożenia,

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

5. Podczas stosowania nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do

zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej

ilości i dokładnie wymieszać.

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz

mechanicznie wymieszać.

5

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w

zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy postępować w

sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów

Prawa Wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to

możliwe, lub,

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację

substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które

mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony

roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania

zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zebrać wyciek.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości

1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść

ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka ochrony roślin do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny

uprawiane następczo

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed

skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

w temperaturze 00C-300C.

6

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami

niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 4 lata.

Data produkcji - ...................................................................................................................................................

Zawartość netto - .................................................................................................................................................

Nr partii - .............................................................................................................................................................

0000000988

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Rzepak
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.