Movento 100 SC a 1l
search
  • Movento 100 SC a 1l

Movento 100 SC a 1l

427.13
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

1 Etykieta środka ochrony roślin Movento 100 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 587/2020d z dnia 31.08.2020 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 1/2012 wu z dnia 11.01.2012 r

Posiadacz zezwolenia:

Bayer CropScience SA-NV, J.E. Mommaertslaan 14, B-1831 Diegem, Królestwo Belgii, tel.:+32 2 535 64 36, fax: +32 2 535 65 92

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

……………….

MOVENTO 100 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

spirotetramat (substancja z grupy ketoenoli)- 100 g/l (9,35 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 1/2012 wu z dnia 11.01.2012 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 587/2020d z dnia 31.08.2020 r. Uwaga

H317

H361fd

H411

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280

P302 + P352

P308 + P311

P333 + P313

P391

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.

W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zebrać wyciek.

0000001003
639 Items

Data sheet

Uprawa
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.